วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 600 คน
สถิติเดือนนี้ 5853 คน
สถิติปีนี้ 300459 คน
สถิติทั้งหมด 2681851 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ขอให้ระมัดระวังในการเล่นจุดดอกไม้เพลิง ปล่อยโคมลอย โคมไฟ <27 ต.ค. 51>ระวังการเล่นดอกไม้ไฟ

ในช่วงเทศกาลลอยกระทง มักจะมีการผลิต และจำหน่ายประทัด พลุ และดอกไม้ไฟ เป็นจำนวนมาก

ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่นเกิดการระเบิดของพลุ หรือดอกไม้ไฟ ดังจะเห็นได้จากทีผ่านมา

มักจะเกิดอุบัติเหตุ และสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของนายจ้าง ลูกจ้าง รวมถึงบ้านเรือนประชาชน

ซึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมามักจะเกิดกับโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งร้านจำหน่ายดอกไม้ไฟ

นอกจากนี้ยังพบว่ามีประชาชนผู้เล่นดอกไม้ไฟบางราย ได้รับอุบัติเหตุจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ในการเล่นดอกไม้ไฟ


ดังนั้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ขอให้ผู้ผลิต หรือร้านค้าจำหน่าย

ไม่ควรสูบบุหรี่เด็ดขาด ควรมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน ปริมาณของสินค้าดอกไม้ไฟ

ที่อนุญาตให้เก็บไว้ในร้านค้า ต้องไม่เกิน 50 กิโลกรัม ไม่ควรเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดใกล้กับแหล่ง

ของประกายไฟ และสถานที่เก็บรักษาดอกไม้ไฟ หรือวัตถุระเบิดต้องเป็นที่แห้งและเย็น

ควรเก็บดอกไม้ไฟในภาชนะที่ปิดฝาอย่างมิดชิด และควรติดฉลากแสดงประเภทของดอกไม้เพลิง

และฉลากเตือน วัตถุไวไฟ ภายในร้านค้าหรือโรงงานควรมีการติดตั้งเครื่องดับไฟไว้

ในบริเวณที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายผู้เล่นควรศึกษาวิธีการเล่นที่ถูกต้องและเล่นในที่โล่งแจ้ง และไม่ควรให้เด็กเล่นดอกไม้ไฟตามลำพัง

ควรเป็นชนิดที่ไม่เป็นอันตราย ไม่มีเสียงดัง ตามประเพณีโบราณที่มีการละเล่นสืบทอดกันมา

ไม่จุดชนิดที่เป็นอันตราย เช่น ประทัดยักษ์ เป็นต้น ไม่จุดในย่านชุมชนและที่มีประชาชนหนาแน่น


เพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยโคมลอย/โคมไฟ เป็นกรณีพิเศษ ซึงกรปลอโคมลอย/โคมไฟ

เป็นอันตรายต่อการบินของเครื่องบินพาณิชย์ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เครื่องบินขึ้นลง


ไม่ปล่อยโคมลอย/โคมไฟ คราวละมาก ๆ และควรมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 0.80 เมตร


ควรใช้วัสดุในการจัดทำโคมลอย/โคมไฟ แบบพื้นเมืองโบราณ เมื่อเกิดการลุกไหม้สามารถ

ลุกไหม้หมดในอากาศ เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัย


เทศบาลตำบลสุเทพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วยดีหากเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือสาธารณภัยอื่นๆ

โปรดแจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสุเทพ

หมายเลขโทรศัพท์ 0 5332 9191 หรือ 0 5327 7429 ต่อ 113

ห้ามจอดรถหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพเริ่ม1ตค. <19 ก.ย. 51>ห้ามจอดรถหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพเริ่ม1ตค.


นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประกาศห้ามจอดรถหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพ
แก้ปัญหาการจราจรแออัด เริ่ม 1 ต.ค. นี้

นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เปิดเผยว่า
เนื่องจากการจราจรหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร มีการจอดรถรับส่งนักท่องเที่ยว
และผู้มานมัสการองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ รวมทั้งมีผู้นำสินค้ามาวางจำหน่ายบริเวณทางเท้า
และเกาะกลางถนน ทำให้เกิดปัญหาการจราจรแออัด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

จ.เชียงใหม่ จึงร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว
และที่ประชุมมีมติห้ามรถยนต์ทุกประเภทจอดรถรับส่งผู้โดยสารบริเวณด้านหน้า ทางขึ้นวัด
โดยขอความร่วมมือให้ไปจอดในที่จอดรถ ซึ่งจะมีการให้บริการรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้กับผู้สูงอายุ
และผู้ที่ไม่ต้องการเดินไกล โดยคิดค่าบริการไป-กลับ คนละ 20 บาท
ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม นี้เป็นต้นไป
ฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย ประจำ 3 เดือน <12 ก.ย. 51>ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

จะทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย ประจำ 3 เดือน

โดยใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในการจุดไฟ ณ บ่อฝึกซ้อมดับเพลิง

ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้านทิศตะวันตกของทางวิ่ง

ในวัน พฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551 เวลาประมาณ 13.00-16.00 น.ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2551 <11 ก.ย. 51>เรื่อง ขอเชิญเข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2551

เรียน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ทุกท่าน


      ด้วยสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ได้กำหนดการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2551

มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 - 24 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552

และปรึกษากิจการของสภาฯ


     ในการนี้ สภาเทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบล

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2551 ในวันที่ 15 กันยายน 2551 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ชั้น 3 และขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์

การเปิดประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน จักขอบคุณยิ่ง

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                            ขอแสดงความนับถือ

                                              นายศุกร์  อธิกร

                                     ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 93_51_64804024.pdf (486 KB.)
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.หม่อง ทองดี <04 ก.ย. 51>ด.ช.หม่อง ทองดี โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่นเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
จากการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 5  และจะได้เข้าวร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ญี่ปุ่นในต้นปีหน้าอีกครั้ง

น้องหม่องได้ให้สัมภาษณ์ว่า "ดีใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็สนุกมาก ได้รู้จักเพื่อน ๆ พี่ ๆ อีกหลายคน และจะนำวิธีการพับเครื่องบินกระดาษไปสอนเพื่อน ๆ ที่
โรงเรียนให้ได้ทดลองเล่นกัน" 


-------------------------------------------------------------------
ข้อมูลจาก
ผู้จัดการออนไลน์ 
24 สิงหาคม 2551

การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชน เข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ <22 ส.ค. 51>


ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ


เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชน

เข้ารับฟัง
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ          อาศัยอำนาจตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  หมวด 2  การประชุม ข้อ 24 วรรค 3  และหมวด 9  การรักษาความสงบเรียบร้อย ข้อ 117 วรรค 3  สภาเทศบาลตำบลสุเทพ  จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ดังนี้

         1.    แต่งกายด้วยชุดสุภาพ  เรียบร้อย
         2.    ต้องได้รับอนุญาตจากประธานสภาฯก่อนเข้ารับฟังการประชุม
         3.    อยู่ในสถานที่ที่จัดไว้ให้ผู้เข้าฟังการประชุม
         4.    ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุรบกวนการประชุม
         5.    กรณีมีข้อซักถามต้องได้รับการอนุญาตจากประธานสภาฯ ก่อน
        
         ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

         ประกาศ  ณ  วันที่  22  สิงหาคม  2551การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชน เข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ 473_632_22082551.pdf (112 KB.)
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง บทเรียนการใช้ความรู้จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน <22 ส.ค. 51>

 


 

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง  “บทเรียนการใช้ความรู้จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน”    โครงการ  การบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จากเครือข่ายวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชุนภาคเหนือเพื่อการพึ่งตนเอง  ในวันศุกร์ที่  22  สิงหาคม  2551   เวลา  08.00 – 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา  (สถาบันวิจัยสังคม)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  น.ส.วัชราภรณ์  เวียงอินทร์  หมายเลขโทรศัพท์  053 - 942480


การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟัง <22 ส.ค. 51>
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟัง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ


อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

หมวด 2 การประชุม ข้อ 24 วรรค 3 และ หมวด 9 การรักษาความสงบเรียบร้อย ข้อ 177 วรรค 3

สภาเทศบาลตำบลสุเทพ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุม

สภาเทศบาลตำบลสุเทพ ดังนี้

1. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ เรียบร้อย

2. ต้องได้รับอนุญาตจากประธานสภา ฯ ก่อนเข้ารับฟังการประชุม

3. อยู่ในสถานที่ ที่จัดไว้ให้ผู้เข้าฟังการประชุม

4. ไมีกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุรบกวนการประชุม

5. กรณีมีข้อซักถามต้องได้รับการอนุญาตจากประธานสภา ฯ ก่อน


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาส ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2551


นายศุกร์ อธิกร

ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ


การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังฯ 362_162_004.pdf (148 KB.)
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551 <20 ส.ค. 51>เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551

เรียน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพทุกท่าน


      ด้วยสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ได้กำหนดการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อปรึกษากิจการของสภาฯ

      ในการนี้ สภาเทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอเชิญท่าน เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
 
ครั้ง 2 ประจำปี 2551 ในวันที่ 22 สิงหาคม เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

ชั้น 3 การแต่งกายเครื่องแบบสีกากี


      จึงเรียนมาเพื่อโปรดดทราบ


                                                                 ขอแสดงความนับถือ

                                                                   (นายศุกร์ อธิกร)

                                                          ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฯ 92_50_scan0001.pdf (227 KB.)
เชิญตรวจดูแผนผังและข้อกำหนด ผังเมืองเชียงใหม่ <20 ส.ค. 51>   

      กรมโยธาธิการ และผังเมือง ได้ปิดประกาศแผนที่ แผนผัง

ข้อกำหนดและรายการประกอบแผนผังของผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

ให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ของผังเมืองรวม     กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกันจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญประชาชนผู้อยู่อาศัย

หรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลสุเทพ ไปตรวจดูแผนผัง

แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงการคมนาคมและขนส่ง ข้ำกำนหดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

และรายการประกอบแผนผังของผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ

ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2551 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551


ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวม มีสิทธิร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนด

เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่เดินของผังเมืองรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ และ

เงื่อนไขในการเสนอคำร้อง โดยทำคำร้องขอเป็นหนังสือยื่นต่อเทศบาลตำบลสุเทพ

หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง


     เมื่อครบกำหนดแล้ว กรมโยธาธิการและผังเมืองอจะรวบรวมคำร้องทั้งหมด

พร้อมความเห็นเสนอต่อคณะ กรรมการผังเมืองพิจารณา หากคณะกรรมการผังเมืองเห็นด้วย

กับคำร้องก็สั่งให้กรมโยธาธิการและผังเมือง แก้ไขให้เป็นไปตามคำร้องนั้น แต่ถ้าไม่เห็นด้วย

กับคำร้องก็จะให้ยกคำร้องนั้น เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

กรมโยธาธิการและผังเมือง จะเสนอผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมต่อไป

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com