วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 545 คน
สถิติเดือนนี้ 17365 คน
สถิติปีนี้ 289359 คน
สถิติทั้งหมด 2670751 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเปิดงานกีฬาบ้านดอยปุยและตรวจสอบพื้นที่สร้างรางระบายน้ำ <21 เม.ย. 55>

วันที่ 21 เมษายน 2555 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดงาน"กีฬาต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9" ณ บ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 มีนายธีระพันธ์ ชนะชัย รองนายกเทศมนตรี นายพยอม เผ่ากันทะ ปลัดเทศบาล  นายพินธุ์ ตาสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ตลอดจนเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลสุเทพเข้าร่วมงานและได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่กลุ่มเยาวชนบ้านดอยปุยเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม โดยมีนายอำนวย เฟื่องฟูกิจการ ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยปุยให้การต้อนรับ โอกาสนี้นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพได้ลงพื้นที่สำรวจการจัดสร้างรางระบายน้ำในพื้นที่บ้านดอยปุย เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเซาะพื้นผิวในช่วงฤดูฝนที่ใกล้จะมาถึงนี้
นายกเทศมนตรีมอบอุปกรณ์กีฬาและพบปะเยาวชน บ้านกองบิน41 <21 เม.ย. 55>

วันที่ 20 เมษายน 2555 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วย นายธีระพันธ์ ชนะชัย นายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรี นายธีระพันธ์ เตชะ รองประธานสภาเทศบาล นายเกตุ ชัยมงคลและนายพินธุ์ ตาสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เข้าพบปะเยาวชนบ้านกองบิน 41 เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านกองบิน 41 และในภาพรวมของตำบลสุเทพ โดยการต้อนรับของคุณสุภา รอดจิตร และคณะผู้ฝึกสอนกีฬา กองบิน 41 โอกาสนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในกิจกรรมของกลุ่มต่อไป
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพนำทีมสำรวจความคืบหน้าการใช้พื้นที่สร้างอาคารบรรเทาสาธารณภัยและนำรถขุดล้างทางระบายน้ำบ้านหลิ่งห้า <20 เม.ย. 55>

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 นายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และนายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ร่วมกันสำรวจความคืบหน้าเพื่อประเมิณความเป็นไปได้ในการจัดสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า เนื่องจากอยู่ใจกลางชุมชนที่หนาแน่น สำหรับการให้บริการประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการให้คำแนะนำจากนายวิฑูรย์ คำปิว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า โอกาสนี้ยังได้ประสานการใช้รถขุดล้างท่อและรางระบายน้ำจาก อบจ.เชียงใหม่ ในการล้างสิ่งปฏิกูลเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนที่ใกล้จะมาถึงนี้
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาคลองระบายน้ำ <20 เม.ย. 55>

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วย นายธีระพันธ์ ชนะชัย รองนายกเทศมนตรี นายพยอม เผ่ากันทะ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ พร้อมทั้งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ได้ลงสำรวจและตรวจสอบพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทรายเพื่อตรวจดูปัญหาคลองระบายน้ำที่มีปัญหาการระบายน้ำจากคลองชลประทาน โดยการแนะนำของนายเกตุ ชัยมงคล นายธีระพันธ์ เตชะ และนายพินธุ์ ตาสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
นายกเทศมนตรีเข้าอวยพรรดน้ำดำหัวบุคคลต่างๆเนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง <19 เม.ย. 55>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้าพบเพื่ออวยพรและรดน้ำดำหัวบุคคลต่างๆที่เคารพนับถือเนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมืองของล้านนาไทย
งานประเพณีรดน้ำดำหัวกำนันตำบลสุเทพ 2555 <17 เม.ย. 55>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพและนายพยอม เผ่ากันทะ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพพร้อมด้วยมวลชนตำบลสุเทพทั้ง 15 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวกำนันตำบลสุเทพ ณ ที่ทำการกำนันตำบลสุเทพ หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 ที่ผ่านมางานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 2555 <15 เม.ย. 55>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพและนายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพพร้อมด้วยมวลชนตำบลสุเทพ เข้าร่วมขบวนอำเภอเมืองในกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำของนายชัยสิทธิ์ รัตนชัยสิทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา


งานประเพณีรดน้ำดำหัวนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ 2555 <15 เม.ย. 55>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพและนายกิตติพงษ์ นกแก้ว กำนันตำบลสุเทพ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลพร้อมด้วยมวลชนตำบลสุเทพ เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา


นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัดและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุต้นไม้ล้มทับบ้านและสายไฟแรงสูง ณ บ้านร่ำเปิง ต.สุเทพ <11 เม.ย. 55>


กีฬาต้านยาเสพติด"สุเทพเกมส์ 2555" <07 เม.ย. 55>

กีฬาต้านยาเสพติด"สุเทพเกมส์ 2555"จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2555 ทำการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆคือ ฟุตบอลประชาชน ฟุตซอลเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี เซปัคตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง เปตอง เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุ  พร้อมทั้งมีการประกวดกองเชียร์และแข่งขันกีฬาพื้นบ้านในวันพิธีปิดการแข่งขัน โดยมีประชาชนในตำบลสุเทพทั้ง 15 หมู่บ้านเข้าร่วมการแข่งขันและติดตามให้กำลังใจนักกีฬาอย่างล้นหลาม

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com