วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 618 คน
สถิติเดือนนี้ 5871 คน
สถิติปีนี้ 300477 คน
สถิติทั้งหมด 2681869 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2554 <21 ต.ค. 54>
รายละเอียด 663_4395_54.pdf (13 KB.)
เทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ <20 ต.ค. 54>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 21ตุลาคม 2554

โดยให้บริการทำฟันฟรี(ตรวจฟัน / ถอนฟัน/ ขูดหินปูน)

 ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.00 น.
001 534_1871_p1.pdf (154 KB.)
ประกาศด้วยเทศบาลตำบลสุเทพได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง บัดนี้ทางเทศบาลตำบลสุเทพพร้อมให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลสุเทพ <19 ต.ค. 54>

เทศบาลตำบลสุเทพ ได้รับการถ่ายโอนภารกิจเรื่องงานทะเบียนพาณิชย์ จากส่วนกลางให้บริการประชาชนในพื้นที่ บัดนี้เทศบาลตำบลสุเทพพร้อมเปิดให้บริการงานด้านทะเบียนพาณิชย์ โดยสามารถ ติดต่อได้ที่กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ในเวลา 08.30 -16.30 น. ติดต่อสอบถาม 053-277-429 ต่อ121 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ <17 ต.ค. 54>

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔  ระหว่างวันที่ ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐  ณ. สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ดังเอกสารดังนี้
001 529_1833_scan0005.pdf (97 KB.)
สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง <17 ต.ค. 54>

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
สายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลสุเทพ
_____________________
                    ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สังกัด เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สังกัด เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดดังนี้
004 533_1869_4.111.pdf (181 KB.)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง <13 ต.ค. 54>

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
สายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลสุเทพ
_____________________
                        ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สังกัด เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
                        อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๗ (๓) ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗ และ ข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ เทศบาลตำบลสุเทพ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สังกัด เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดังเอกสารแนบรายละเอียดดังนี้


004 531_1839_004.p2.pdf (181 KB.)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตามโครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ <07 ต.ค. 54>

ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อให้บริการนวดไทยและการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุข สังกัดเทศบาลตำบลสุเทพ โดยจ้างแรงงานจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพรายวัน จำนวน  ๒ อัตรา ตามอัตราค่าจ้างตามประกาศของกระทรวงแรงงาน  เรื่อง การกำหนดค่าแรงขั้นต่ำจังหวัดเชียงใหม่

ตามเอกสารแนบดังนี้
001 526_1719_thai.pdf (211 KB.)
002 526_1721_หลักสูตรและสถาบันที่ผ่านการรับรอง_4.pdf (510 KB.)
กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลสุเทพ <01 ต.ค. 54>

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง  กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลสุเทพ
---------------------------
                    ด้วย  เทศบาลตำบลสุเทพ  ได้จัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล  ระยะ  ๓  ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) โดยกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ ของเทศบาล ประกอบมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.) ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ ได้เห็นชอบการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว จึงกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลสุเทพ ดังนี้


001 528_1875_nn1.pdf (181 KB.)
002 528_1876_pt.pdf (198 KB.)
003 528_1877_d1.pdf (216 KB.)
เปิดตัวกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพ <19 ก.ย. 54>เปิดตัวกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่            เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้นำกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในตำบล ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพ (สัจจะออมทรัพย์วันละบาท) ขึ้น โดยมีคณะทำงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นสวัสดิการทางเลือก ที่ประชาชนสามารถสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง การช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันของคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย

          ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ จากกองทุนสวัสดิการชุมชน เมื่อสมาชิกผ่านการส่งเงินออมสมทบเข้ากองทุน ครบ 6 เดือน หรือ 180 วันขึ้นไป สมาชิกจะได้รับสวัสดิการด้านต่าง ๆ เช่น สวัสดิการรับขวัญเด็ก สวัสดิการด้านการรักษาพยายาบาล สวัสดิการด้านการสงเคราะห์ศพ ตลอดจนสวัสดิการเบี้ยยังชีพรายเดือนของผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ สวัสดิการด้านต่าง ๆ เป็นไปตามที่ระเบียบกองทุนฯ กำหนด

          เทศบาลตำบลสุเทพ โดยคณะทำงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพ ได้กำหนดเปิดตัวกองทุนฯ ขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 2554 ณ วัดโป่งน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 14.00 น. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน รวมทั้งเปิดรับเงิบสมทบจากสมาชิกกองทุนฯ โดยได้เรียนเชิญนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ มาเป็นประธานเปิดตัวกองทุนฯ

          ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญผู้สมัครเป็นสมาชิกได้แล้ว เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดตัวกองทุนและนำเงินสมทบเข้ากองทุนฯ รายละ 365 บาท ต่อปี ในวันที่ 26 กันยายน 2554 รวมทั้งผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ สามารถสมัครได้ในวัน เวลา ดังกล่าว โดยคุณสมบัติของสมาชิก คือ บุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ
โทรศัพท์ 0 5381 1561 ต่อ 107

 


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน <16 ก.ย. 54>

เทศบาลตำบลสุเทพได้จัดทำโครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ทำความสะอาดหมู่บ้าน จำนวน 20 อัตรา เพื่อมาปฏิบัติงาน โดยได้รับค่าจ้างตามประกาศของกระทรวงแรงงาน


001 522_1451_scan0005.pdf (59 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com