เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 878 คน
สถิติเดือนนี้ 16809 คน
สถิติปีนี้ 212193 คน
สถิติทั้งหมด 2593585 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา วันพ่อแห่งชาติ <05 ธ.ค. 55>

วันที่ 5 ธันวาคม 2555 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ และกลุ่มมวลชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลสุเทพได้แสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ซึ่งการจัดงานประกอบไปด้วยพิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่ม กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อดีเด่น และการแสดงจากหน่วยงานต่างๆ


ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ <06 ต.ค. 55>

วันที่ 6 ตุลาคม 2555 นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมารับตำแหน่งและร่วมงานต้อนรับ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ   นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ ได้เข้าร่วมงานต้อนรับท่ามกลางมวลชนทุกภาคส่วนที่มาร่วมต้อนรับอย่างคับคั่ง พร้อมกันนี้ในวันที่ 8 ตุลาคม 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางไปนมัสการ อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย พร้อมทั้งเยี่ยมชมการบูรณะสถานที่ลานอนุสาวรีย์ฯ โอกาสนี้ นายชัยสิทธิ์ รัตนชัยสิทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ   นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ นายจรัล คำซอน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว ตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ


รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เข้าเยี่ยมชมและมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงานด้านการป้องกันยาเสพติด <05 ต.ค. 55>

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2555 พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) ได้เข้าเยี่ยมชมและมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงานด้านการป้องกันยาเสพติดในตำบลสุเทพให้กับทางเทศบาลตำบลสุเทพตามนโยบายรัฐบาล โอกาสนี้ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ  นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ นายสุรเชษฐ์ ตาคำมา ผู้ใหญ่บ้านบ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ ได้เสนอรายงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตำบลสุเทพให้รับทราบ พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่จุดเสี่ยงในตำบลสุเทพ

 


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพร่วมแสดงความยินดีกับผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 <04 ต.ค. 55>

วันที่ 4 ตุลาคม 2555 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ต.ต. ประจวบ วงศ์สุข เนื่องในโอกาส เดินทางมารับตำแหน่งผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน <03 ต.ค. 55>

วันที่ 3 ตุลาคม 2555 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ต.ต. กริช กิติลือ เนื่องในโอกาส เดินทางไปรับตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน


โครงการเทศบาลตำบลสุเทพเคลื่อนที่ ประจำปี 2555 <06 ก.ย. 55>

เมื่อวันที่ 4 กันยายน  2555 เทศบาลตำบลสุเทพได้จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลตำบลสุเทพเคลื่อนที่ ประจำปี 2555 ณ ศาลากุหลาบดอย หมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้ง 15 หมู่บ้าน และเพื่อให้คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการได้มีโอกาสพบปะประชาชน อันจะทำให้เกิดทัศนคติที่และเข้าใจในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมการให้บริการ อาทิเช่น การให้บริการให้คำปรึกษาและรับคำร้องด้านงานทะเบียนราษฎร์ รับขึ้นทะเบียนการค้า และทะเบียนพาณิชย์ การให้บริการด้านสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชียวชาญจากโรงพยาบาล การบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการตัดผมฟรีจากวิทยาลัยสารพัดช่างเขียงใหม่ และการให้บริการจากศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ เป็นต้น
กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" <12 ส.ค. 55>

วันที่ 12 สิงหาคม 2555 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลสุเทพ กลุ่มมอเตอร์ไซค์วิบากตำบลสุเทพและประชาชนตำบลสุเทพ ร่วมกันจัดงาน “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เพื่อเป็นการส่งเสริมการเกษตรกรรมในตำบลตลอดจนรื้อฟื้นวัฒนธรรมการปลูกข้าวในอดีต ในการนี้ได้มีการจัดกิจกรรมปลูกข้าวในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555 เพื่อทำการเก็บเกี่ยวในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555 การแข่งขันจับปลาไหล การแข่งขันปลูกข้าว ฯ มีประชาชนให้ความสนใจมาร่วมงานอย่างคับคั่ง


งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา วันแม่แห่งชาติ <12 ส.ค. 55>

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2555 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ และกลุ่มมวลชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลสุเทพได้แสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นราชสักการะแด่พระนางเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ ซึ่งการจัดงานประกอบไปด้วยพิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่ม กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น และการแสดงจากหน่วยงานต่างๆ

 


การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา "เข้าพรรษานี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้คนในครอบครัวเลิกเหล้า"และถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2555 <01 ส.ค. 55>

วันที่ 1 สิงหาคม 2555 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ และประชาชนจากทั้ง 15 หมู่บ้านร่วมกันจัดกิจกรรมการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา """"เข้าพรรษานี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้คนในครอบครัวเลิกเหล้า และถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2555 โดยมีการจัดกิจกรรมประกวดรถขบวนแห่เทียนพรรษา เริ่มขบวนจากโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพแห่ขบวนเทียนจำนำพรรษามายังสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ  การปฏิญาณตน “เข้าพรรษานี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้คนในครอบครัวเลิกเหล้า” การถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ทั้ง 12 วัดในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ การมอบรางวัลการประกวดคำขวัญการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาแก่นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ  โอกาสนี้ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เป็นตัวแทนทุกภาคส่วน ถวายเทียนจำนำพรรษาแด่ พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง


รับมอบโล่ เกียรติบัตรโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 15 ปี ปลัด อบต.กับการพัฒนาท้องถิ่น <27 ก.ค. 55>

นายสรศักดิ์  วจีสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ เข้ารับมอบโล่ เกียรติบัตรการประกวดภาพถ่ายและบทความเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี กับการพัฒนาท้องถิ่น จากรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com