วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

อ่าน 7 ครั้ง

ขอเชิญร่วมโครงการ "เทศบาลเคลื่อนที่"

วันที่ 23 มกราคม 2558

อ่าน 8 ครั้ง

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558

วันที่ 8 มกราคม 2558

อ่าน 10 ครั้ง