วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 169 คน
สถิติเดือนนี้ 13177 คน
สถิติปีนี้ 260901 คน
สถิติทั้งหมด 2642293 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

เชิญเที่ยวงาน ถนนคนเดินและเทศกาลลิ้นจี่บ้านดอยปุย <18 พ.ค. 53>

 

 

โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปุย ร่วมกับ ประชาชนบ้านดอยปุย

ได้จัดงาน ถนนคนเดินและเทศกาลลิ้นจี่บ้านดอยปุย

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.00 - 17.00 น.

ณ บ้านดอยปุย หมู่ 11 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านดอยปุย และประชาสัมพันธ์

ไม้ผลประจำฤดูกาลของบ้านดอยปุยให้กับนักท่อเที่ยวและผู้ที่สนใจ

 

ในงานเที่ยวชมและเลือกซื้อลิ้นจี่สดจากสวน และสินค้าหัตถกรรมของชุมชนบ้านดอยปุย

เลือกซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักปลอดภัย ชิมกาแฟดอยปุย

ชมการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง การแข่งขันกินลิ้นจี่ การประกวดลิ้นจี่คุณภาพดี

การแข่งขันประกอบอาหารชนเผ่าม้ง การประกวดการรวบรวมพันธุ์พืชหายากยอดดอยปุย

 


ดอยสุเทพมินิมาราธอน 2553 สืบตำนาน 75 ปี เบิกทางขึ้นดอยสุเทพ ตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย <22 เม.ย. 53>

การแข่งขันวิ่งการกุศล ดอยสุเทพมินิมาราธอน 2553 ตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้ทำการแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศล ดอยสุเทพมินิมาราธอน ไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ณ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เมื่อเวลา 9.30 น. ปรากฏว่าได้รับความสนใจมีผู้ติดตามข่าวสารนี้กันมาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบล ขอสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันให้แก่ผู้สนใจทราบดังนี้

1. การแข่งขันมินิมาราธอน
         1.1    ชื่อกิจกรรม "ดอยสุเทพมินิมาราธอน 2553 ตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย สืบสานตำนาน 75 ปี เบิกทางขึ้นดอยสุเทพ"
        1.2    เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ มูลนิธิครูบาศรีวิชัยและเทศบาลตำบลสุเทพ ที่นอกจากจะมีรายการการแข่งขันแล้ว ยังมีกิจกรรมสำคัญทางศาสนา และการอนุรักษ์วัฒนธรรมไปในคราวเดียวกันด้วย
         1.3    เป็นการแข่งขันวิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
         4.4    ระยะทางการแข่งขันมินิมาราธอน ประมาณ 11 กิโลเมตร  จากอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย(เชิงดอยสุเทพ) ถึงหน้าบันไดนาควัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
         1.5    เริ่มการแข่งขันเวลา 06.00 น. วันที่ 30 เมษายน 2553 ซึ่งตรงกับวันแห่งการเปิดให้รถยนต์ขึ้นดอยสุเทพได้เป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2478
         1.6    ประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้
    บุคคลทั่วไปชาย        บุคคลทั่วไปหญิง
    อายุไม่เกิน 19 ปี        อายุไม่เกิน 19 ปี
    อายุ 20 – 29 ปี        อายุ 20 – 29 ปี
    อายุ 30 – 34 ปี        อายุ 30 – 39 ปี
    อายุ 35 – 39 ปี        อายุ 40 – 49 ปี
    อายุ 40 – 44 ปี        อายุ 50 ปีขึ้นไป
    อายุ 45 – 49 ปี       
    อายุ 50 – 54 ปี       
    อายุ 55 – 59 ปี       
    อายุ 60 – 64 ปี       
    อายุ 65 ปีขึ้นไป       

        1.7    รางวัลชนะเลิศ ผู้ชนะเลิศรวมประเภทชายและหญิงจะได้รับเงินรางวัลคนละ 2,000 บาท ส่วนลำดับที่ 1-5 ทุกกลุ่มจะได้รับเงินรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 200 บาท รวมทั้งเหรียญที่ระลึกที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกจากวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
        1.8    ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 200 บาท ผู้สมัครจะได้รับเสื้อคอกลมที่ผลิตขึ้นเฉพาะกิจกรรมนี้ 1 ตัว พร้อมพระผงครูบาศรีวิชัยรุ่นหลังเตารีด คนละ 1 องค์ (นำดินจากพระธาตุดอย      สุเทพมาผสมกับมวลสารอื่น ๆ)
        1.9    ดาวน์โหลดโบรชัวร์กิจกรรมได้  คลิกที่นี่ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มที่คุณกมล โทรศัพท์ 085-8680500 คุณสรศักดิ์ 081-8837111 คุณนิพนธ์ 081-8834731 และคุณทวีป 081-9984917
 
2.    การจัดริ้วขบวนแห่รูปครูบาศรีวิชัย
    ในกิจกรรมวันที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 9.00 น. มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ มูลนิธิครูบาศรีวิชัย และเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับเฉลิมฉลองในโอกาสที่ครูบาศรีวิชัยและคณะนำรถยนต์ขึ้นดอยสุเทพเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2478 โดยการนำรถยนต์โบราณ (ของคุณสันทัด ศักดิ์สูง บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์)ซึ่ง มีอายุ 94 ปี แห่รูปเหมือนครูบาศรีวิชัยพร้อมเครื่องสักการะตามประเพณีของล้านนาตั้งแต่ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยไปจนถึงลานจอดรถยนต์ของหมู่บ้านดอยสุเทพ แล้วจัดริ้วขบวนร่วมกันระหว่างหมู่บ้าน หน่วยงานราชการ และชนเผ่าต่าง ๆ นำรถยนต์โบราณไปสู่บันไดนาคของวัดดอยสุเทพ
    เสร็จสิ้นการแห่ริ้วขบวนแล้ว จัดให้มีพิธีทางสงฆ์ ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์และเสร็จสิ้นพิธีการทางศาสนาเวลา 12.00 น.

3.    การรับมอบหรือสั่งของของที่ระลึก
    เนื่องจากวันที่ 30 เมษายน 2553 เป็นวันครบรอบ 75 ปีที่ครูบาศรีวิชัยและคณะนำรถยนต์ขึ้นดอยสุเทพเป็นครั้งแรก หรือเป็นการเปิดทางขึ้นดอยสุเทพอย่างเป็นทางการครั้งแรก ถือว่าเป็นความสำคัญวันหนึ่ง ดังนั้นในกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ จึงเปิดให้แจกของที่ระลึก และสั่งของของที่ระลึกดังนี้
        3.1    ผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะได้รับแจกพระผงครูบาศรีวิชัย โอกาสครบรอบ 75 ปี เปิดทางขึ้นดอยสุเทพ (รับมอบ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ในวันที่ 30 เมษายน 2553)
        3.2    นอกจากผู้ชนะเลิศการแข่งขันทุกประเภท จะได้รับเหรียญที่ระลึกที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกจากวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ความสนใจได้ครอบครองเหรียญที่ระลึกดังกล่าวด้วยเช่นกัน คณะผู้จัดงานจึงได้จัดเหรียญที่ระลึกเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 999 เหรียญ (มีหมายเลขกำกับทุกเหรียญ) ไว้เพื่อการบูชาเพื่อนำรายได้ไปใช้จ่ายในกิจกรรมการแข่งขันมินิมาราธอน เหรียญละ 199 บาท ท่านสามารถสั่งจองได้โดย(หมายเหตุค่าจัดส่งเหรียญ 60 บาท ต่อ 1เหรียญ) ดาวน์โหลดใบสั่งจอง คลิกที่นี่

4.    รายได้ที่ได้รับ
    เนื่องจากงานวิ่งการกุศลดอยสุเทพมินิมาราธอน 2553 ครั้งนี้ จัดขึ้นโดยนำเงินจากผู้มีจิตศรัทธา จากค่าสมัครแข่งขัน และจากการบูชาเหรียญที่ระลึก รายได้ที่เหลือจากการดำเนินงานทั้งหมด จะทำการมอบให้แก่มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ และมูลนิธิครูบาศรีวิชัย
    หากท่านมีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนร่วมดำเนินกิจกรรมผ่านบัญชีธนาคาร หรือธนาณัติดังนี้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อระบุการสนับสนุนเงิน คลิกที่นี่
        4.1    ธนาณัติ สั่งจ่าย ป.ณ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202 ใน นามคุณชวนพิศ เพลัย
        4.2    บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “วิ่งมินิมาราธอน 75 ปี เปิดทางขึ้นดอยตามรอยครูบาฯ” เลขที่ 521-0-33701-4
     พร้อมส่งหลักฐานการจ่ายหรือโอนไปที่ คุณชวนพิศ เพลัย รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

 
กำหนดการวิ่งการกุศล ดอยสุเทพมินิมาราธอน 2553 342_149_Program.pdf (61 KB.)
กำหนดการสืบสานปีใหม่เมืองและวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2553 <10 เม.ย. 53>

กำหนดการงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองและวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2553

เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่วันที่  18 เมษายน 2553

ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ

**************************************

เวลา  14.00 น.                       *  คณะกรรมการแต่ละฝ่าย พร้อมกัน ณ บริเวณจัดงาน

เวลา  15.30 น.                       * ผู้เข้าแข่งขันประกวดลาบพื้นเมือง (หมูและเนื้อ) มาถึงบริเวณจัดงาน

เวลา  16.00 น.                      *  ขบวนแห่กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลสุเทพ ชุมชน หมู่บ้านพร้อมกัน

                                                  และตั้งขบวนแห่ตามจุดที่กำหนด ณ บริเวณวัดโป่งน้อย และแห่ไปยัง  

                                                  บริเวณงาน

เวลา 17.00 น                          *  ผู้สูงอายุมาถึงบริเวณจัดงาน และลงทะเบียนเข้านั่งประจำที่

เวลา 17.30 น.                          * ขบวนแห่มาถึงบริเวณงาน และตั้งขบวนตามจุดที่กำหนด
เวลา 17.45 น.                          * พิธีเปิดงาน
-          ปลัดเทศบาลกล่าวรายงาน

-          นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพกล่าวเปิดงาน

เวลา 18.00 น.                          * พิธีสงฆ์
เวลา 18.30 น.                          *  พิธีดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และผู้ทรงคุณวุฒิ
-          เชิญผู้ที่จะรับการดำหัวขึ้นเวที
-          ตัวแทนชุมชน/ประชาชนทั่วไปขึ้นไปดำหัวตามลำดับ
-          ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวให้พร
                                                *  พิธีดำหัวผู้สูงอายุ
-          บายศรีสู่ขวัญ ผู้สูงอายุ
-          มอบของดำหัวให้ผู้สูงอายุ
-          ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวให้พร
เวลา  19.00 น                          *  นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเปิดซุ้มอาหารและเดินตรวจซุ้มอาหาร
-          เชิญผู้มาร่วมงานรับประทานอาหาร
เวลา  19.15 น.                         *  การแสดงบนเวที
เวลา  19.30 น.                         * คณะกรรมการประกวดลาบพื้นเมืองส่งผลการประกวด
 เวลา  20.00 น.                        * ประกาศผลการประกวดพร้อมมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร
                                            แก่ทีมที่ชนะการประกวด

-------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ          - กำหนดการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
    - การแต่งกาย   :  ผู้สูงอายุ เสื้อสีขาว , กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลสุเทพเสื้อฟอร์ม กางเกงขายาว ผู้ร่วมงาน ชุดพื้นเมือง (ม่อฮ่อม)


 

 


เทศบาลตำบลสุเทพกำหนดจัดงาน <08 เม.ย. 53>

เทศบาลตำบลสุเทพรณรงค์ร่วมแต่งกายพื้นเมือง พูดภาษาคำเมือง ต้อนรับป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา สู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศตั้งแต่ 1 - 30 เมษายน 2553

นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ   แจ้งว่าเทศบาลตำบลสุเทพ กำหนดจัดพิธีดำหัวผู้สูงอายุตำบลสุเทพ ประจำปี 2553ใน วันที่ 18 เมษายน  2552   ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ   ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันแต่งกายพื้นเมือง พูดภาษาคำเมือง ต้อนรับป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา สู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศตั้งแต่   1 -  30 เมษายน 2553 และร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและความเป็นมิตรไมตรี เพื่อความประทับใจของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนอย่างทั่วถึง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) <01 เม.ย. 53>

ประกาศเทศบาลตาบลสุเทพ
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม)
-------------------------------------
ด้วย เทศบาลตา บลสุเทพ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาเทศบาลตา บลสุเทพ สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มีนาคม 2553 โดยมีมติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายตามโครงการ
ปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาลตา บลสุเทพ จา นวนเงิน 520,000 บาท และได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจาปี 2553 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง
สาธารณสุข จา นวนเงิน 3,000,000 บาท นั้น
เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความ
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตา บลสุเทพ ได้ดา เนินการจัดทา แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ พ.ศ.
2553 (เพิ่มเติม) สาหรับโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553


ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) 384_197_01042553.pdf (126 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข <13 มี.ค. 53>

 
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

  เรื่อง   การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข
          อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 49,103 (1)

          สภาเทศบาลตำบลสุเทพได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข  ในการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่  2   ครั้งที่  1  วันที่  13  มีนาคม  2553  จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุขดังนี้

             1. นายพนา เลาว้าง              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เขต 2
             2. นางอำพรรณ์ เอี่ยมวัฒน์      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เขต 1
             3. นายณรงค์ คำเรือน            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เขต 1
             4. นางเหรียญ ปวงเมา          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เขต 1
             5. นายโกวิท ลัภพระบุตร        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เขต 2
       
          ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2553ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข 472_631_13032553.pdf (110 KB.)
วิกฤติการเงินและการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์จากอปท <01 มี.ค. 53>

วิกฤติการเงินและการคลังในปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่องบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี 2553 โดยเฉพาะเงินอุดหนุนทั่วไปของท้องถิ่นที่มีเม็ดเงินขาดหายไปประมาณ 45-50 %

 

แม้ต่อมารัฐบาลจะจัดสรรงบไทยเข้มแข็งลงไปช่วย แต่ปรากฏว่างบก้อนนี้ได้ไปสร้างความสับสนให้กับ อปท.เป็นอย่างมาก

หลังจากที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างออกมาเรียกร้อง ให้รัฐบาลแก้ปัญหาการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดหายไปจากสัดส่วน 25% ที่เคยได้รับจากปีงบประมาณ 2552 โดยขอให้ นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเร่งหาทางช่วยเหลือ ซึ่งนายอภิสิทธิได้ออกมารับปากอย่างแข็งขันว่าจะหาทางจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมไปให้ อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ปี 2551

ดังนั้น เมื่อมีการจัดสรรงบอุดหนุนงวดแรกไป โดยได้รับแจ้งว่าในปีนี้จะได้รับเพียงงวดเดียว และจะไม่มีการจัดสรรเงินเพิ่มให้อีก และขอให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งไปปรับลดงบประมาณเอาเอง ว่าโครงการใดควรจะดำเนินการหรือโครงการใดควรจะยกเลิก ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่อยู่ในอาการระส่ำระสาย เนื่องจากหลายแห่งได้เสนอโครงการไทยเข้มแข็งไปแล้ว ไม่ได้เตรียมการไว้เพื่อใช้จ่ายตามงบปกติในปี 2553 ซึ่งอาจจะทำให้ไม่สามารถหาเงินมาจ่ายค่าจ้าง เงินเดือนให้แก่พนักงานในช่วงปลายปีงบประมาณ  รวมถึงกระทบกับโครงการต่างๆที่วางแนวทางเอาไว้แล้ว

นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายก ส.ท.ท. เปิดเผยว่า โดยภาพรวมแล้วงบประมาณ ปี 53 ของรัฐบาล เป็นงบประมาณที่ตั้งไว้ต่ำกว่าปี 52 ดังนั้นรัฐบาลจึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณตามฐานของปี 51 มาใช้ในปี 53 ฉะนั้น ตัวเลขงบประมาณที่วางไว้จึงเกิดความคลาดเคลื่อน

“ในปี 2552 เราได้เงินอุดหนุน 57,000 ล้าน แต่ในปี 53 นี้เราได้มาแค่ 29,000 ฉะนั้นตัวเลขก็จะหายไปเกือบ 50% เป็นงบอุดหนุนทั่วไปของท้องถิ่นที่มาแบ่งเป็นรายหัวทั่วไป ซึ่งปรากฏว่ารัฐบาลโดยกรมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรงบมาให้เพียงแค่งวดเดียวเท่านั้น  เงินอุดหนุนนี้ทุกเทศบาลได้หมดแล้ว อบต. อบจ. ก็ได้ไปหมดแล้วเช่นกัน รวมทั้งเมืองพัทยาด้วย”

นายประภัสร์กล่าวว่า ในปี 53 งบของท้องถิ่นที่ขาดหายไป เนื่องจากไปผูกติดกับเงินช่วยเหลือเรื่องผู้สูงอายุ และ อสม. ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยค่าใช่จ่ายเหล่านี้รัฐบาล นำเข้าไปอยู่ในงบท้องถิ่น 25%  ฉะนั้นงบอุดหนุนทั่วไปจึงขาดหายไป เป็นการเพิ่มงบอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าไป แต่ตัวเลขเท่าเดิม

“เรารู้ล่วงหน้าแล้วว่าปีนี้จะมีปัญหาในการบริหาร จึงได้เรียกร้องรัฐบาล ขอให้ท่านนายกอภิสิทธิ์ช่วย ท่านก็รับปากว่าจะหาเงินมาเพิ่มให้อีก ท้ายสุดรัฐบาลได้จัดสรรงบไทยเข้มแข็งมาให้ 23,000 ล้าน ซึ่งเป็นเงินกู้โดยใช้เป็นฐานของท้องถิ่น และให้ อบต. กับเทศบาลนำไปแบ่งกัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เงินส่วนนี้ควรจะเป็นงบช่วยเหลือท้องถิ่น ไม่ใช่เป็นงบก้าวหน้า ซึ่งเป็นงบไทยเข้มแข็ง เพราะว่าข้อเท็จจริงจากเดิม อปท.จะตั้งงบไว้ 100% แต่ได้มาจริง แค่ 40%  และได้มาแค่งวดเดียว ฉะนั้นท้องถิ่นส่วนใหญ่ติดลบ 50% เงินที่ อปท.ได้มา 23,000 ล้าน ต้องเอาไปชดเชย 50 % ให้พออยู่ได้ก่อน ตามนโยบายรัฐบาล ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่ระบุให้แบ่งตามนโยบายรัฐ ตามรายหัว แบ่งตามจำนวนประชากร และตามจำนวนท้องถิ่น”

    “ทางแก้ตอนนี้ก็คือ ประการแรก เราจะขอให้ทางกรมส่งเสริมฯทำหนังสือชี้แจงไปให้จังหวัด ทราบว่าท้องถิ่นจะขอใช้งบไทยเข้มแข็งตามขั้นตอนในเทศบัญญัติก่อน ถ้าเหลือจากนั้นแล้วจึงจะเอาไปทำงบก้าวหน้า ประการที่สอง เราจะขอขยายระยะเวลาเพราะว่าระยะเวลาเขากำหนดว่าให้ส่งอะไร อย่างไร เมื่อไร ก็ขอขยายระยะเวลาให้ท้องถิ่นได้ไปแก้ไขโครงการเสียใหม่ ซึ่งกรมส่งเสริมฯได้รับเรื่องนี้ไปดำเนินการ รวมถึงการแก้ไขคณะกรรมการในการพิจารณา ประการสุดท้ายเราอาจจะต้องร้องขอไปยังทางนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง เพื่อขอให้จัดสรรงบประมาณมาให้อีก ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับงบไทยเข้มแข็ง เพราะถ้าไม่ได้เงินมาเพิ่มก็จะมีปัญหามากมาย ท้องถิ่นทั้งหลายจะมีผลกระทบและเดือดร้อนกันไปหมด” นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลกล่าวในที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     ที่มา   ข่าวจาก อปท นิวส์  ปีที่ 4  ฉบับที่87 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ -28 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 <18 ก.พ. 53>


ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ


เรื่อง  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 

        อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 22 สภาเทศบาลตำบลสุเทพ จึงกำหนดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 วันที่ 23  กุมภาพันธ์  2553  เวลา  13.30  น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

        ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2553ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 467_626_18022553.pdf (108 KB.)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) <08 ก.พ. 53>


ประกาศเทศบาลตาบลสุเทพ
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม)
-------------------------------------

ด้วย เทศบาลตาบลสุเทพ ได้รับจัดสรรงบประมาณดาเนินโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จา นวน 4 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,635,000 บาท
(แปดล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น
เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความ
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตา บลสุเทพ ได้ดา เนินการจัดทา แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ พ.ศ.
2553 (เพิ่มเติม) สาหรับโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) 385_198_08122552.pdf (124 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 <14 ม.ค. 53>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2553
        เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาขนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

        ดังนั้น เทศบาลตำบลสุเทพได้ดำเนินการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน จำนวน 14 กระบวนงาน ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากขัดข้องไม่สามารถดำเนินการได้ ให้เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาวินิจฉัยสั่งการต่อไป รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

            ประกาศ ณ วันที่    14  เดือน  มกราคม   พ.ศ.2553


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 474_633_14012553.pdf (140 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com