วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 51 คน
สถิติวันนี้ 117 คน
สถิติเดือนนี้ 12469 คน
สถิติปีนี้ 30450 คน
สถิติทั้งหมด 2724890 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

การอบรมฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2555 <24 พ.ค. 55>

สำนักปลัด เทศบาลตำบลสุเทพ ได้จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมี นายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และรับฟังการบรรยายจากพันตำรวจโท พชรพล  วงศ์รจิตร รองผู้กำกับการศูนย์การจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และทีมวิทยากร บรรยายปัญหาจราจรในเมืองเชียงใหม่  การฝึกสัญญาณการควบคุมจราจร การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการฝึกปฏิบัติแผนผจญเพลิง


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ <18 พ.ค. 55>

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 100 คน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
โครงการเฝ้าระวังสาธารณภัยและป้องปรามยาเสพติด ในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ <15 พ.ค. 55>

วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 นายชัยสิทธิ์ รัตนชัยสิทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน “โครงการเฝ้าระวังสาธารณภัยและป้องปรามยาเสพติด ในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ” โดยมีนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพกล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ คณะผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ อปพร. ชรบ เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์เข้าร่วมงาน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมปล่อยแถวกำลังผสมตรวจรักษาความเรียบร้อยในตำบลสุเทพ


งานประเพณีรำลึกการเปิดทางขึ้นดอยสุเทพ ครบรอบ 77 ปี <30 เม.ย. 55>

พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารร่วมกับ เทศบาลตำบลสุเทพ คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี แม่บ้านตำบลสุเทพพร้อมทั้งศรัทธาสาธุชนในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันจัดงานการรำลึกถึงวันเปิดถนนทางขึ้นดอยสุเทพครบรอบ ๗๗ ปี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ในการนี้มีพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมีนายชัยสิทธิ์ รัตนชัยสิทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่นั่งรถเปิดประทุนจากบริเวณอนุเสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยพร้อมทั้งอัญเชิญหุ่นรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยนั่งมาในรถเช่นเดียวกับวันเปิดถนนทางขึ้นดอยสุเทพ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๔๗๘


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพนำคณะสักการะรดน้ำดำหัวพระเถระในตำบลสุเทพ <24 เม.ย. 55>

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และนายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะผู้ใหญ่บ้าน ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้านมัสการขอพรพรและสักการะรดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เจ้าคณะตำบล รวมทั้งเจ้าอาวาสวัด ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพเนื่องในโอกาสวันปี๋ใหม่เมืองของล้านนาไทย ดังนี้ 1.พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง 2.พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 3.พระครูปริยัติยานุศาสน์ รองเจ้าคณะอำเภอเมือง วัดฝายหิน 4.พระครูสุคันธศีล เจ้าคณะตำบลสุเทพเขตุ 2 วัดอุโมงค์(สวนพุทธธรรม) 5.พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลสุเทพเขต 1 วัดป่าแดงมหาวิหาร 6.พระครูภาวนาวิรัช เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) 7.พระมหาสง่า ธีรสํวโร เจ้าอาวาสวัดผาลาด 8.พระอธิการขาว กนฺตสีโล เจ้าอาวาสวัดโป่งน้อย 9.พระอธิการบุญเป็ง ปิยธมฺโม เจ้าอาวาสวัดห้วยทราย 10.พระประสิทธิ์ ประสิทฺโธ เจ้าอาวาสวัดช่างทอง 11.พระครูวิทิตศาสนกิจ สำนักสงฆ์ดอยปุย 12.สำนักสงฆ์หลิ่งห้า


งานต๋ามฮีต ตวยฮอย ผ่อกอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง หมู่เฮาฮ่วมใจ ดำหัวผู้สูงอายุ <22 เม.ย. 55>

วันที่ 22 เมษายน 2555 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดงาน “ต๋ามฮีต ตวยฮอย ผ่อกอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง หมู่เฮาฮ่วมใจ๋ ดำหัวผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสุเทพ”   เนื่องในงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง เป็นการแสดงการสูมาคารวะ และให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ โดยได้รับความร่วมมือจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มสตรีฯ แม่บ้าน  อสม. หน่วยงานราชการต่างๆพร้อมทั้งกลุ่มมวลชนในตำบลสุเทพ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแข่งขันประกวดลาบ ขบวนแห่หมากสุ่ม หมากเบ็ง การประกวด”พ่ออุ๊ยหล่อ แม่อุ๊ยงาม ตามวัย” การแสดงซอพื้นเมือง การออกร้านบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดทั้งงานของบริษัท ห้างร้านที่ให้การสนับสนุน ตลอดจนการแสดงจากหน่วยงานต่างๆโดยมีประชนชนให้ความสนใจร่วมงานอย่างคับคั่ง

 

 


งานประเพณีรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรี ประธานสภาและปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ <21 เม.ย. 55>

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2555 นายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ ร่วมกับคณะผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพพร้อมด้วย กลุ่มมวลชนตำบลสุเทพ ได้เข้าให้พรและรดน้ำดำหัวแก่นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเปิดงานกีฬาบ้านดอยปุยและตรวจสอบพื้นที่สร้างรางระบายน้ำ <21 เม.ย. 55>

วันที่ 21 เมษายน 2555 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดงาน"กีฬาต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9" ณ บ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 มีนายธีระพันธ์ ชนะชัย รองนายกเทศมนตรี นายพยอม เผ่ากันทะ ปลัดเทศบาล  นายพินธุ์ ตาสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ตลอดจนเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลสุเทพเข้าร่วมงานและได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่กลุ่มเยาวชนบ้านดอยปุยเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม โดยมีนายอำนวย เฟื่องฟูกิจการ ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยปุยให้การต้อนรับ โอกาสนี้นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพได้ลงพื้นที่สำรวจการจัดสร้างรางระบายน้ำในพื้นที่บ้านดอยปุย เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเซาะพื้นผิวในช่วงฤดูฝนที่ใกล้จะมาถึงนี้
นายกเทศมนตรีมอบอุปกรณ์กีฬาและพบปะเยาวชน บ้านกองบิน41 <21 เม.ย. 55>

วันที่ 20 เมษายน 2555 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วย นายธีระพันธ์ ชนะชัย นายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรี นายธีระพันธ์ เตชะ รองประธานสภาเทศบาล นายเกตุ ชัยมงคลและนายพินธุ์ ตาสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เข้าพบปะเยาวชนบ้านกองบิน 41 เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านกองบิน 41 และในภาพรวมของตำบลสุเทพ โดยการต้อนรับของคุณสุภา รอดจิตร และคณะผู้ฝึกสอนกีฬา กองบิน 41 โอกาสนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในกิจกรรมของกลุ่มต่อไป
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพนำทีมสำรวจความคืบหน้าการใช้พื้นที่สร้างอาคารบรรเทาสาธารณภัยและนำรถขุดล้างทางระบายน้ำบ้านหลิ่งห้า <20 เม.ย. 55>

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 นายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และนายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ร่วมกันสำรวจความคืบหน้าเพื่อประเมิณความเป็นไปได้ในการจัดสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า เนื่องจากอยู่ใจกลางชุมชนที่หนาแน่น สำหรับการให้บริการประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการให้คำแนะนำจากนายวิฑูรย์ คำปิว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า โอกาสนี้ยังได้ประสานการใช้รถขุดล้างท่อและรางระบายน้ำจาก อบจ.เชียงใหม่ ในการล้างสิ่งปฏิกูลเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนที่ใกล้จะมาถึงนี้

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com