วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 16 คน
สถิติเดือนนี้ 12368 คน
สถิติปีนี้ 30349 คน
สถิติทั้งหมด 2724789 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ผ้าป่าสามัคคีบ้านดอยสุเทพ <10 ม.ค. 56>

วันที่ 10 มกราคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานผ้าป่าสามัคคีบ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9 เพื่อจัดหาทุนก่อสร้างห้องน้ำสถานีอนามัยบ้านดอยสุเทพ โดยมีพระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานรับองค์ผ้าป่า โอกาสนี้นางสุชีรา ธรรมณี ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยสุเทพและประชาชนบ้านดอยสุเทพได้ร่วมให้การต้อนรับ


การประกอบพิธีพระราชทานน้ำสรงศพพระครูวิทิต ศาสนกิจ เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ดอยปุย <09 ม.ค. 56>

วันที่ 9 มกราคม 2556 นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประกอบพิธีพระราชทานน้ำสรงศพ พระครูวิทิต ศาสนกิจ เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ดอยปุย เจ้าคณะอำเภอ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ธรรมยุต ณ สำนักสงฆ์ดอยปุย หมู่ 11 ตำบลสุเทพ โดยมีนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ   นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ คณะผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพตลอดจนศาสนุศิษย์เข้าร่วมงาน
735_6129_IMG_00.JPG (1.15 MB.)
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นิเวศน์ และวัฒนธรรม <06 ม.ค. 56>

วันที่ 6 มกราคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ และประชาชนผู้สนใจการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนำร่อง โครงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นิเวศน์และวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจเส้นทางการจัดทำถนนสายวัฒนธรรมในตำบลสุเทพ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบล สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกทางประวัติศาสตร์ ที่มีความหลากหลายในตำบล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เริ่มเส้นทางจากลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ผ่านสวนสัตว์เชียงใหม่ไปยังโครงการหลวง เยี่ยมชมและไหว้พระ ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร วัดเก่าแก่สมัยพระเจ้าติโลกราช แวะชมโบราณสถานวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมและเจดีย์แสงจันทร์ที่ได้รับการบูรณะใหม่และดูแลจากกรมศิลปากร ในเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าดอยสุเทพ-ปุย เข้าเยี่ยมชมวัดร่ำเปิงสถานปฏิบัติธรรมอันเงียบสงบ เข้าชมวิถีชีวิตชนเผ่าลีซู สินค้าท้องถิ่น และแวะไหว้พระที่วัดโป่งน้อย


ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ <07 ธ.ค. 55>

วันที่ 7 ธันวาคม 2555 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายอดิศร กำเนิดศิริ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และวันที่ 11 ธันวาคม 2555 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่


งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา วันพ่อแห่งชาติ <05 ธ.ค. 55>

วันที่ 5 ธันวาคม 2555 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ และกลุ่มมวลชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลสุเทพได้แสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ซึ่งการจัดงานประกอบไปด้วยพิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่ม กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อดีเด่น และการแสดงจากหน่วยงานต่างๆ


ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ <06 ต.ค. 55>

วันที่ 6 ตุลาคม 2555 นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมารับตำแหน่งและร่วมงานต้อนรับ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ   นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ ได้เข้าร่วมงานต้อนรับท่ามกลางมวลชนทุกภาคส่วนที่มาร่วมต้อนรับอย่างคับคั่ง พร้อมกันนี้ในวันที่ 8 ตุลาคม 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางไปนมัสการ อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย พร้อมทั้งเยี่ยมชมการบูรณะสถานที่ลานอนุสาวรีย์ฯ โอกาสนี้ นายชัยสิทธิ์ รัตนชัยสิทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ   นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ นายจรัล คำซอน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว ตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ


รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เข้าเยี่ยมชมและมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงานด้านการป้องกันยาเสพติด <05 ต.ค. 55>

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2555 พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) ได้เข้าเยี่ยมชมและมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงานด้านการป้องกันยาเสพติดในตำบลสุเทพให้กับทางเทศบาลตำบลสุเทพตามนโยบายรัฐบาล โอกาสนี้ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ  นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ นายสุรเชษฐ์ ตาคำมา ผู้ใหญ่บ้านบ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ ได้เสนอรายงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตำบลสุเทพให้รับทราบ พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่จุดเสี่ยงในตำบลสุเทพ

 


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพร่วมแสดงความยินดีกับผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 <04 ต.ค. 55>

วันที่ 4 ตุลาคม 2555 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ต.ต. ประจวบ วงศ์สุข เนื่องในโอกาส เดินทางมารับตำแหน่งผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน <03 ต.ค. 55>

วันที่ 3 ตุลาคม 2555 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ต.ต. กริช กิติลือ เนื่องในโอกาส เดินทางไปรับตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน


โครงการเทศบาลตำบลสุเทพเคลื่อนที่ ประจำปี 2555 <06 ก.ย. 55>

เมื่อวันที่ 4 กันยายน  2555 เทศบาลตำบลสุเทพได้จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลตำบลสุเทพเคลื่อนที่ ประจำปี 2555 ณ ศาลากุหลาบดอย หมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้ง 15 หมู่บ้าน และเพื่อให้คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการได้มีโอกาสพบปะประชาชน อันจะทำให้เกิดทัศนคติที่และเข้าใจในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมการให้บริการ อาทิเช่น การให้บริการให้คำปรึกษาและรับคำร้องด้านงานทะเบียนราษฎร์ รับขึ้นทะเบียนการค้า และทะเบียนพาณิชย์ การให้บริการด้านสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชียวชาญจากโรงพยาบาล การบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการตัดผมฟรีจากวิทยาลัยสารพัดช่างเขียงใหม่ และการให้บริการจากศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ เป็นต้น

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com