วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 669 คน
สถิติเดือนนี้ 5922 คน
สถิติปีนี้ 300528 คน
สถิติทั้งหมด 2681920 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข <13 มี.ค. 53>

 
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

  เรื่อง   การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข
          อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 49,103 (1)

          สภาเทศบาลตำบลสุเทพได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข  ในการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่  2   ครั้งที่  1  วันที่  13  มีนาคม  2553  จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุขดังนี้

             1. นายพนา เลาว้าง              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เขต 2
             2. นางอำพรรณ์ เอี่ยมวัฒน์      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เขต 1
             3. นายณรงค์ คำเรือน            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เขต 1
             4. นางเหรียญ ปวงเมา          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เขต 1
             5. นายโกวิท ลัภพระบุตร        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เขต 2
       
          ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2553ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข 472_631_13032553.pdf (110 KB.)
วิกฤติการเงินและการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์จากอปท <01 มี.ค. 53>

วิกฤติการเงินและการคลังในปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่องบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี 2553 โดยเฉพาะเงินอุดหนุนทั่วไปของท้องถิ่นที่มีเม็ดเงินขาดหายไปประมาณ 45-50 %

 

แม้ต่อมารัฐบาลจะจัดสรรงบไทยเข้มแข็งลงไปช่วย แต่ปรากฏว่างบก้อนนี้ได้ไปสร้างความสับสนให้กับ อปท.เป็นอย่างมาก

หลังจากที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างออกมาเรียกร้อง ให้รัฐบาลแก้ปัญหาการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดหายไปจากสัดส่วน 25% ที่เคยได้รับจากปีงบประมาณ 2552 โดยขอให้ นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเร่งหาทางช่วยเหลือ ซึ่งนายอภิสิทธิได้ออกมารับปากอย่างแข็งขันว่าจะหาทางจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมไปให้ อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ปี 2551

ดังนั้น เมื่อมีการจัดสรรงบอุดหนุนงวดแรกไป โดยได้รับแจ้งว่าในปีนี้จะได้รับเพียงงวดเดียว และจะไม่มีการจัดสรรเงินเพิ่มให้อีก และขอให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งไปปรับลดงบประมาณเอาเอง ว่าโครงการใดควรจะดำเนินการหรือโครงการใดควรจะยกเลิก ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่อยู่ในอาการระส่ำระสาย เนื่องจากหลายแห่งได้เสนอโครงการไทยเข้มแข็งไปแล้ว ไม่ได้เตรียมการไว้เพื่อใช้จ่ายตามงบปกติในปี 2553 ซึ่งอาจจะทำให้ไม่สามารถหาเงินมาจ่ายค่าจ้าง เงินเดือนให้แก่พนักงานในช่วงปลายปีงบประมาณ  รวมถึงกระทบกับโครงการต่างๆที่วางแนวทางเอาไว้แล้ว

นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายก ส.ท.ท. เปิดเผยว่า โดยภาพรวมแล้วงบประมาณ ปี 53 ของรัฐบาล เป็นงบประมาณที่ตั้งไว้ต่ำกว่าปี 52 ดังนั้นรัฐบาลจึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณตามฐานของปี 51 มาใช้ในปี 53 ฉะนั้น ตัวเลขงบประมาณที่วางไว้จึงเกิดความคลาดเคลื่อน

“ในปี 2552 เราได้เงินอุดหนุน 57,000 ล้าน แต่ในปี 53 นี้เราได้มาแค่ 29,000 ฉะนั้นตัวเลขก็จะหายไปเกือบ 50% เป็นงบอุดหนุนทั่วไปของท้องถิ่นที่มาแบ่งเป็นรายหัวทั่วไป ซึ่งปรากฏว่ารัฐบาลโดยกรมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรงบมาให้เพียงแค่งวดเดียวเท่านั้น  เงินอุดหนุนนี้ทุกเทศบาลได้หมดแล้ว อบต. อบจ. ก็ได้ไปหมดแล้วเช่นกัน รวมทั้งเมืองพัทยาด้วย”

นายประภัสร์กล่าวว่า ในปี 53 งบของท้องถิ่นที่ขาดหายไป เนื่องจากไปผูกติดกับเงินช่วยเหลือเรื่องผู้สูงอายุ และ อสม. ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยค่าใช่จ่ายเหล่านี้รัฐบาล นำเข้าไปอยู่ในงบท้องถิ่น 25%  ฉะนั้นงบอุดหนุนทั่วไปจึงขาดหายไป เป็นการเพิ่มงบอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าไป แต่ตัวเลขเท่าเดิม

“เรารู้ล่วงหน้าแล้วว่าปีนี้จะมีปัญหาในการบริหาร จึงได้เรียกร้องรัฐบาล ขอให้ท่านนายกอภิสิทธิ์ช่วย ท่านก็รับปากว่าจะหาเงินมาเพิ่มให้อีก ท้ายสุดรัฐบาลได้จัดสรรงบไทยเข้มแข็งมาให้ 23,000 ล้าน ซึ่งเป็นเงินกู้โดยใช้เป็นฐานของท้องถิ่น และให้ อบต. กับเทศบาลนำไปแบ่งกัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เงินส่วนนี้ควรจะเป็นงบช่วยเหลือท้องถิ่น ไม่ใช่เป็นงบก้าวหน้า ซึ่งเป็นงบไทยเข้มแข็ง เพราะว่าข้อเท็จจริงจากเดิม อปท.จะตั้งงบไว้ 100% แต่ได้มาจริง แค่ 40%  และได้มาแค่งวดเดียว ฉะนั้นท้องถิ่นส่วนใหญ่ติดลบ 50% เงินที่ อปท.ได้มา 23,000 ล้าน ต้องเอาไปชดเชย 50 % ให้พออยู่ได้ก่อน ตามนโยบายรัฐบาล ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่ระบุให้แบ่งตามนโยบายรัฐ ตามรายหัว แบ่งตามจำนวนประชากร และตามจำนวนท้องถิ่น”

    “ทางแก้ตอนนี้ก็คือ ประการแรก เราจะขอให้ทางกรมส่งเสริมฯทำหนังสือชี้แจงไปให้จังหวัด ทราบว่าท้องถิ่นจะขอใช้งบไทยเข้มแข็งตามขั้นตอนในเทศบัญญัติก่อน ถ้าเหลือจากนั้นแล้วจึงจะเอาไปทำงบก้าวหน้า ประการที่สอง เราจะขอขยายระยะเวลาเพราะว่าระยะเวลาเขากำหนดว่าให้ส่งอะไร อย่างไร เมื่อไร ก็ขอขยายระยะเวลาให้ท้องถิ่นได้ไปแก้ไขโครงการเสียใหม่ ซึ่งกรมส่งเสริมฯได้รับเรื่องนี้ไปดำเนินการ รวมถึงการแก้ไขคณะกรรมการในการพิจารณา ประการสุดท้ายเราอาจจะต้องร้องขอไปยังทางนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง เพื่อขอให้จัดสรรงบประมาณมาให้อีก ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับงบไทยเข้มแข็ง เพราะถ้าไม่ได้เงินมาเพิ่มก็จะมีปัญหามากมาย ท้องถิ่นทั้งหลายจะมีผลกระทบและเดือดร้อนกันไปหมด” นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลกล่าวในที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     ที่มา   ข่าวจาก อปท นิวส์  ปีที่ 4  ฉบับที่87 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ -28 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 <18 ก.พ. 53>


ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ


เรื่อง  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 

        อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 22 สภาเทศบาลตำบลสุเทพ จึงกำหนดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 วันที่ 23  กุมภาพันธ์  2553  เวลา  13.30  น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

        ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2553ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 467_626_18022553.pdf (108 KB.)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) <08 ก.พ. 53>


ประกาศเทศบาลตาบลสุเทพ
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม)
-------------------------------------

ด้วย เทศบาลตาบลสุเทพ ได้รับจัดสรรงบประมาณดาเนินโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จา นวน 4 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,635,000 บาท
(แปดล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น
เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความ
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตา บลสุเทพ ได้ดา เนินการจัดทา แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ พ.ศ.
2553 (เพิ่มเติม) สาหรับโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) 385_198_08122552.pdf (124 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 <14 ม.ค. 53>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2553
        เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาขนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

        ดังนั้น เทศบาลตำบลสุเทพได้ดำเนินการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน จำนวน 14 กระบวนงาน ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากขัดข้องไม่สามารถดำเนินการได้ ให้เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาวินิจฉัยสั่งการต่อไป รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

            ประกาศ ณ วันที่    14  เดือน  มกราคม   พ.ศ.2553


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 474_633_14012553.pdf (140 KB.)
ประกาศจากสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ด้วยกองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ <14 ม.ค. 53>

กองการศึกษาเทศบาลตำบลสุเทพ   แจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มาติดต่อรับใบประกาศพระเครื่องท่านสามารถติดต่อรับได้ที่กองการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ หรือโทรสอบถามได้ที่ 053-329192 ในเวลาทำการ
ประกาศ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ประจาปี 2552 <28 ธ.ค. 52>ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ประจาปี 2552
-------------------------------------


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตา บลสุเทพ ได้ดา เนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) ประจา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
และได้รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาเทศบาลคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น
เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5)
เทศบาลตา บลสุเทพ จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตา บลสุเทพ ประจา ปี
2552 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
ประกาศ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ประจาปี 2552 386_199_08122552.pdf (124 KB.)
รับสมัครหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ <16 ธ.ค. 52>

 

 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ

----------------------------------------


                                ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

จะดำเนินการคัดเลือกผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ

เพื่อแต่งตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก  ตามรายละเอียดที่แนบมานี้รายละเอียดการรับสมัครหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 324_132_16122552-001.pdf (232 KB.)
หนังสือขอขอบคุณ จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย <15 ธ.ค. 52>สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

ส่งหนังสือขอบคุณ เรื่อง การสนับสนุนเงินจำนวน 3,000.- บาท

เพื่อร่วมสนับสนุนจัดการแข่งขันโลว์ลิ่งการกุศล สสท. เชียงใหม่หนังสือขอบคุณ 325_133_scan0002.jpg (362 KB.)
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 <17 พ.ย. 52>ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสมามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 22

สภาเทศบาลตำบลสุเทพ จึงกำหนดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552นายศุกร์ อธิกร

ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพการประชุมสภาเทศบาล ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 359_159_0001.pdf (110 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com