วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

คำขออภัย ต่อนายทวีพงษ์ หินคำ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2551

อ่าน 10 ครั้ง

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552 -2554)

วันที่ 30 มิถุนายน 2551

อ่าน 10 ครั้ง

การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 18 มิถุนายน 2551

อ่าน 10 ครั้ง