วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 129 คน
สถิติเดือนนี้ 13128 คน
สถิติปีนี้ 13128 คน
สถิติทั้งหมด 2707568 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.การท่าอากาศยานเชียงใหม่ <10 พ.ค. 56>

วันที่ 10  พฤษภาคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานต้อนรับ น.ท.หลักชัย เฉลยปราชญ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่คนใหม่ และ แสดงความยินดีแด่ นางระวีวรรณ เนตระคเวศนะ เนื่องในโอกาส ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ตลอดจนหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่


รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ <10 พ.ค. 56>

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรบริเวณถนนคันคลองชลประทาน  ในการนี้ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการดำเนินการ


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพบันทึกภาพถ่ายทำรายการทีวีท้องถิ่น <08 พ.ค. 56>

วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายธีระพันธ์ ชนะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายธีระพันธ์ เตชะ รองประธานสภาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมบันทึกภาพเพื่อถ่ายทำรายการ วีทีวีตะลุยชุมชน ของสถานี วีทีวี เคเบิ้ลทีวี เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆในชุมชนของเทศบาลตำบลสุเทพ ในการนี้นายสุรเชษฐ์ ตาคำมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมพื้นที่บ้านสันลมจอย ซึ่งได้รับงบประมาณในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ อ่างเก็บน้ำสันลมจอย 


นายกเทศมนตรีประชุมแก้ไขปัญหามลภาวะร่วมกับผู้ประกอบการเผาอิฐในเขตตำบลสุเทพ <07 พ.ค. 56>

วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพและเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนผู้แทนผู้ประกอบการการเผาอิฐในเขตหมู่บ้าน ช่างทอง บ้านสันลมจอย บ้านห้วยทรายและบ้านทรายคำ ได้เข้าร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากการเผาอิฐตลอดจนหารือในการจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการการเผาอิฐเพื่อรองรับการจัดหาเตาเผาอิฐที่มีคุณภาพและลดมลภาวะ ณ วัดช่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพร่วมวางพวงหรีดและแสดงความเคารพศพ รศ.ดร. นคร ณ ลำปาง <07 พ.ค. 56>

วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว อดีตกำนันตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมวางพวงหรีดและแสดงความเคารพศพ รศ.ดร. นคร ณ ลำปาง อดีตผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาโครงการ ของเทศบาลตำบลสุเทพ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร


โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อการเตรียมความพร้อม รับรอง การจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ครั้งที่ 2 <03 พ.ค. 56>

วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และจัดเก็บขยะในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อการเตรียมความพร้อม รับรอง การจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ในการนี้ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งทำความสะอาดในพื้นที่ตำบลสุเทพโดยมีการจัดกิจกรรมในทุกวันศุกร์ตลอดช่วงเดือนที่มีการประชุม


การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองสัญจร ประจำเดือน พฤษภาคม 2556และการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่ <01 พ.ค. 56>

วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองสัญจร ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุม โอกาสนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่ในคราวเดียวกัน ณ โรงแรม ศิรินาทการ์เด้นท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่


งานตามรอยครูบาศรีวิชัย ครบรอบ 78 ปี เปิดทางขึ้นดอยสุเทพ <30 เม.ย. 56>

วันที่ 30 เมษายน 2556 พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารร่วมกับ เทศบาลตำบลสุเทพ คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี แม่บ้านตำบลสุเทพพร้อมทั้งศรัทธาสาธุชนในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันจัดงานการรำลึกถึงวันเปิดถนนทางขึ้นดอยสุเทพครบรอบ 78 ปี ในการนี้มีพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โอกาศนี้ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้ร่วมนั่งรถเปิดประทุนจากบริเวณอนุเสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยพร้อมทั้งอัญเชิญหุ่นรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยนั่งมาในรถเช่นเดียวกับวันเปิดถนนทางขึ้นดอยสุเทพ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2478


การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และจัดเก็บขยะในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อการเตรียมความพร้อม รับรอง การจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ครั้งที่ 2 <26 เม.ย. 56>

วันที่ 26 เมษายน 2556 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และจัดเก็บขยะในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อการเตรียมความพร้อม รับรอง การจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ในการนี้ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมขบวน พร้อมทั้งทำความสะอาดในพื้นที่ตำบลสุเทพ 


งานต๋ามฮีต ตวยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ฮ่วมใจ๋ดำหัวผู้สูงอายุ <19 เม.ย. 56>

วันที่ 19 เมษายน 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพตลอดจนมวลชนตำบลสุเทพ ร่วมกันจัดงาน  “ต๋ามฮีต ตวยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ฮ่วมใจ๋ดำหัวผู้สูงอายุ” ประจำปี 2556 โดยมีการจัดกิจกรรม บายศรีสู่ขวัญ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การประกวด พ่ออุ๊ยหล่อ แม่อุ๊ยงาม แต่งกายงามต๋ามประเวณีล้านนา การประกวดลาบเมือง การประกวดขบวนแห่ หมากสุ่ม หมางเบ็ง การแสดงจากกลุ่มเยาวชนตำบลสุเทพ ฯลฯ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา ณ สนามกีฬาตำบลสุเทพ โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com