วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 595 คน
สถิติเดือนนี้ 5848 คน
สถิติปีนี้ 300454 คน
สถิติทั้งหมด 2681846 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [06-09-2554] <06 ก.ย. 54>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
     ตามที่ เทศบาลตำบลสุเทพ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๙ ตำแหน่ง รวม ๑๔ อัตรา และได้ดำเนินการเลือกสรรในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ไปแล้วนั้น

     บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรโดยเรียงลำดับคะแนนสูงสุดมาต่ำสุด ตามภาคผนวก  ๑  แนบท้ายประกาศฯ นี้  เทศบาลตำบลสุเทพ จะแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการเลือกสรรในตำแหน่งที่ว่างตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.) และจะไม่แต่งตั้งบุคคลใด หากตรวจสอบภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครหรือไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน   เทศบาลตำบลสุเทพจะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
     ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [06-09-2554] 515_1348_25540906-01.pdf (70 KB.)
ภาคผนวก ๑ แนบท้ายประกาศฯ 515_1349_25540906-02.pdf (92 KB.)
ประกาศหลักเกณฑ์การเลือกสรร พนักงานจ้างในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เพิ่มเติม) <02 ก.ย. 54>


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง  หลักเกณฑ์การเลือกสรร พนักงานจ้างในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เพิ่มเติม)


   
     เทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์และทดสอบในภาคปฎิบัติ ในวันที่ 5 กันยายน 2554 สำหรับเลือกสรรพนักงานจ้าง 

     สำหรับการทดสอบในภาคปฏิบัติ จะทดสอบดังนี้

     1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
     2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
     3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
     4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

     (ตำแหน่งที่ 1 - 4 ทดสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์)

     5. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (ทดสอบความสามารถในการซ่อมไฟฟ้า)
     6. พนักงานขับรถยนต์ (ทดสอบความสามารถในการขับรถยนต์)
     7. พนักงานดับเพลิง (ทดสอบสมรรถนะ)

     จีงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) <30 ส.ค. 54>


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)     ตามที่  คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๙ ตำแหน่ง รวม ๑๔ อัตรา โดยได้ดำเนินการเลือกสรรภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ไปแล้วนั้น

     คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังรายชื่อตามภาคผนวก ๑ แนบท้ายประกาศฯ  และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุเทพ ชั้น ๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้เข้ารับการเลือกสรรต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้มาแสดงในวันที่ทำการเลือกสรร ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอดูผลคะแนนสอบ ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ทั้งนี้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔


     (นายพยอม เผ่ากันทะ)
     ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
     พนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 511_1266_2554-08-30-01.pdf (62 KB.)
ตำแหน่ง ครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 511_1267_2554-08-30-02.pdf (85 KB.)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 511_1268_2554-08-30-03.pdf (85 KB.)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน 511_1269_2554-08-30-04.pdf (76 KB.)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 511_1270_2554-08-30-05.pdf (75 KB.)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 511_1271_2554-08-30-06.pdf (77 KB.)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 511_1272_2554-08-30-07.pdf (72 KB.)
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 511_1273_2554-08-30-08.pdf (72 KB.)
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 511_1274_2554-08-30-09.pdf (75 KB.)
ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง 511_1275_2554-08-30-10.pdf (72 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติม) <18 ส.ค. 54>


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติม) 


   
 ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปแล้วนั้น

     เนื่องจากการออกรหัสประจำตัวผู้สมัคร ไม่ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร คณะกรรมการฯ จึงแก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดดังภาคผนวก ๑ แนบท้ายประกาศนี้ 

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
     ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติม) 506_1154_18082554-01.pdf (99 KB.)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <18 ส.ค. 54>ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

พนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 


          ตามประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๙ ตำแหน่ง รวม ๑๔ อัตรา นั้น

          เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และหลักฐานการสมัครของผู้สมัครทุกรายแล้ว ปรากฏผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การรับสมัคร  ดังรายชื่อตามภาคผนวก ๑ แนบท้ายประกาศฯ  และเทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการสอบเพื่อเลือกสรร ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดังรายละเอียดตามภาคผนวก ๒ แนบท้ายประกาศฯ ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้มาแสดงด้วยในวันเข้ารับการเลือกสรร

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔(นายพยอม เผ่ากันทะ)
ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ
รายละเอียดทุกอย่างลงครบแล้วนะครับ ไฟล์ทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF

ดูได้ตามเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้ได้เลยครับ

(หากไม่สามารถเปิดอ่านได้ ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ 
http://get.adobe.com/reader/)สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Facebook
http://www.facebook.com/suthepcm


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 503_1077_16082554-01.pdf (67 KB.)
ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 503_1078_16082554-02.pdf (72 KB.)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 503_1079_16082554-03.pdf (149 KB.)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน 503_1080_16082554-04.pdf (128 KB.)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 503_1081_16082554-05.pdf (81 KB.)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 503_1082_16082554-06.pdf (113 KB.)
ตำแหน่ง ผุ้ช่วยช่างไฟฟ้า 503_1083_16082554-07.pdf (75 KB.)
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 503_1084_16082554-08.pdf (69 KB.)
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 503_1085_16082554-09.pdf (75 KB.)
ตำแหน่ง พนักงงานดับเพลิง 503_1086_16082554-10.pdf (71 KB.)
ห้องสอบและสถานที่สอบ 503_1087_16082554-11.pdf (81 KB.)
คำสั่ง มอบอำนาจบริหารกิจการเทศบาลให้รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <17 ส.ค. 54>


คำสั่งเทศบาลตำบลสุเทพ
ที่   ๔๑๖ / ๒๕๕๔
เรื่อง    มอบอำนาจบริหารกิจการเทศบาลให้รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ


ตามที่ เทศบาลตำบลสุเทพ ได้แต่งตั้งให้  ส.อ.ปฐมพงศ์  พลับพลาทอง  ดำรง
ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสุเทพที่ ๓๑๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ และแต่งตั้งให้ นายสนั่น  แก้วปู่วัด ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสุเทพที่ ๓๗๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔  แล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ อัฏฐ และมาตรา ๔๘ วีสติ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน   จึงมอบหมายให้ ส.อ.ปฐมพงศ์  พลับพลาทอง  รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  มีหน้าที่ช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการและบริหารราชการ ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองสวัสดิการสังคม  และมอบหมายให้ นายสนั่น  แก้วปู่วัด  มีหน้าที่ช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการและบริหารราชการ ในสำนักปลัดเทศบาลตำบลสุเทพและกองการศึกษา ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพมอบหมาย ปรากฎตามเอกสารผนวกแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้เป็นอันยกเลิกและใช้คำสั่งนี้บังคับแทน
คำสั่ง มอบอำนาจบริหารกิจการเทศบาลให้รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ 507_1155_25540817.pdf (217 KB.)
เชิญร่วมลงนาม และ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม <11 ส.ค. 54>
ขอเชิญร่วมลงนาม และ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ 

 เวลา ๐๘.๓๐ น.

- พิธีเจริญชัยมงคลคาถา โดยพระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป

- พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่ม

 

เวลา ๐๙.๐๐ น.

- ถวายพระพรชัยมงคล และ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

- มอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น เทศบาลตำบลสุเทพ รับโอนพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ <10 ส.ค. 54>

เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล

 

        1. ตำแหน่งบุคคลากร ระดับ 3-5 /6ว                                                จำนวน 1 ตำแหน่ง

        2. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา(นักบริหารการศึกษา 7)                  จำนวน 1 ตำแหน่ง

        3. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข(นักบริหารงานสาธารณสุข7)           จำนวน 1 ตำแหน่ง

พนักงานเทศบาลผู้ใดมีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและประสงค์ที่จะโอน

ให้ยื่นคำร้องขอโอนพร้อมสำเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล หนังสือรับรองความรู้ความสามารถความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาและสำเนาวุฒิการศึกษามายังเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อประกอบการพิจารณารับโอนต่อไปติดต่อสอบถาม0 5381 1561 ต่อ 114 งานบริหารบุคคล


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ <09 ส.ค. 54>


          ตามที่สภาเทศบาลตำบลสุเทพ ได้กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีกำหนด ๓๐ วัน นั้น

          บัดนี้มีเรื่องที่เสนอมาให้สภาเทศบาลตำบลสุเทพ พิจารณา จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมในวันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ชั้น ๓ และขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสภา ฯ ในครั้งนี้ ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน จักขอบคุณยิ่ง

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

          ขอแสดงความนับถือ
          นายศุกร์ อธิกร
          ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ 504_1125_IMG.pdf (464 KB.)
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <26 ก.ค. 54>ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง     ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕) โดยอาศัยอำนาจตามความข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  

๑.๑ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

    ๑)  ครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จำนวน  ๑  อัตรา

๒)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน  ๒  อัตรา

        ๓)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน จำนวน  ๑  อัตรา

        ๔)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน  ๑  อัตรา
     
        ๕)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน  ๒  อัตรา
     
        ๖)  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน  ๑  อัตรา
     
๗)  พนักงานขับรถยนต์ จำนวน  ๑  อัตรา


๑.๒ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

      ๑)  คนงานทั่วไป จำนวน  ๓  อัตรา

      ๒)  พนักงานดับเพลิง จำนวน  ๒  อัตรา 


รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมานี้
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 494_878_14072554.pdf (207 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com