วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 627 คน
สถิติเดือนนี้ 5880 คน
สถิติปีนี้ 300486 คน
สถิติทั้งหมด 2681878 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ <18 ธ.ค. 51>

กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนฟังรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ช่วงเวลา "มหาดไทยชวนรู้  โดยเป็นการออกอากาศสดจากกระทรวงมหาดไทย  ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 12.05-12.25 น."คลื่นความถี่ FM 91.0Mhz(สวพ.91) หรือ ทางwww. mahadthai.comได้อีกช่องทางหนึ่ง






ขยายเวลาการจำหน่ายบัตรอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส.)พ.ศ.2552 <18 ธ.ค. 51>

สำนักงานเลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างในสังกัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งซื้อบัตรอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส.) พศ.2552 พร้อมวองในราคาแผ่นละ6 บาท สามารถสั่งซื้อระบุจำนวนที่ต้องการ และสถานที่จัดส่ง และโอนเงินเข้าบัยชี ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ   ชื่อบัญชี  "ส.ค.ส.สถ." ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 059-0-03904-0 และส่งแฟกซ์ใบสั่งซื้อพร้อมสำเนาใบโอนเงิน ไปที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แฟกซ์ 02-2419019 หรือ 02-2419009  เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งโดยจะจัดส่งได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 หรือ www.Thailocaladmin.go.th




รับรองมาตราฐานการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสุเทพ <09 ธ.ค. 51>

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสุเทพ

ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยมีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปตามระเบียบ กฏหมายและตามอำนาจหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 5496 มาตรา 50(5) และได้มีบุคลากร ครุภัณฑ์

เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ในการดับเพลิงและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เหมาะสม ในการช่วยเหลือประชาชนและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอืน

ได้ตรงตามมาตรฐานที่ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่






ท่าอากาศยาน แจ้งจะทำการจุดไฟฝึกซ้อมดับเพลิง <09 ธ.ค. 51>




ด้วยท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

จะทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย ประจำ 3 เดือน โดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการจุดไฟ

ณ บ่อฝึกซ้อมดับเพลิงของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้านทิศตะวันตกของทางวิ่ง

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2551 เวลาประมาณ 13.00 - 16.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ





เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมใจ รวมพลังคนรักพ่อ <01 ธ.ค. 51>




เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

แสดงความจงรักภักดีต่อองค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ในงาน

“รวมพลังคนรักพ่อ”
ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วันที่ 5 ธันวาคม 2551


นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่กำลังเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลวันพ่อ
 
ในการร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยการร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร


ซึ่งปีนี้ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้จัดเตรียมเป็นพิเศษ

ตลอดจนเทคนิคการการฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผ่านการสะท้อนของแสงเลเซอร์ออกมาเป็นสีสันตระการตาให้นักท่องเที่ยวได้ชม

ผ่านม่านน้ำพุดนตรี ที่มีความสูงถึง 15-30 เมตร และกว้าง 45 เมตร

และเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้ปวงชนชาวไทยได้น้อมระลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณขององค์พ่อหลวงของชาวไทย

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ มาให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมรับฟัง

บรรเลงโดยวงดุริยางค์นักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาคม

ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย




อนึ่ง ในวันพิเศษนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้มอบของขวัญวันพ่อให้กับทุกท่าน

โดยการเปิดให้เข้าชมส่วนแสดงสัตว์จากัวร์เทรล เวลา 10.00 – 16.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

และหลังจากนั้นได้จัดให้เป็นวันพิเศษสุดสำหรับพ่อโดยเฉพาะในการเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกกิจกรรม


วันพ่อแห่งชาติปีนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีขอเชิญชวนชาวไทยร่วมแสดงความสามัคคี

โดยพร้อมใจกันร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ได้ที่สถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ทุกท่านได้แสดงพลังความจงรักภักดีในงาน


“รวมพลังคนรักพ่อ”

วันที่ 5 ธันวาคม 2551 เวลา 19.00 น.

ณ ลานแสดงน้ำพุดนตรี


พลาดไม่ได้กับโอกาสในการแสดงความรักพ่อรูปแบบใหม่ที่จะประทับใจ

ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติไม่มีใครเหมือน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักธุรกิจการตลาดและประชาสัมพันธ์
โทร.053-999000 ต่อ 1064 หรือ 0-2357 3580
และ ww.chiangmainightsafari.com











รับสมัครประกวดร้องเพลง <28 พ.ย. 51>






ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 <12 พ.ย. 51>



ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ


เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552


----------------------------------------

          ตามที่ เทศบาลตำบลสุเทพได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ในการประชุมสภาสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 และเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 62 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543
มาตรา 17 นั้น

          บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลสุเทพจึงขอประกาศใช้เป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2551



(นายทวีพงษ์ หินคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ




ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 118_62_MunicipalActs.pdf (76 KB.)




ขอเชิญร่วมงาน สืบสานประเพณียี่เป็ง ตำบลสุเทพ ประจำปี 2551 <06 พ.ย. 51>

ขอเชิญร่วมงาน

สืบสานประเพณียี่เป็ง

ตำบลสุเทพ ประจำปี 2551

 

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดงานสืบสานประเพณียี่เป็ง ตำบลสุเทพ ประจำปี 2551     เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง โดยให้วัด ชุมชน สถานศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมร่วมกัน

 

โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมในวันอังคาร ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ณ ลาดจอดรถเทศบาลตำบลสุเทพ

 

กิจกรรมภาคภาควัน

เริ่มการแข่งขัน 10.00 น. เป็นต้นไป

การแข่งขัน “บอกไฟลูกหนูหมื่น”

การแข่งขัน “ยิงก๋ง”

 

กิจกรรมภาคกลางคืน

เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

- การประกวดกระทงประดิษฐ์

- การประกวดนางนพมาศจำแลง

- การประกวดซุ้มประตูป่า และ มอบรางวัลให้แก่การประกวดแข่งขันต่าง ๆ

- การแสดงดนตรี

 

เทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อแม่ พี่น้อง ประชาชนในเขตเทศบาลฯ และ พื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานสืบสานประเพณียี่เป็ง ตำบลสุเทพ ประจำปี 2551 ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


ขอขอบคุณผู้สนับสนุน


| หมู่บ้านชญยล | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่ |

| หจก. เอส.พี.อินเตอร์เทรด | สินธนา รีสอร์ท | การท่าอากาศยานเชียงใหม่ |

 | L.O.T Thailand จำกัด โดย คุณอัจฉรา โคจรสวัสดิ์ | คุณอมราภรณ์ ฤกษ์เกษม |

 | โรงแรม Best Westen เชียงใหม่ | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาเชียงใหม่ จำกัด |

| โรงแรม เดอะเรสซิเด้นซ์ | โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ |

| บมจ. ธนาคารแลนด์แลนด์เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย สาขาย่อยบิ๊กซี หางดง |

| ร้านอาหารบ้านแก้วเฮือนคำ | พฤกษาเพลส | 





 






25 พฤศจิกายน : วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี <04 พ.ย. 51>



25 พฤศจิกายน : วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี


         
นับวันปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น กับเด็กและสตรีจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้น

คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 เห็นชอบให้กำหนดเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

เป็นเดือน “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี”

ประกอบกับ วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลของสหประชาชาติ

ซึ่งใช้สัญลักษณ์ ริบบิ้นขาว เป็นสัญลักษณ์ที่ผู้ชายติดเพื่อแสดงถึงการร่วมกันต่อต้าน

การใช้ความรุนแรงต่อสตรี โดยยอมรับว่าจะไม่ทำร้ายหรือนิ่งเฉยต่อการใช้ความรุนแรง

ต่อสตรีในทุกรูปแบบ


ความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง พฤติกรรมล่วงละเมิด บังคับ ขู่เข็ญ ทำร้ายโดยบุคคลในครอบครัว

ซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น ชก ตี เตะ ผลัก ใช้วาจาหยาบคาย ข่มขืน กระทำอนาจาร ฯลฯ

และอาจจะมาจากหลายสาเหตุ เช่น เจตนคติของสังคมที่ส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงและความกดดัน

ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น


โดยทุกภาคส่วน มีส่วนช่วยลดความรุนแรงได้ โดยมี

ศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี โทรศัพท์ 0 5311 2642 - 4 และ

มูลนิธิเพื่อนหญิง โทรศัพท์ 0 5380 8683

เป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ


จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน







ข่าวประชาสัมพันธ์ 25 พฤศจิกายน : วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 113_61_white ribbon.pdf (186 KB.)




ขอเชิญเข้าร่วมประกวด นางนพมาศ (จำแลง) <28 ต.ค. 51>



ขอเชิญ สาวประเภทสอง เข้าร่วมประกวด

นางนพมาศ (จำแลง)

ในงานประเพณียี่เป็ง เทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2551

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 08 0500 9750 และ 08 1881 6766


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com