เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 877 คน
สถิติเดือนนี้ 15558 คน
สถิติปีนี้ 238428 คน
สถิติทั้งหมด 2619820 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

การติดป้่ายแจ้งเตือนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจราจร <04 ก.ค. 55>

 

 

เทศบาลตำบลสุเทพติดป้ายแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาผ่านตำบลสุเทพได้ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 11ป้าย ติดบริเวณเส้นทางทั้งสองฝั่งก่อนถึงแยกข้างเทศบาลฯ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณถนนสุเทพอย่างเร่งด่วน

 

 


ร่วมงานมหกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี <27 มิ.ย. 55>

เทศบาลตำบลสุเทพนำ้ข้าราชการและพนักงานจ้างร่วมงานมหกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด(26 มิถุนายน) ประจำปี 2555 เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
พิธีสรงน้ำพระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพ <04 มิ.ย. 55>

วันที่ 4 มิถุนายน 2555 พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 7 วัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วย พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพร้อมด้วยพระเถระชั้นผู้ใหญ่  ในการจัดพิธีสรงน้ำพระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพ ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา และการเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีนายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ในการนี้นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ รศ.ดร.บุญลือ เผือกผ่อง ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ นายพยอม เผ่ากันทะ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพได้ร่วมถวายการต้อนรับ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร


ประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ <03 มิ.ย. 55>

วันที่ 3 มิถุนายน 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพและร่วมนั่งรถบุษบก อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน เพื่อนำไปสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ ในกิจกรรมไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ จากบริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพรวมระยะทาง 11 กิโลเมตร มีพุทธศาสนิกชนร่วมงานอย่างล้นหลาม ซึ่งถือปฏิบัติกันมาเป็นประเพณีอย่างยาวนานในการเดินขึ้นดอยสุเทพก่อนวันวิสาขบูชา ในการนี้นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ รศ.ดร.บุญลือ เผือกผ่อง ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพได้ให้การต้อนรับรวมทั้งร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลสุเทพบริการน้ำดื่มฟรีแก่ผู้ที่มาร่วมงานเตียวขึ้นดอยสุเทพในครั้งนี้


พิธีสวดเจริญพุทธมนต์ น้ำสรงพระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพ <02 มิ.ย. 55>

วันที่ 2 มิถุนายน 2555  นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีการสวดเจริญพุทธมนต์ น้ำสรงพระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพ ในกิจกรรมไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา และการเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีองค์แสดงพระธรรมเทศนาคือ พระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดศรีโสดาพระอารามหลวงและพระเถระหลายรูป ร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนา ในการนี้นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ คุณญาณี แสงศรีจันทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.บุญลือ เผือกผ่อง ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ นายพยอม เผ่ากันทะ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพได้ร่วมถวายการต้อนรับ ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย บ้านห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ


อบต.ริโก๋เข้าศึกษาดูงาน <31 พ.ค. 55>

เทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับอบต.ริโก๋ จังหวัดนราธิวาส ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดี ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา  13.00 น.
การอบรมฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2555 <24 พ.ค. 55>

สำนักปลัด เทศบาลตำบลสุเทพ ได้จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมี นายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และรับฟังการบรรยายจากพันตำรวจโท พชรพล  วงศ์รจิตร รองผู้กำกับการศูนย์การจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และทีมวิทยากร บรรยายปัญหาจราจรในเมืองเชียงใหม่  การฝึกสัญญาณการควบคุมจราจร การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการฝึกปฏิบัติแผนผจญเพลิง


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ <18 พ.ค. 55>

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 100 คน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
โครงการเฝ้าระวังสาธารณภัยและป้องปรามยาเสพติด ในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ <15 พ.ค. 55>

วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 นายชัยสิทธิ์ รัตนชัยสิทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน “โครงการเฝ้าระวังสาธารณภัยและป้องปรามยาเสพติด ในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ” โดยมีนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพกล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ คณะผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ อปพร. ชรบ เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์เข้าร่วมงาน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมปล่อยแถวกำลังผสมตรวจรักษาความเรียบร้อยในตำบลสุเทพ


งานประเพณีรำลึกการเปิดทางขึ้นดอยสุเทพ ครบรอบ 77 ปี <30 เม.ย. 55>

พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารร่วมกับ เทศบาลตำบลสุเทพ คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี แม่บ้านตำบลสุเทพพร้อมทั้งศรัทธาสาธุชนในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันจัดงานการรำลึกถึงวันเปิดถนนทางขึ้นดอยสุเทพครบรอบ ๗๗ ปี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ในการนี้มีพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมีนายชัยสิทธิ์ รัตนชัยสิทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่นั่งรถเปิดประทุนจากบริเวณอนุเสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยพร้อมทั้งอัญเชิญหุ่นรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยนั่งมาในรถเช่นเดียวกับวันเปิดถนนทางขึ้นดอยสุเทพ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๔๗๘ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com