วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 593 คน
สถิติเดือนนี้ 5846 คน
สถิติปีนี้ 300452 คน
สถิติทั้งหมด 2681844 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ท่านสามารถรับใบประกาศนียบัตรงาน ตามรอยจอบแรกครูบาศรีวิชัย 2557 ได้แล้ว!!! <03 มี.ค. 58>

ท่านสามารถรับใบประกาศนียบัตร ประกวดพระเครื่อง ในงาน ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย 2557 ได้แล้วค่ะ ติดต่อขอรับได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ หรือ โทร 053-329192
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 <24 ก.พ. 58>

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558


ประกาศ 1249_12416_scan0003.pdf (52 KB.)
ขอเชิญเข้ารับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 <24 ก.พ. 58>

ขอเชิญเข้ารับฟังและประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน์ เชิงวัฒนธรรม <20 ก.พ. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน์ เชิงวัฒนธรรม พร้อมปั่นจักรยานท่องเที่ยว ในงาน "แอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง" ในศุกร์วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 7.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมตำบลสุเทพ
มีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจะได้รับหนังสือท่องเที่ยวตำบลสุเทพเป็นที่ระลึก และผู้ที่ร่วมปั่นจักรยานจะได้รับเหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นที่ระลึกอีกด้วย

เชิญร่วมชมการแข่งขัน "สุเทพลีก ครั้งที่ 1 ประจำ 2558" <17 ก.พ. 58>

เชิญร่วมชมการแข่งขัน "สุเทพลีก ครั้งที่ 1 ประจำ 2558" มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 16 ทีม โดยจะเริ่มการแข่งขันนัดแรก วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป พบกับฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีม สภ.ภูพิงค์ฯ พบกับทีมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ สท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ นำโดย นายกธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง <17 ก.พ. 58>

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปตรวจดูข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2555)


ประกาศ 1238_12388_scan0001.pdf (400 KB.)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 <14 ก.พ. 58>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2558 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพในวันและเวลาราชการ 8.30 น.- 16.00 น. หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-329192
ขอเชิญร่วมโครงการ "เทศบาลเคลื่อนที่" <23 ม.ค. 58>

ขอเชิญชาวตำบลสุเทพร่วมโครงการ "เทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558" (ครั้งที่ 1) โดยมีบริการ ดังนี้
- ตัดผม จากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่


- ตรวจเช็ครถจักรยานยนต์จาก บริษัท เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ 


- บริการงานทะเบียนราษฎร์

- แจกกล้าพันธุ์ไม้ ปุ๋ยหมัก และน้ำ EM


- ตรวจสุขภาพทั่วไป จาก รพ.ช้างเผือก (ผู้ที่ต้องการตรวจเบาหวาน ให้งดน้ำงดอาหารตั้งแต่เที่ยงคืน และผู้ที่ต้องการตรวจหาระดับไขมันในเลือดให้งดน้ำและอาหารตั้งแต่เวลา 19.00 น.)

- ตรวจวัดสายตา

- สมัครกองทุนวันละบาท และให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการสังคมต่างๆ


- ให้คำปรึกษาด้านการขออนุญาตก่อสร้าง และด้านการช่างต่างๆ


- รับชำระภาษี และให้คำปรึกษาด้านทะเบียนพาณิชย์

ท่านสามารถรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ อุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 12.00 น.

 


ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 <08 ม.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับสถานศึกษาและชุมชนตำบลสุเทพ ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติปี 2558 ในวันเสาร์ ที่ 10 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป  ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านโป่งน้อย พบกับการแสดงโชว์เฮลิคอปเตอร์ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การแสดงบนเวที กิจกรรมเกมส์ต่างๆ  รับของที่ระลึกและรางวัลตลอดกิจกรรม
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างโครงการบริการประชาชนและเฝ้าระวังเหตุสาธาณภัย <08 ม.ค. 58>
ประกาศรับสมัครงาน 1200_12040_scan0002.pdf (42 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com