วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 63 คน
สถิติวันนี้ 65 คน
สถิติเดือนนี้ 12417 คน
สถิติปีนี้ 30398 คน
สถิติทั้งหมด 2724838 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ <17 ต.ค. 56>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดยนายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพและข้าราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง <07 ต.ค. 56>

เทศบาลตำบลสุเทพได้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้าง หลักสูตร  "การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจอย่างมีความสุข : ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคลากร สามารถนำหลักธรรม จริยธรรมา มาใช้ในการดำเนินชีวิต ได้ฝึกสมาธิ  ส่งผลให้มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมการบริการด้วยใจ โดยได้จัดการอบรมในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2556 ณ วัดร่ำเปิง(ตโปธาราม) โดยมีพิธีกล่าวเปิดการอบรมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานด้านการบริการโดยนายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  การบรรยายเรื่อง "ท้องถิ่นกับความแตกต่างในการให้บริการ" จาก ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญาประเทศสหรัฐอเมริกา   การบรรยายเรื่อง "การฝึกสมาธิเบื้องต้น"     การฝึกนั่งสมาธิ โดยพระครูภาวนาวิรัช เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง
โครงการเทศบาลตำบลสุเทพเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 <16 ก.ย. 56>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดยนายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการได้จัดโครงการเทศบาลตำบลสุเทพเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2556 ขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ซึ่งมีกิจกรรมการให้บริการประกอบด้วย การบริการตรวจโรครักษาเบื้องต้น การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ การให้คำปรึกษาด้านงานทะเบียนราษฎร การให้คำปรึกษาด้านช่าง การรับขึ้นทะเบียนร้านค้าและทะเบียนพาณิชย์  การบริการตัดผมและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การบริการตรวจเช็คซ่อมรถจักรยานยนต์และการให้บริการจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การอบรมหลักสูครปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุสำหรับบุคลากรกู้ชีพระดับพื้นฐาน <06 ก.ย. 56>

เทศบาลตำบลสุเทพ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุสำหรับบุคลากรกู้ชีพระดับพื้นฐาน ในวันที่ 6-8  กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ โดยนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ในวันที่ 6 กันยายน 2556 ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้เรื่องการประเมินสถานการณ์และการประเมินสภาพผู้ป่วย  การฝึกปฏิบัติการใช้วิทยุสื่อสาร และการฝึกปฏิบัติฐานภาวะฉุกเฉิน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วาวี <04 ก.ย. 56>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดยนายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ทิศทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต ให้กับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 
พิธีสรงน้ำพระราชทานพระธาตุบรมดอยสุเทพ <24 พ.ค. 56>

วันที่ 24 พฤษภาคม 2556 พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการจัดงานสรงน้ำพระราชทาน พระธาตุดอยสุเทพ ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกสรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประกอบพิธี โอกาสนี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นางสุชีรา ธรรมณี ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ พร้อมทั้งศรัทธาสาธุชนจากทุกภาคส่วน ได้ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประกอบพิธีดังกล่าว ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร


งานสรงน้ำพระราชทาน ประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2556 <23 พ.ค. 56>

วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมงาน “งานสรงน้ำพระราชทาน ประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ” ดำเนินการจัดงานโดย พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร มีการจัดโรงทานบริการอาหารและเครื่องดื่มจากหน่วยงานต่างๆทั้งจากภาครัฐและเอกชนตลอดเส้นทาง รวมถึงการร่วมมือจัดเก็บขยะจากองค์กรปกครองท้องถิ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลช้างเผือก เทศบาลตำบลสุเทพและกลุ่มนักศึกษาจากสถาบันต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้แทนนั่งรถบุษบกอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานเพื่อนำน้ำสรงพระราชทานและผ้าไตรพระราชทานจำนวน 10 ชุด ขึ้นไปสักการะยังพระธาตุดอยสุเทพ โดยมีศรัทธาสาธุชนจากทุกภาคส่วน ร่วมเดินขึ้นดอยสุเทพเพื่อสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพราวหนึ่งแสนคน เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 จนกระทั่งขบวนรถบุษบกอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานถึงบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารในเวลา01.30 น. ของวันที่ 24 พฤษภาคม 2556


การสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์เนื่องในการจัด “งานสรงน้ำพระราชทาน ประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ” <22 พ.ค. 56>

วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมอบหมายให้ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์เนื่องในการจัด “งานสรงน้ำพระราชทาน ประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ” ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ พร้อมทั้งศรัทธาสาธุชน โอกาสนี้ นางสุชีรา ธรรมณี ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยสุเทพ ได้ให้การต้อนรับ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร


กีฬาประชาชน อำเภอเมืองเชียงใหม่ 2556 <19 พ.ค. 56>

วันที่ 19 พฤษภาคม 2556 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ 2556 และ นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันในช่วงเช้า โดยมีเทศบาลตำบลป่าแดดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน นำโดยนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ได้ดำเนินการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ได้แก่ ฟุตบอลประชาชนชาย ฟุตซอลประชาชนชาย เซปัคตะกร้อ วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง เปตองชายและเปตองหญิง มีประชาชนท้องถิ่นต่างๆในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าร่วมทำการแข่งขัน ณ สนามกีฬาตำบลป่าแดด สนามฟุตบอลไนท์เพลส และสนามกีฬาตำบลสุเทพ  ทีมกีฬาตำบลสุเทพได้รับรางวัลชนะเลิศคือ ทีมฟุตบอลประชาชนชายและทีมเปตองหญิง ได้รางวัลรองชนะเลิศคือ ทีมวอลเลย์บอลชาย ทีมเซปัคตะกร้อ ทีมฟุตซอลชาย ได้รับรางวัลอันดับที่สามคือ ทีมวอลเลย์บอลหญิง ทีมเปตองชาย ซึ่งในพิธีปิดการแข่งขัน นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและกองเชียร์จากตำบลต่างๆ พร้อมทั้งรับมอบธงเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งต่อไปในปี 2557


การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาร้านค้า การจราจร บริเวณหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร <17 พ.ค. 56>

วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายอำพร ปานมงคล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย นายบุญทัน ทาหาร กำนันตำบลสุเทพ นางสุชีรา ธรรมณี ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพร่วมหารือกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณลานจอดรถ และทางขึ้นบันไดนาค วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เพื่อจัดระเบียบร้านค้า การจราจร การจอดรถ รวมถึงวางมาตรการรักษาความสะอาด บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพที่เป็นปัญหามายาวนาน โดยมีผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมและแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งเสนอแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ณ ศาลาหมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com