วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 208 คน
สถิติเดือนนี้ 13207 คน
สถิติปีนี้ 13207 คน
สถิติทั้งหมด 2707647 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

พิธีแสดงมุฑิตาจิตแด่ พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เนื่องในโอกาส พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม <15 ก.พ. 56>

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  คณะผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแด่ พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เนื่องในโอกาส พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โครงการอบรมดีเจเยาวชนบ้านอุ่นใจวัยใส ห่างไกลยาเสพติด <09 ก.พ. 56>

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมงานโครงการอบรมดีเจเยาวชนบ้านอุ่นใจวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ร่วมกับวัดป่าแดงมหาวิหาร สถานีวิทยุชุมชน คลื่น 92.25 MHZ ระหว่างวันที่ 9- 10 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อให้เยาวชนในตำบลสุเทพ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม โดยมีทักษะเป็นนักประชาสัมพันธ์ในหอกระจายข่าวหมู่บ้านและสร้างเครือข่ายดีเจเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลสุเทพ 


เทศบาลตำบลสุเทพร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพและประกอบพิธีทางศาสนา นายอินทร์ ศิริสุภา บิดานายประยูร ศิริสุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพเขต 2 <09 ก.พ. 56>

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  คณะผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานศพและประกอบพิธีทางศาสนา นายอินทร์ ศิริสุภา บิดานายประยูร ศิริสุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เขต2 และประกอบพิธีฌาปณกิจ ณ สุสานบ้านสันลมจอย 


งาน “กีฬาสุขสันต์ เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 <08 ก.พ. 56>

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ จัดงาน “กีฬาสุขสันต์ เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ  โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจากโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพร่วมทำการแข่งขันได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยสุเทพโรงเรียนสังวาย์วิทยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยปุยโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ โรงเรียนบ้านห้วยทราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กและสร้างความสัมพันธ์ตลอดจนการปลูกฝังการกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมให้กับเด็กเล็ก โอกาสนี้ได้รับความอนุเคราะห์ในการจัดงานจากหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัทนิ่มซี่เส็งจำกัด นักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะครูพละศึกษาจากโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ฯ


การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 <06 ก.พ. 56>

วันที่ 6 มกราคม 2556 เวลา 9.00 น. สภาเทศบาลตำบลสุเทพ ได้เปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ 


การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนแบบบูรณาการกองบิน <05 ก.พ. 56>

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมการประชุมติดต่อตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนแบบบูรณาการกองบิน ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการถ่ายโอนสถานีอนามัย จาก เทศบาลตำบลมาบข่า จ.ระยอง <04 ก.พ. 56>

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลมาบข่า ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานการถ่ายโอนสถานีอนามัยมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลตำบลสุเทพได้ดำเนินการเป็นท้องถิ่นต้นแบบในการถ่ายโอนเมื่อปี 2551 โอกาสนี้ นางวันเพ็ญ  ธรรมเทศน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพนำโดย นายธีระพันธ์ เตชะ รองประธานสภาฯ นายพินธุ์ ตาสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เขต 1 ได้ร่วมงานเลี้ยงและมอบของที่ระลึก ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์


การไถปรับพื้นผิวสุสานสันลมจอยเพื่อใช้สอยประโยชน์สาธารณะ <23 ม.ค. 56>

วันที่ 23 มกราคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้มอบหมายให้นายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดทำการแก้ไขปัญหาพื้นที่สุสานบ้านสันลมจอย กรณีไถปรับพื้นที่เพื่อประโยชน์ใช้สอยสาธารณะ โดยได้รับการดูแลควบคุมการปฏิบัติงานจาก นายเกตุ ชัยมงคล นายประยูร ศิริสุภา นายพินธุ์ ตาสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ  โอกาสนี้ นายสุรเชษฐ์ ตาคำมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย ได้เข้าร่วมดูแลการปฏิบัติงานอีกทางหนึ่งด้วย


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในตำบลสุเทพ <18 ม.ค. 56>

วันที่ 17 มกราคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกันแจกผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในตำบลสุเทพ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวประจำปี 2556 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอันเนื่องมาจากอากาศที่หนาวเย็นจัดในช่วงที่ผ่านมา


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพอ่านตราตั้งเลื่อนสมณศักดิ์ งานต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ "พระครูธีรสุตพจน์" เจ้าอาวาสวัดผาลาด (สกทาคามี) <17 ม.ค. 56>

วันที่ 17 มกราคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ และอ่านตราตั้งสัญญาบัตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2555 พระมหาสง่า ธีรสํวโร เจ้าอาวาสวัดผาลาด (สกทาคามี) ได้รับพระพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็น “พระครูธีรสุตพจน์” ณ วัดผาลาด (สกทาคามี) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com