วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 211 คน
สถิติเดือนนี้ 13210 คน
สถิติปีนี้ 13210 คน
สถิติทั้งหมด 2707650 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

งานประเพณีปีใหม่ชนเผ่าม้ง 2557 <06 ม.ค. 57>

วันที่ 6 มกราคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานประเพณีปีใหม่ชนเผ่าม้งหมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย เพื่อสืบสานประเพณีดั้งเดิมของชนเผ่าม้ง โดยได้ร่วมมอบรางวัล และประกอบกิจกรรมตามธรรมเนียมของชนเผ่าม้ง  ตลอดจนร่วมสมทบทุนในการจัดงาน รวมถึงมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการจัดหาเครื่องกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ โอกาสนี้ นายอำนวย เฟื่องฟูกิจการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย ได้ร่วมให้การต้อนรับ


ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี พ.ศ.2556 <23 ธ.ค. 56>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดยนายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้จัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี พ.ศ.2556 ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556   ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์ 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง <18 ธ.ค. 56>

ในวันที่ 18 ธันวาคม  2556  เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ         โดยนายพยอม  เผ่ากันทะ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ และนายสรศักดิ์  วจีสัตย์  รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา <06 ธ.ค. 56>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดยนายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบล  สุเทพ และข้าราชการเทศบาลตำบลสุเทพ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ สนามโรงเรียนบ้านโป่งน้อย โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีการวางพานพุ่มของผู้แทนกลุ่มองค์กรต่างๆ พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีมอบประกาศเกียรตคุณพ่อตัวอย่าง  พิธีมอบทุนการศึกษาและประกาศเกียรติคุณโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา  กิจกรรมมอบแว่นสายตาผู้สูงอายุ และกิจกรรมเกี่ยวข้าวตามโครงการ "ย้อนยุควิถีชาวนาไทย ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ"
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าคลอก <21 พ.ย. 56>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดยนายสรศักดิ์  วจีสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักปลัด ได้ให้การต้อนรับเทศบาลตำบลป่าคลอก ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
โครงการตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งทึ่ 6 ประจำปี 2556 <11 พ.ย. 56>

ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธศิลป์ล้านนา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 6  ประจำปี 2556 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกคุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ได้สร้างทางขึ้นดอยสุเทพ  โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร  กำเนิดศิริ  มาเป็นประธานในการเปิดงาน   กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนาหัวข้อ "ครูบาเจ้าศรีวิชัย ตามรอยประคำ  108 เม็ด "   ชมนิทรรศการการประกวดอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่องเหรียญคณาจารย์ และเครื่องรางล้านนา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ <17 ต.ค. 56>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดยนายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพและข้าราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง <07 ต.ค. 56>

เทศบาลตำบลสุเทพได้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้าง หลักสูตร  "การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจอย่างมีความสุข : ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคลากร สามารถนำหลักธรรม จริยธรรมา มาใช้ในการดำเนินชีวิต ได้ฝึกสมาธิ  ส่งผลให้มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมการบริการด้วยใจ โดยได้จัดการอบรมในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2556 ณ วัดร่ำเปิง(ตโปธาราม) โดยมีพิธีกล่าวเปิดการอบรมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานด้านการบริการโดยนายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  การบรรยายเรื่อง "ท้องถิ่นกับความแตกต่างในการให้บริการ" จาก ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญาประเทศสหรัฐอเมริกา   การบรรยายเรื่อง "การฝึกสมาธิเบื้องต้น"     การฝึกนั่งสมาธิ โดยพระครูภาวนาวิรัช เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง
โครงการเทศบาลตำบลสุเทพเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 <16 ก.ย. 56>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดยนายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการได้จัดโครงการเทศบาลตำบลสุเทพเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2556 ขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ซึ่งมีกิจกรรมการให้บริการประกอบด้วย การบริการตรวจโรครักษาเบื้องต้น การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ การให้คำปรึกษาด้านงานทะเบียนราษฎร การให้คำปรึกษาด้านช่าง การรับขึ้นทะเบียนร้านค้าและทะเบียนพาณิชย์  การบริการตัดผมและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การบริการตรวจเช็คซ่อมรถจักรยานยนต์และการให้บริการจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การอบรมหลักสูครปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุสำหรับบุคลากรกู้ชีพระดับพื้นฐาน <06 ก.ย. 56>

เทศบาลตำบลสุเทพ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุสำหรับบุคลากรกู้ชีพระดับพื้นฐาน ในวันที่ 6-8  กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ โดยนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ในวันที่ 6 กันยายน 2556 ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้เรื่องการประเมินสถานการณ์และการประเมินสภาพผู้ป่วย  การฝึกปฏิบัติการใช้วิทยุสื่อสาร และการฝึกปฏิบัติฐานภาวะฉุกเฉิน

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com