วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 27 คน
สถิติวันนี้ 604 คน
สถิติเดือนนี้ 5857 คน
สถิติปีนี้ 300463 คน
สถิติทั้งหมด 2681855 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 <08 มี.ค. 57>


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลสุเทพ <06 มี.ค. 57>

ด้วยทางโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ซึ่งมีกำหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ โดยจะให้บริการตรวจรักษาฟรีแก่ประชาชนจำนวน 150 คน หรือมากกว่า และมีการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องโรคทางระบบประสาท ตลอดจนบริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง อันเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยอาจได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือเกิดความพิการได้ ให้บริการโดยทีมแพทย์ พยาบาลและทีมวิชาชีพของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
สุเทพเกมส์ 2557 <04 ก.พ. 57>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬา "สุเทพเกมส์ ประจำปี 2557" ระหว่างวันที่ 22-30 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ ซึ่งจะมีการแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย 11 คน ฟุตซอลเยาวชนชาย เซปัคตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง วอลเล่ย์บอลชาย-หญิง เปตองรุ่นประชาชนชาย-หญิง เปตองรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย-หญิง เปตองรุ่นผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปชาย-หญิง และกีฬาพื้นบ้านมหาสนุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งรู้จักการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา


เทศบาลตำบลสุเทพขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 <10 ม.ค. 57>

ขอเชิญเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพและเขตใกล้เคียง ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 โดยเทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับสถานศึกษา และชุมชนตำบลสุเทพ ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 7.30 น. – 12.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ภายในงานมีการจัดกิจกรรม การแสดง บนเวที กิจกรรมเกมเพื่อเด็กและเยาวชน จากหลายหน่วยงาน เช่น โรงเรียนบ้านโป่งน้อย โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ โรงเรียนบ้านห้วยทราย โรงเรียนสังวาลวิทยา ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดอยปุย ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดอยสุเทพ และการร่วมสมทบของขวัญของรางวัล ข้าวกล่อง สำหรับเด็กและเยาวชนจากหน่วยงาน ห้างร้านต่างๆ
กำหนดการวันเด็กแห่งชาติ 2557 910_9105_กำหนดการวันเด็ก2557.doc (46 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ <26 ธ.ค. 56>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 1109_10989_Notice.doc (63 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ <12 ธ.ค. 56>
รายละเอียด 890_8832_scan0001.pdf (48 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ <28 พ.ย. 56>
รายละเอียด 882_8731_scan0001.pdf (56 KB.)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <13 พ.ย. 56>
รายละเอียด 877_8655_scan0001.pdf (352 KB.)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556 <19 ต.ค. 56>
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ 1071_10541_171056.pdf (14 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <17 ต.ค. 56>
รายละเอียด 872_8351_scanpn.pdf (452 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com