วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 621 คน
สถิติเดือนนี้ 5874 คน
สถิติปีนี้ 300480 คน
สถิติทั้งหมด 2681872 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง <31 ต.ค. 55>
รายละเอียด 725_5448_003.pdf (52 KB.)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) <24 ต.ค. 55>
รายละเอียด 723_5389_test.pdf (60 KB.)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2555 <16 ต.ค. 55>
รายละเอียด 801_6984_เปิดประชุมสภาสมัยที่4 ปี2555.pdf (12 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. <05 ต.ค. 55>
รายละเอียด 855_8086_scan0002.pdf (17 KB.)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ <04 ต.ค. 55>

     ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ  จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 11 อัตรา
รายละเอียด 715_5176_scan0003.pdf (23 KB.)
ภาคผนวก 1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 715_5177_scan0014.pdf (116 KB.)
ภาคผนวก 2 หลักสูตรเพื่อใช้ในการเลือกสรรพนักงานจ้าง 715_5178_scan0010.pdf (87 KB.)
กำหนดการสอบ 715_5180_scan0011.pdf (37 KB.)
เทศบาลตำบลสุเทพ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <13 ก.ย. 55>
รายละเอียด 711_5071_scan0004.pdf (305 KB.)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 <21 ส.ค. 55>
รายละเอียด 704_4953_s3.2.pdf (604 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ระดับ3-5 <01 ส.ค. 55>

         ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ2 ให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ3ของเทศบาลตำบลสุเทพ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ระดับ 3-5


รายละเอียด 692_4724_En.pdf (70 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ระดับ 3-5 <27 ก.ค. 55>

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ของเทศบาลตำบลสุเทพ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
รายละเอียด 687_4690_scan0001.pdf (41 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) เทศบาลตำบลสุเทพ <25 ก.ค. 55>
รายละเอียด 700_4921_Plan3y.pdf (18 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com