วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย

  • วันที่ 9 มิถุนายน 2553
  • อ่าน 214 ครั้ง


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย

-------------------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย
โดยก่อสร้างรางระบายน้า คสล. กว้าง 0.30 เมตร พร้อมฝารางความยาวไม่น้อยกว่า 97 เมตร
ตั้งแต่ปากทางเข้าซอย 5 (ข้างร้านก๋วยเตี๋ยว) เข้าไปในซอย หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย

จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรประชาวิทย์ จำนวนเงิน 268,000 บาท (สองล้านหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 15/2553 ลงวันที่ 8 เมษายน 2553 นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบในสัญญาจ้างแล้ว
และได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553

โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะดำเนินการตรวจรับงาน
จ้างในวันที่ 10 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00 น.
ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย 128 KB. 69

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: