วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 22 คน
สถิติวันนี้ 640 คน
สถิติเดือนนี้ 11918 คน
สถิติปีนี้ 259642 คน
สถิติทั้งหมด 2641034 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในตำบลสุเทพ <18 ม.ค. 56>

วันที่ 17 มกราคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกันแจกผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในตำบลสุเทพ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวประจำปี 2556 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอันเนื่องมาจากอากาศที่หนาวเย็นจัดในช่วงที่ผ่านมา


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพอ่านตราตั้งเลื่อนสมณศักดิ์ งานต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ "พระครูธีรสุตพจน์" เจ้าอาวาสวัดผาลาด (สกทาคามี) <17 ม.ค. 56>

วันที่ 17 มกราคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ และอ่านตราตั้งสัญญาบัตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2555 พระมหาสง่า ธีรสํวโร เจ้าอาวาสวัดผาลาด (สกทาคามี) ได้รับพระพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็น “พระครูธีรสุตพจน์” ณ วัดผาลาด (สกทาคามี) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นวิทยากรการเสวนา เรื่อง “มุมมองผู้บริหารท้องถิ่นต่อประชาคมอาเซียน” <16 ม.ค. 56>

วันที่ 16 มกราคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นวิทยากรการเสวนา เรื่อง “มุมมองผู้บริหารท้องถิ่นต่อประชาคมอาเซียน” ร่วมกับ นายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ในการประชุมใหญ่สัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี 2555 เรื่อง ท้องถิ่นไทย ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 จัดโดย สมาคมข้าราชการส่วนตำบลและเทศบาล(แห่งประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 15 – 18 มกราคม 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โดยมี นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้บรรยาย ได้แก่ นายกล้ารณงค์ จันทิก กรรมการ ป.ป.ช. รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายสุรศักดิ์ แป้นงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ.เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ นักวิชาการและสื่อมวลชนอิสระ ฯ


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชให้เลื่อนสมณศักดิ์ งานต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ <15 ม.ค. 56>

วันที่ 15 มกราคม 2556 นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร ปลัดอำเภอฯรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ และอ่านตราตั้งสัญญาบัตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2555 พระครูวินัยธรสุริยะ สุริยะคุโณ น.ธ.เอก, ค.บ., ศษ.ม.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้รับพระพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโทที่ “พระครูโอภาสกิจจานุวัตร” และ พระครูมนูญกิจจานุกิจ น.ธ.เอก, พธ.บ., พธ.ม. (กิตติมศักดิ์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค  กรรมการมูลนิธิวัดศรีโสดา ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร “ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก” ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ นายจรัญ คำซอน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว และประชาชนบ้านห้วยแก้วได้ร่วมให้การต้อนรับ


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2556 <12 ม.ค. 56>

วันที่ 12 มกราคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกันจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ 2556” ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ภายในงานมีการจัดกิจกรรม การแสดง เพื่อเด็กและเยาวชน จากหลายหน่วยงาน เช่น โรงเรียนบ้านโป่งน้อย โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ โรงเรียนบ้านห้วยทราย โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัทนิ่มซี่เส็งจำกัด ศูนย์ควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ และการร่วมสมทบของขวัญของรางวัล ข้าวกล่อง สำหรับเด็กและเยาวชนจากหน่วยงาน ห้างร้านต่างๆรวมถึงประชาชนทั่วไปผู้ประสงค์ร่วมจัดงาน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมงานและมอบของขวัญแก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน


งานประเพณีปีใหม่ชนเผ่าม้ง2556 <12 ม.ค. 56>

วันที่ 12 มกราคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  คณะผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานประเพณีปีใหม่ชนเผ่าม้งหมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย เพื่อสืบสานประเพณีดั้งเดิมของชนเผ่าม้ง โดยได้ร่วมมอบรางวัล และประกอบกิจกรรมตามธรรมเนียมของชนเผ่าม้งตลอดจนร่วมสมทบทุนในการจัดงานรวมถึงการติดตามโครงการการจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมของบ้านดอยปุย โอกาสนี้ นายอำนวย เฟื่องฟูกิจการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย ได้ร่วมให้การต้อนรับ


งานประเพณีปีใหม่ชนเผ่าลีซู 2556 <12 ม.ค. 56>

วันที่ 12 มกราคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานประเพณีปีใหม่ชนเผ่าลีซู หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย เพื่อสืบสานประเพณีดั้งเดิมของชนเผ่าลีซูที่อยู่ในพื้นที่ โดยได้ร่วมเต้นรำตามธรรมเนียมของชนเผ่าลีซูและร่วมสมทบทุนในการจัดงานตลอดจนติดตามโครงการการจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมของบ้านสันลมจอยโอกาสนี้ นายสุรเชษฐ์ ตาคำมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย ได้ร่วมให้การต้อนรับ


ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมอบอุปกรณ์กันหนาวและตุ๊กตาพระราชทานฯ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทยา <10 ม.ค. 56>

วันที่ 10 มกราคม 2556 นายกองเอก ดร.ดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมอบอุปกรณ์กันหนาวและตุ๊กตาพระราชทานฯ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทยา หมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำนาจ เดชะ ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  นายพลภัทร คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา และหน่วยงานราชการต่างๆให้การต้อนรับ โอกาสนี้นายกองเอก ดร.ดิสธร วัชโรทัย ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทยา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556
ผ้าป่าสามัคคีบ้านดอยสุเทพ <10 ม.ค. 56>

วันที่ 10 มกราคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานผ้าป่าสามัคคีบ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9 เพื่อจัดหาทุนก่อสร้างห้องน้ำสถานีอนามัยบ้านดอยสุเทพ โดยมีพระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานรับองค์ผ้าป่า โอกาสนี้นางสุชีรา ธรรมณี ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยสุเทพและประชาชนบ้านดอยสุเทพได้ร่วมให้การต้อนรับ


การประกอบพิธีพระราชทานน้ำสรงศพพระครูวิทิต ศาสนกิจ เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ดอยปุย <09 ม.ค. 56>

วันที่ 9 มกราคม 2556 นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประกอบพิธีพระราชทานน้ำสรงศพ พระครูวิทิต ศาสนกิจ เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ดอยปุย เจ้าคณะอำเภอ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ธรรมยุต ณ สำนักสงฆ์ดอยปุย หมู่ 11 ตำบลสุเทพ โดยมีนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ   นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ คณะผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพตลอดจนศาสนุศิษย์เข้าร่วมงาน
735_6129_IMG_00.JPG (1.15 MB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com