วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 609 คน
สถิติเดือนนี้ 5862 คน
สถิติปีนี้ 300468 คน
สถิติทั้งหมด 2681860 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2554 <02 ก.พ. 54>
รายละเอียด 658_4394_54.pdf (13 KB.)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2554 <24 ม.ค. 54>
รายละเอียด 657_4391_1 feb - 2 march 2554 1.pdf (14 KB.)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ <30 ธ.ค. 53>ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

*************************

ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ ได้จัดทาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒๖ และ ๒๗ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ

ภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ

หรือได้รับ แจ้งแผนงาน/โครงการ จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ

ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น


บัดนี้ เทศบาลตำบลสุเทพ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพเรียบร้อยแล้ว


จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไปทั้งนี้

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓


ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 404_206_31122553-01.pdf (93 KB.)
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2553 <30 ธ.ค. 53>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ

ประจาปี ๒๕๕๓

*************************

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒๙ (๓) กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลก าร

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลสุเทพ

ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลและสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ .ศ. ๒๕๔๘ เรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลสุเทพ


จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลสุเทพ ประจาปี ๒๕๕๓

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ประจาปี ๒๕๕๓ 403_205_31122553-02.pdf (93 KB.)
กำหนดเวลารถ ขึ้นดอยสุเทพ ช่วง สิ้นปีถึงปีใหม่ <22 ธ.ค. 53>


ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ ประกาศห้ามรสบัสโดยสาร และรถบัสโดยสาร 2 ชั้น
เดินรถบนถนนบางสาย และกำหนดระยะเวลาขึ้น-ลง ชั่วคราว
ระหว่าง 29 ธ.ค. - 4 ม.ค. 54 เพื่อลดปัญหาการจราจร และอุบัติเหตุ


พล.ต.ต.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ ในฐานะเจ้าพนักงานจราจร จ.เชียงใหม่
ได้ลงนามประกาศห้ามรถบัสโดยสารและรถบัสโดยสาร 2 ชั้น เดินบนถนนบางสาย และกำหนดระยะเวลาขึ้น ลง
เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.- 4 ม.ค. ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่อง เที่ยวเป็นจำนวนมาก
ซึ่งอาจเกิดปัญหาการจราจร โดยเฉพาะรถบัสขนาดใหญ่ ที่นิยมนำนักท่องเที่ยว เดินทางขึ้นดอยสุเทพ
ดอยอินทนนท์ และดอยอ่างขาง ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากเป็นเส้นทางขึ้นเขาที่สูงชัน

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้รถทุกชนิดขึ้น ลง บนถนนศรีวิชัย ทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ

โดยให้ขึ้นในเวลา 06.00 น. - 09.00 น. และ 12.30 น.-15.00 น.
ส่วนเวลาลงคือ 09.30 น.-12.00 น. และ 15.30 น.-18.00 น.


ส่วนรถบัสขนาดใหญ่และรถบัส 2 ชั้น ห้ามขึ้นลงตลอดเวลา ในช่วงวันที่ 29 ธ.ค.- 4 ม.ค.
รวมถึงทางขึ้นดอยอินทนนท์ และทางขึ้นดอยอ่างขาง เพื่อลดปัญหาการจราจร
และอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น เช่น กรณีรถบัสตกเขาในประเทศมาเลเซีย เป็นต้น

ข่าวจาก CM108.com
http://www.cm108.com/bbb/38001.html

ขอเชิญร่วมพิธีเฉลิมพระเกีรยติและถวายพระพร ๕ ธันวา มหาราช <23 พ.ย. 53>
เทศบาลตำบลสุเทพ

 ขอเชิญประชาชนชาวตำบลสุเทพทุกท่าน

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ถวายพระพร

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม


ในวันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพเชิญร่วมงาน "ยี่เป็งตำบลสุเทพ ประจำปี 2553" <17 พ.ย. 53>เทศบาลตำบลสุเทพ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรม

ยี่เป็นตำบลสุเทพ ประจำปี 2553

ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ณ ลานจอดรถ ข้างเทศบาลตำบลสุเทพ

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.

ร่วมแข่งขันเปตอง และ ยิงโก๋ง

 

ภาคบ่าย 13.00-18.00 น.

ร่วมแข่งขันการประดิษฐ์กระทงใบตอง และวัสดุธรรมชาติ

 

ภาคค่ำ 19.00 เป็นต้นไป

ชมการแข่งขันพลุไฟ การแสดงจากนักเรียน และออกร้านจากชุมชนและกลุ่มต่างๆ


ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลสุเทพ <16 พ.ย. 53>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลสุเทพตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพลังงาน เรื่อง  การจัดการพลังงาน  สนองพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ของประเทศ เมื่อวันที่  ๑๙   มิถุนายน    ๒๕๕๐    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานทั้งในภาคราชการ ชุมชนและประชาชน  เพื่อตอบสนองบันทึกข้อตกลง ดังกล่าว ร่วมกันประหยัดพลังงาน

          เทศบาลตำบลสุเทพ จึงได้ปรับปรุงมาตรการประหยัดพลังงาน   เพื่อให้คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทุกคน ได้ถือปฏิบัติ  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลสุเทพ 519_1391_2553-11-16-01.pdf (98 KB.)
มาตรการประหยัดพลังงาน 519_1392_2553-11-16-02.pdf (79 KB.)
"ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย" <05 พ.ย. 53>
เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโครงการ "ตามรอยจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 3"

ในวันอาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมี นายบุญเลิศ บูรณปุกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี


ภายในงานพบกับ

- งานนิทรรศการ การประกวดการอนุรักษ์วัตถุมงคล
  ครูบาเจ้าศรีวิชัย พระเครื่องสกุลลำพูน และ พระเครื่องสกุลล้านนา

- การเสวนา หัวข้อ "อิทธิปาฏิหาริย์ บุญญาบามี ครูบาเจ้าศรีวิชัย"
กำหนดการ งานตามรอยจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 3 387_200_07-11-2553.pdf (101 KB.)
การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2555 <28 ต.ค. 53>ผู้ที่มีอายุ 59 ปี ขึ้นไป
สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ของปีงบประมาณ 2555 ได้แล้ว

   
ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-5332-9192
ใน วัน และเวลาราชการ


"การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2555 ผู้ที่มีอายุ 59 ปีขึ้นไป
โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2494 สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ ได้
ในวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยจะสามารถเริ่มรับเงินเบี้ยยังชีพฯ
ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นไป"


คุณสมบัติผู้สูงอายุที่มีสิทธิลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2494
    (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้น
    เกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น)              
3. เป็นผู้มีชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ
4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
     หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
     หรือกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     ผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่จัดให้เป็นประจำ
     ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อการยังชีพ
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548


ขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ต้องมายื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯด้วยตนเอง
    หรือในกรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ผู้สูงอายุอาจมอบอำนาจ
    เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนแทน
2. ให้ผู้สูงอายุหรือผู้รับมอบอำนาจกรอกรายละเอียดคำขอตามแบบที่กำหนด
     โดยลงทะเบียนตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2553
3. ผู้สูงอายุ ต้องนำหลักฐานเอกสารแสดงตน ดังนี้
    3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
    3.2 ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
    3.3 สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร 


ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่

การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
http://www.suthep.go.th/img_update/download/57_178_001.pdf

หนังสือมอบอำนาจ
http://www.suthep.go.th/img_update/download/57_183_006.pdf
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com