วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 499 คน
สถิติเดือนนี้ 17319 คน
สถิติปีนี้ 289313 คน
สถิติทั้งหมด 2670705 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพร่วมแสดงความยินดีกับผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 <04 ต.ค. 55>

วันที่ 4 ตุลาคม 2555 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ต.ต. ประจวบ วงศ์สุข เนื่องในโอกาส เดินทางมารับตำแหน่งผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน <03 ต.ค. 55>

วันที่ 3 ตุลาคม 2555 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ต.ต. กริช กิติลือ เนื่องในโอกาส เดินทางไปรับตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน


โครงการเทศบาลตำบลสุเทพเคลื่อนที่ ประจำปี 2555 <06 ก.ย. 55>

เมื่อวันที่ 4 กันยายน  2555 เทศบาลตำบลสุเทพได้จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลตำบลสุเทพเคลื่อนที่ ประจำปี 2555 ณ ศาลากุหลาบดอย หมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้ง 15 หมู่บ้าน และเพื่อให้คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการได้มีโอกาสพบปะประชาชน อันจะทำให้เกิดทัศนคติที่และเข้าใจในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมการให้บริการ อาทิเช่น การให้บริการให้คำปรึกษาและรับคำร้องด้านงานทะเบียนราษฎร์ รับขึ้นทะเบียนการค้า และทะเบียนพาณิชย์ การให้บริการด้านสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชียวชาญจากโรงพยาบาล การบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการตัดผมฟรีจากวิทยาลัยสารพัดช่างเขียงใหม่ และการให้บริการจากศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ เป็นต้น
กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" <12 ส.ค. 55>

วันที่ 12 สิงหาคม 2555 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลสุเทพ กลุ่มมอเตอร์ไซค์วิบากตำบลสุเทพและประชาชนตำบลสุเทพ ร่วมกันจัดงาน “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เพื่อเป็นการส่งเสริมการเกษตรกรรมในตำบลตลอดจนรื้อฟื้นวัฒนธรรมการปลูกข้าวในอดีต ในการนี้ได้มีการจัดกิจกรรมปลูกข้าวในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555 เพื่อทำการเก็บเกี่ยวในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555 การแข่งขันจับปลาไหล การแข่งขันปลูกข้าว ฯ มีประชาชนให้ความสนใจมาร่วมงานอย่างคับคั่ง


งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา วันแม่แห่งชาติ <12 ส.ค. 55>

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2555 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ และกลุ่มมวลชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลสุเทพได้แสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นราชสักการะแด่พระนางเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ ซึ่งการจัดงานประกอบไปด้วยพิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่ม กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น และการแสดงจากหน่วยงานต่างๆ

 


การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา "เข้าพรรษานี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้คนในครอบครัวเลิกเหล้า"และถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2555 <01 ส.ค. 55>

วันที่ 1 สิงหาคม 2555 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ และประชาชนจากทั้ง 15 หมู่บ้านร่วมกันจัดกิจกรรมการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา """"เข้าพรรษานี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้คนในครอบครัวเลิกเหล้า และถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2555 โดยมีการจัดกิจกรรมประกวดรถขบวนแห่เทียนพรรษา เริ่มขบวนจากโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพแห่ขบวนเทียนจำนำพรรษามายังสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ  การปฏิญาณตน “เข้าพรรษานี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้คนในครอบครัวเลิกเหล้า” การถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ทั้ง 12 วัดในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ การมอบรางวัลการประกวดคำขวัญการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาแก่นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ  โอกาสนี้ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เป็นตัวแทนทุกภาคส่วน ถวายเทียนจำนำพรรษาแด่ พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง


รับมอบโล่ เกียรติบัตรโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 15 ปี ปลัด อบต.กับการพัฒนาท้องถิ่น <27 ก.ค. 55>

นายสรศักดิ์  วจีสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ เข้ารับมอบโล่ เกียรติบัตรการประกวดภาพถ่ายและบทความเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี กับการพัฒนาท้องถิ่น จากรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
การติดป้่ายแจ้งเตือนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจราจร <04 ก.ค. 55>

 

 

เทศบาลตำบลสุเทพติดป้ายแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาผ่านตำบลสุเทพได้ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 11ป้าย ติดบริเวณเส้นทางทั้งสองฝั่งก่อนถึงแยกข้างเทศบาลฯ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณถนนสุเทพอย่างเร่งด่วน

 

 


ร่วมงานมหกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี <27 มิ.ย. 55>

เทศบาลตำบลสุเทพนำ้ข้าราชการและพนักงานจ้างร่วมงานมหกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด(26 มิถุนายน) ประจำปี 2555 เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
พิธีสรงน้ำพระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพ <04 มิ.ย. 55>

วันที่ 4 มิถุนายน 2555 พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 7 วัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วย พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพร้อมด้วยพระเถระชั้นผู้ใหญ่  ในการจัดพิธีสรงน้ำพระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพ ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา และการเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีนายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ในการนี้นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ รศ.ดร.บุญลือ เผือกผ่อง ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ นายพยอม เผ่ากันทะ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพได้ร่วมถวายการต้อนรับ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com