วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 242 คน
สถิติเดือนนี้ 13241 คน
สถิติปีนี้ 13241 คน
สถิติทั้งหมด 2707681 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสำรวจเส้นทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและการป้องกันไฟป่า <07 มี.ค. 56>

วันที่ 7 มีนาคม 2556 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมสำรวจเส้นทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและการป้องกันไฟป่า ณ หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย ตำบลสุเทพ โอกาสนี้ นายอำนวย เฟื่องฟูกิจการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านดอยปุยพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมให้การต้อนรับ


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ มอบเงินช่วยเหลือและอุปกรณ์ยังชีพเบื้องต้นตลอดจนกระเบื้องมุงหลังคา ให้กับครอบครัวนายชาญไชย ชัยชนะประชาชนบ้านใหม่หลังมอ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย <04 มี.ค. 56>

วันที่ 4 มีนาคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ มอบเงินช่วยเหลือและอุปกรณ์ยังชีพเบื้องต้นตลอดจนกระเบื้องมุงหลังคา ให้กับครอบครัวนายชาญไชย ชัยชนะ ประชาชนบ้านใหม่หลังมอ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556 บริเวณซอย 7 บ้านใหม่หลังมอ หมู่ที่ 14 (ตรงข้ามประตูด้านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายพยอม เผ่ากันทะ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ นายสง่า คำช่าง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ ได้ร่วมอำนวยการสั่งการควบคุมเพลิง ตลอดจนประสานหน่วยต่างๆจนกระทั่งเหตุการณ์ลุล่วงและควบคุมเพลิงได้จนสงบ


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมงานพิธีเปิดที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 (เชียงใหม่) และกองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว <02 มี.ค. 56>

วันที่ 2 มีนาคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายธีระพันธ์ ชนะชัย  รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายพินธุ์ ตาสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานพิธีเปิดที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 (เชียงใหม่)  และกองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เข้าร่วม“ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านกองบิน 41” <01 มี.ค. 56>

วันที่ 1 มีนาคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมการประชุม “ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555  กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  บ้านกองบิน 41” ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมงาน " วันคล้ายวันสถาปนา 25 ปี ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 1 ใน 5 ท่าอากาศยานที่ดีที่สุดของโลก ” <01 มี.ค. 56>

วันที่ 1 มีนาคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงาน กิจกรรม “ วันคล้ายวันสถาปนา 25 ปี ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 1 ใน 5 ท่าอากาศยานที่ดีที่สุดของโลก ” ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพร่วมงานบวชชีกุลธิดาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 94 คน ณ วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) <24 ก.พ. 56>

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร ปลัดอำเภอฯรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายพินธุ์ ตาสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ นายอาทิตย์  อ่องปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานบวชชีพราหมณ์เพื่อปฏิบัติธรรมที่วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2556 โดยมีกุลธิดาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 94 คน เพื่อบวชชีจำนวน 82 คน และบวชชีพราหมณ์จำนวน 12 คน โอกาสนี้พระครูภาวนาวิรัช เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 ได้เป็นประธานและให้โอวาทแก่กุลธิดาตลอดจนผู้ที่มาร่วมงาน ณ วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม)

 


กิจกรรม “ โรตารี่ 1 วันเพื่อสันติสุข ROTARY ONE DAY FOR PEACE ” <23 ก.พ. 56>

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงาน กิจกรรม “ โรตารี่ 1 วันเพื่อสันติสุข ROTARY ONE DAY FOR PEACE ” ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย ตำบลสุเทพ


รอง ผอ.อพท.DASTA เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านสันลมจอย <21 ก.พ. 56>

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 นางศิริกุล กสิวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพและ นายสุรเชษฐ์ ตาคำมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมพื้นที่
นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ แถลงผลการดำเนินงาน “โครงการบ้านอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน” ให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รับทราบ <19 ก.พ. 56>

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน มหกรรม “ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ประสบการณ์ที่ผ่านมา เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสร้างภาคีเครือข่ายในการปฏิบัติงานคืนคนดีสู่สังคม ตลอดจนแสดงผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมได้รับรู้และสร้างกระแสการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล โอกาสนี้ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้แถลงผลการดำเนินงาน “โครงการบ้านอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน” ในพื้นที่หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ ให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ทราบ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


งานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี การปรับภูมิทัศน์ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย <17 ก.พ. 56>

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  คณะผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี การปรับภูมิทัศน์ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย บ้านห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ โอกาสนี้ นายจรัญ คำซอน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว และประชาชนบ้านห้วยแก้วได้ร่วมให้การต้อนรับ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com