เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 78 คน
สถิติวันนี้ 661 คน
สถิติเดือนนี้ 16382 คน
สถิติปีนี้ 150544 คน
สถิติทั้งหมด 2531936 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

งานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด <05 เม.ย. 56>

วันที่ 5 เมษายน 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อกิจการของสหกรณ์ฯ ซึ่งในอดีตนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสหกรณ์ฯขึ้นมา


งานเปิดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพบ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9 <04 เม.ย. 56>

วันที่ 4 เมษายน  2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานเปิดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพบ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9 เพื่อเปิดบริการด้านสาธารณสุขให้กับหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนดอยสุเทพคือ บ้านดอยสุเทพ บ้านภูพิงค์ บ้านดอยปุย  โดยมีพระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานเจิมป้ายเพื่อความเป็นสิริมงคล  โอกาสนี้นางสุชีรา ธรรมณี ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยสุเทพ นายอำนวย เฟื่องฟูกิจการ ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยปุย นายสมเกียรติ เถื่อนรอด ผู้ใหญ่บ้านบ้านภูพิงค์ และประชาชนบ้านดอยสุเทพ บ้านดอยปุย  บ้านภูพิงค์ ได้ร่วมให้การต้อนรับ


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดการจัดงาน “ ทรายคำไซเคิลครอส ครั้งทึ่ 5 ประจำปี 2556 ” <17 มี.ค. 56>

วันที่ 17 มีนาคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดการจัดงาน “ ทรายคำไซเคิลครอส ครั้งทึ่ 5 ประจำปี 2556 ” จัดโดยชมรมมอเตอร์ไซค์วิบากตำบลสุเทพร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพ ในการนี้ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว อดีตกำนันตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมงาน ณ สนามกีฬามอเตอร์ครอส (ชั่วคราว) หมู่ที่ 4 บ้านทรายคำ 


นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีลำดับที่ 26 ของประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการจัดงาน “การแถลงผลงานตามนโยบายของ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และกลุ่มสุเทพพัฒนา” <16 มี.ค. 56>

วันที่ 16 มีนาคม 2556 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีลำดับที่ 26 ของประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการจัดงาน “การแถลงผลงานตามนโยบายของ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และกลุ่มสุเทพพัฒนา” พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานในรอบปีที่ผ่านมา โอกาสนี้ นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พล.ต.ต. กริช กิติลือ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดลำพูน พ.ต.อ.ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล ผกก.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ ภายในงานมีการจัดแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสุเทพในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา มีการแสดงจากโรงเรียน หมู่บ้าน และวงดนตรีคณะเหิรฟ้าหน้าเลื่อม ได้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสำรวจเส้นทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและการป้องกันไฟป่า <07 มี.ค. 56>

วันที่ 7 มีนาคม 2556 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมสำรวจเส้นทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและการป้องกันไฟป่า ณ หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย ตำบลสุเทพ โอกาสนี้ นายอำนวย เฟื่องฟูกิจการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านดอยปุยพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมให้การต้อนรับ


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ มอบเงินช่วยเหลือและอุปกรณ์ยังชีพเบื้องต้นตลอดจนกระเบื้องมุงหลังคา ให้กับครอบครัวนายชาญไชย ชัยชนะประชาชนบ้านใหม่หลังมอ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย <04 มี.ค. 56>

วันที่ 4 มีนาคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ มอบเงินช่วยเหลือและอุปกรณ์ยังชีพเบื้องต้นตลอดจนกระเบื้องมุงหลังคา ให้กับครอบครัวนายชาญไชย ชัยชนะ ประชาชนบ้านใหม่หลังมอ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556 บริเวณซอย 7 บ้านใหม่หลังมอ หมู่ที่ 14 (ตรงข้ามประตูด้านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายพยอม เผ่ากันทะ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ นายสง่า คำช่าง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ ได้ร่วมอำนวยการสั่งการควบคุมเพลิง ตลอดจนประสานหน่วยต่างๆจนกระทั่งเหตุการณ์ลุล่วงและควบคุมเพลิงได้จนสงบ


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมงานพิธีเปิดที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 (เชียงใหม่) และกองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว <02 มี.ค. 56>

วันที่ 2 มีนาคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายธีระพันธ์ ชนะชัย  รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายพินธุ์ ตาสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานพิธีเปิดที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 (เชียงใหม่)  และกองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เข้าร่วม“ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านกองบิน 41” <01 มี.ค. 56>

วันที่ 1 มีนาคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมการประชุม “ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555  กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  บ้านกองบิน 41” ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมงาน " วันคล้ายวันสถาปนา 25 ปี ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 1 ใน 5 ท่าอากาศยานที่ดีที่สุดของโลก ” <01 มี.ค. 56>

วันที่ 1 มีนาคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงาน กิจกรรม “ วันคล้ายวันสถาปนา 25 ปี ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 1 ใน 5 ท่าอากาศยานที่ดีที่สุดของโลก ” ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพร่วมงานบวชชีกุลธิดาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 94 คน ณ วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) <24 ก.พ. 56>

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร ปลัดอำเภอฯรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายพินธุ์ ตาสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ นายอาทิตย์  อ่องปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานบวชชีพราหมณ์เพื่อปฏิบัติธรรมที่วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2556 โดยมีกุลธิดาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 94 คน เพื่อบวชชีจำนวน 82 คน และบวชชีพราหมณ์จำนวน 12 คน โอกาสนี้พระครูภาวนาวิรัช เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 ได้เป็นประธานและให้โอวาทแก่กุลธิดาตลอดจนผู้ที่มาร่วมงาน ณ วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม)

  
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com