วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 22 คน
สถิติวันนี้ 598 คน
สถิติเดือนนี้ 5851 คน
สถิติปีนี้ 300457 คน
สถิติทั้งหมด 2681849 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ (พ.ศ. 2556-2560) <06 ก.ค. 55>
รายละเอียด 701_4922_plandevelop.pdf (17 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ของเทศบาลตำบลสุเทพ <05 ก.ค. 55>
 • 675_4511_00002.doc (57 KB.)
 • การกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555 <03 ก.ค. 55>
  รายละเอียด 703_4952_s3.pdf (67 KB.)
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ หลักสูตรที่ใช้ในการสอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก <29 มิ.ย. 55>

  672_4459_suthep.doc (86 KB.)
  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ ระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ของเทศบาลตำบลสุเทพ <15 มิ.ย. 55>

  ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการสอบคัดเลือกพน้กงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ ระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ของเทศบาลตำบลสุเทพ 

        ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ระดับ 3-5   จำนวน 1 อัตรา
  ประกาศสอบคัดเลือก 661_4420_00001.doc (168 KB.)
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ <15 พ.ค. 55>
  รายละเอียด 798_6981_ประชุมสมัยสามัญ.pdf (11 KB.)
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ <08 พ.ค. 55>
  รายละเอียด 705_4954_meeting.pdf (35 KB.)
  ประกาศคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ <26 เม.ย. 55>
  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่(สำนักปลัด) 628_3929_Area.pdf (40 KB.)
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 <23 เม.ย. 55>
  รายละเอียด 800_6983_scan0003.pdf (15 KB.)
  แนวทางการปฏิบัติในการก่อสร้างโบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา <12 เม.ย. 55>

  ตามที่ได้เกิดเหตุแบบหล่อองค์พระรูปเหมือนหลวงปู่สงฆ์ จันทโร ตั้งอยู่ที่วัดพรุใหญ่ หมู่ที่ 6 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร พังถล่มลงมาทับคนงานในขณะก่อสร้าง เมื่อวันพุธที่ 25 ม.ค. 2555 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ กรมโยธาการและผังเมือง จึงขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการก่อสร้างโบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา ให้ทราบโดยทั่วกัน


  แนวทางการปฏิบัติในการก่อสร้างโบราณสถาน วัดวาอารามฯลฯ(กองช่าง) 615_3826_scan0001.pdf (96 KB.)

   
       
  หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  


   
  Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
  ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
  เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com