วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 586 คน
สถิติเดือนนี้ 5839 คน
สถิติปีนี้ 300445 คน
สถิติทั้งหมด 2681837 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพนำคณะครูมอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2555 <12 ม.ค. 55>

นาย สรศักดิ์ วจีสัตย์  รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ  นำคณะครูศูนย์พัฒนาเด็ก มอบของขวัญ ของรางวัล เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ซึ่งประกอบไปด้วย 5 โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ และ1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุเทพ 
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ <09 ม.ค. 55>
p 3 575_2733_p3.pdf (53 KB.)
p4 575_2734_p4.pdf (58 KB.)
ผลการเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ <09 ม.ค. 55>
ผลคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ 574_2732_pppppp.pdf (30 KB.)
เทศบาลตำบลสุเทพ เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน <22 ธ.ค. 54>
ทำบัตรประชาชน 567_2656_IMG_0002.jpg (148 KB.)
เทศบาลตำบลสุเทพ กำหนดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี <20 ธ.ค. 54>
เขตเลือกตั้งที่1 566_2593_scan0001.pdf (71 KB.)
เขตเลือกตั้งที่2 566_2594_scan0002.pdf (74 KB.)
ประกาศบัญชีเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้สมัครนายก <17 ธ.ค. 54>
บัญชีรายชื่อ 565_2575_name.pdf (121 KB.)
-การเพิ่มชื่อ-และถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ์เลือกตั้งระหว่างวันที่ 19-29 ธันวาคม 2554 <15 ธ.ค. 54>

-การเพิ่มชื่อ-และถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ์เลือกตั้งระหว่างวันที่ 19-29 ธันวาคม 2554 เตรียมเอกสารดังนี้
เอกสาร 564_2544_scan0001.pdf (505 KB.)
เอกสารการเลือกตั้ง ใหม่ล่าสุด หนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร <13 ธ.ค. 54>

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดให้ส่งหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร 561_2527_scan0001.pdf (15 KB.)
ขยายระยะเวลา ผู้สูงอายุสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไปจนถึงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ <08 ธ.ค. 54>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง

วันที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๕

 

คุณสมบัติ : ผู้ที่มีอายุ ๕๙ ปี ขึ้นไป และเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕โดยจะสามารถเริ่มรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.๐-๕๓๘๑-๑๕๖๑-๓ใน วัน และเวลาราชการ

 

คุณสมบัติผู้สูงอายุที่มีสิทธิลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีดังนี้
                        ๑. มีสัญชาติไทย
                        ๒. เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๕ (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคมของปีนั้น)                                           
๓. เป็นผู้มีชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ
                        ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่จัดให้เป็นประจำ
ขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
                        ๑. ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ต้องมายื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯด้วยตนเอง หรือในกรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ผู้สูงอายุอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลง ทะเบียนแทน
                        ๒. ให้ผู้สูงอายุหรือผู้รับมอบอำนาจกรอกรายละเอียดคำขอตามแบบที่กำหนด โดยลงทะเบียนตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๕

         ๓. ผู้สูงอายุ ต้องนำหลักฐานเอกสารแสดงตน ดังนี้
๓.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่
       ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
                                    ๓.๒ ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
                                    ๓.๓ สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร 

 

 

 

 

 


เอกสารปฏิทินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ (เอกสารล่าสุด) <06 ธ.ค. 54>
ปฏิทินการเลือกตั้ง (ล่าสุด) 558_2457_IMG.pdf (853 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com