วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 29 คน
สถิติวันนี้ 123 คน
สถิติเดือนนี้ 13131 คน
สถิติปีนี้ 260855 คน
สถิติทั้งหมด 2642247 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

เทศบาลตำบลสุเทพ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <13 ก.ย. 55>
รายละเอียด 711_5071_scan0004.pdf (305 KB.)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 <21 ส.ค. 55>
รายละเอียด 704_4953_s3.2.pdf (604 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ระดับ3-5 <01 ส.ค. 55>

         ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ2 ให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ3ของเทศบาลตำบลสุเทพ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ระดับ 3-5


รายละเอียด 692_4724_En.pdf (70 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ระดับ 3-5 <27 ก.ค. 55>

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ของเทศบาลตำบลสุเทพ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
รายละเอียด 687_4690_scan0001.pdf (41 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) เทศบาลตำบลสุเทพ <25 ก.ค. 55>
รายละเอียด 700_4921_Plan3y.pdf (18 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ (พ.ศ. 2556-2560) <06 ก.ค. 55>
รายละเอียด 701_4922_plandevelop.pdf (17 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ของเทศบาลตำบลสุเทพ <05 ก.ค. 55>
 • 675_4511_00002.doc (57 KB.)
 • การกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555 <03 ก.ค. 55>
  รายละเอียด 703_4952_s3.pdf (67 KB.)
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ หลักสูตรที่ใช้ในการสอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก <29 มิ.ย. 55>

  672_4459_suthep.doc (86 KB.)
  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ ระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ของเทศบาลตำบลสุเทพ <15 มิ.ย. 55>

  ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการสอบคัดเลือกพน้กงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ ระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ของเทศบาลตำบลสุเทพ 

        ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ระดับ 3-5   จำนวน 1 อัตรา
  ประกาศสอบคัดเลือก 661_4420_00001.doc (168 KB.)

   
       
  หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  


   
  Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
  ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
  เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com