วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 28 คน
สถิติวันนี้ 607 คน
สถิติเดือนนี้ 5860 คน
สถิติปีนี้ 300466 คน
สถิติทั้งหมด 2681858 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ <10 ก.ค. 52>ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งให้เทศบาลตำบลสุเทพให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

การจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2552

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2

อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่


ผลการติดตามการดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก

หน้าเทศบาลตำบลสุเทพ และ บริเวณทางเข้าวัดอุโมงค์

มติที่ประชุม มีมติไม่อนุญาตให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณดังกล่าวทั้ง 2 จุด

โดยแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ชี้แจงเหตุผลว่าติดขัดทางด้านหลักทางวิศวกรรมจราจร

ไม่มีความเหมาะสมเพราะเป็นทางโค้ง  และเป็นเส้นทางด่วน

ไม่ควรติดตั้งสัญญาณไฟจราจรถี่มากเกินไป เพราะจะเพิ่มการติดขัดของการจราจรได้ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ออกแบบและจัดส่งแบบแปลน

บริเวณสะพานทั้ง 2 จุด ให้เทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อทำการปรับปรุงแนวกันชน

ที่ติดกับราวสะพาน ให้มีทัศนวิสัยในการขับขี่รถยนต์ได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

ประกาศขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว <02 ก.ค. 52>สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสุเทพ  รับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว  

ด้วย มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  26 พฤษภาคม 2552  เห็นชอบแนวทางการดำเนินการ

จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ พม่า  ลาวและกัมพูชา 

ที่อยู่นอกระบบผ่อนผันซึ่งลักลอบทำงานอยู่ในประเทศ (ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  เป็นระยะเวลา  30  วัน

ระหว่างวันที่  1 – 30  กรกฎาคม  2552 ซึ่งสถานที่รับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีดังกล่าว

นายจ้างสามารถนำแรงงานต่างด้าวไปขึ้นทะเบียน ดังสถานีที่ดังต่อไปนี้


วันจันทร์ – ศุกร์    เวลา  08.30 – 16.30  น.   

ณ  สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสุเทพ  ชั้น  2  อาคาร สำนักทะเบียนฯ 

(บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่)


และเวลา  17.00 – 20.00  น.   

ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ  ถ.คันคลองชลประทาน 


ส่วนวันหยุดราชการ เวลา  09.00 – 17.00  น.   

ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ  ถ.คันคลองชล  


หากนายจ้างต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  053-326328                             

แจ้งเตือน และเตรียมการป้องกันภัย จากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก <17 มิ.ย. 52>


เทศบาลตำบลสุเทพ ได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยา

ว่าสภาพอากาศว่าในช่วง วันที่ 16-18 มิถุนายน 52

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย มีกำลังแรง

ทำให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่

ทางตอนบนของประเทศไทยอาจมีฝนตกหนักต่อเนื่อง โดยเฉพาะ พื้นที่เสี่ยงภัย  

อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและโคล่นถล่มในระยะนี้ 

จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ เตรียมการป้องกันภัยธรรมชาติ

และแก้ไขปัญหาอันเกิดจาก อุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม

ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

รวมทั้งพื้นผลทางการเกษตร


ดังนั้นจึงขอความร่วมมือ ดังต่อไปนี้ จึงให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ

ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ ที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงภัย

ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2552 <15 มิ.ย. 52>ด้วยสมาคมข้าราชการส่วนตำบลและเทศบาล จะจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี พ.ศ. 2552

เรื่อง “ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ก้าวต่อไปเพื่อสังคมไทยสันติสุข”

ระหว่างวันที่ 23 - 26 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน

อันจะเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ เพื่อนาไปสู่การสร้างความสันติสุขในสังคม

อีกทั้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับ ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการกระจายอา นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประกาศเกียรติคุณ

แก่ข้าราชการส่วนตำบลดีเด่น ประจา ปี พ.ศ.2552 ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯประกอบด้วย

ข้าราชการ พนักงานจ้างฯหรือลูกจ้างประจา นายกอบต./นายกเทศมนตรี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการส่วนตำบลดีเด่น ประจำ ปี 2552

จำนวน 2,500 คน เพื่อให้การดา เนินงานตามโครงการดังกล่าว ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ได้แต่งตั้ง บุคลากรในสังกัดของท่านเป็น คณะกรรมการดำเนินการ

จัดประชุมสัมมนา ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2552 ในการนี้ จึงใคร่ขอความกรุณาท่านได้

โปรดอนุญาตให้บุคลากร ดังกล่าว ร่วมดำเนินการจัดประชุมสัมมนาฯ


รายละเอียด ตามประกาศ ฯ ที่ส่งมา พร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


ส่งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2552 252_98_new001.pdf (263 KB.)
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2552 252_99_new002.pdf (362 KB.)
รายละเอียด การประชุมสัมมนาฯ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น <05 มิ.ย. 52>     ด้วยสมาคมข้าราชการส่วนตำบลและเทศบาล จะจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ

ประจำปี พ.ศ. 2552 เรื่อง "ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ก้าวต่อไปเพื่อสังคมไทยสันติสุข"

ระหว่างวันที่ 23 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จ.ระยอง

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน

อันจะเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การสร้างความสันติสุขในสังคม

อีกทั้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ

ส่วนตำบลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2552


ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานจ้างฯ หรือลูกจ้างประจำ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนตำบลดีเด่น ประจำปี 2552

รวมทั้ง คณะกรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล แห่งประเทศไทย

และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนังงานส่วนตำบลระดับจังหวัดทุกจังหวัด

รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,500 คน


รายละเอียดการสัมมนา ตามไฟล์ที่แนบมานี้

โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2552 247_89_001.pdf (201 KB.)
กำหนดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจาปี พ.ศ.2552 247_90_002.pdf (224 KB.)
ตารางกำหนดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจาปี พ.ศ.2552 247_91_003.pdf (161 KB.)
แบบตอบรับ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ฯ 247_92_004.pdf (296 KB.)
คู่มือ การคัดเลือกข้าราชการส่วนตำบลดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๒ (1/2) 247_95_005.pdf (487 KB.)
คู่มือ การคัดเลือกข้าราชการส่วนตำบลดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๒ (2/2) 247_96_005-2.pdf (246 KB.)
รายชื่อโรงแรม 247_97_006.pdf (106 KB.)
ประกาศย้าย <25 พ.ค. 52>

ประกาศจากเทศบาลตำบลสุเทพ ขณะนี้ กองช่าง เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ทำการย้ายที่ทำการจากสำนักงานเทศบาล ตำบลสุเทพ ไปอยู่ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสันจอย เลขที่ 210/4 หมู่ 13  ต.สุเทพ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่  หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ 053-329192  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน


กำหนดการจัดงานเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2552 <08 เม.ย. 52>

กำหนดการจัดงานเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2552

เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่  18 เมษายน 2552

ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ

*************************************


 

เวลา 10.00 น.        * ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

       • ผู้เข้าแข่งขันประกวดอาหารพื้นเมือง / ลาบ,เครื่องเคียง,เหล้าน้ำขาว

เวลา 14.30 น.        * ขบวนแห่แต่ละชุมชนพร้อมกัน ณ บริเวณลานจอดรถด้านข้างสำนักงานเทศบาล
 
                              และตั้งขบวนแห่ตามจุดที่กำหนด

เวลา 15.00 น.        * ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมพิธีรดน้ำ ดำหัว(กรณีไม่เข้าร่วมขบวนแห่) มาถึงบริเวณจัดงาน
 
                             เข้านั่งประจำที่ที่จัดเตรียมไว้ให้

เวลา 16.00 น.        * ขบวนแห่ทุกขบวนมาถึงบริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
  
                             ตั้งขบวนตามจุดที่กำหนด

เวลา 16.09 น.        * พิธีเปิดงานโดย นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพกล่าวเปิดงาน

เวลา 16.30 น.        * พิธีรดน้ำให้พรนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และผู้ทรงคุณวุฒิ

เวลา 17.00 น.        * พิธีดำหัวผู้สูงอายุ

เวลา 18.00 น.        * นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเปิดซุ้มอาหารและเชิญผู้มาร่วมงานรับประทานอาหาร

เวลา 18.15 น.        * การแสดงบนเวที

เวลา 18.30 น.        * คณะกรรมการประกวดแต่ละประเภทส่งผลการประกวดทุกประเภท

เวลา 19.00 น.        * ประกาศผลการประกวดพร้อมมอบเงินรางวัลแก่ทีมที่ชนะการประกวด

                             -------------------------------------------------------------------------------------


       หมายเหตุ    - ระยะเวลาที่กำหนด อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                       - การแต่งกาย   : ผู้สูงอายุ ชุดสีขาว , ผู้ร่วมงาน ชุดพื้นเมือง (ม่อฮ่อม)


เทศบาลตำบลสุเทพขอเชิญร่วมงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองและดำหัวผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2552 <08 เม.ย. 52>

นายทวีพงษ์   หินคำ  นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ   ขอเชิญร่วมงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง และร่วมงานดำหัวผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2552   เนื่องด้วยเทศบาลตำบลสุเทพได้เล็งเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุจึงได้เตรียมจัดงาน สืบสานประเพณีวัฒนธรรม เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ขึ้น
 ในวันที่ 18 เมษายน  2552   ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ   โดยกิจกรรมภายในนั้นจะมีการประกวดขบวนแห่ของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ  จำนวน 42 ขบวน  การแข่งขันลาบเมือง เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนา  และกิจกรรมภาคบันเทิงยังจะได้สนุกกับวงดนตรีคณะนิตย์  เทิดไทย  ไชยนิยม   แอ็ดดี้ ซอสตริง  ตู่  ดารณี  อ๊อด  คารามาย      ซอสามช่าส์ พร้อมศิลปินล้านนาอีกคับคั่ง   นอกจากนั้นท่านจะได้พบกับการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย จำนวน12   คู่และพบกับกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย และที่สำคัญงานนี้ชมฟรีตลอดงาน
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลสารสนเทศ <31 มี.ค. 52>

 

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ พัฒนาชุมชนและการเกษตร ในระหว่างปิดภาคเรียน
----------------------------------------

                                ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สำรวจข้อมูลสารสนเทศด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ พัฒนาชุมชนและการเกษตรในเขตเทศบาลตำบลสุเทพในระหว่างปิดภาคเรียน ซึ่งการจ้างนักเรียน นักศึกษา ให้ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลในครั้งนี้ นอกจากจะได้ข้อมูลเพื่อนำไปใช้จัดสวัสดิการสังคมอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ มีความทั่วถึง เหมาะสม และเป็นธรรม ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสังคม และความยากจนเชิงบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจากอาชีพที่เหมาะสม
                                ดังนั้น เพื่อให้การสำรวจข้อมูลสารสนเทศด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ พัฒนาชุมชนและการเกษตรในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สำรวจข้อมูล ดังนี้
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  

  - เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล                                     จำนวน                   15           อัตรา


2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
                                คุณสมบัติทั่วไป
                                1) มีสัญชาติไทย
                                2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ 
                                3) มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ระบุในทะเบียนบ้าน)

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
                                                - ชาย หรือ หญิง
                                                -  กำลังศึกษาอยู่ในระดับไม่ต่ำว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา ในสถาบันการศึกษา ของรัฐ หรือเอกชน
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                                ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ในเขตพื้นที่ตำบลสุเทพ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
             1) สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษา                               จำนวน  1  ฉบับ
             2) สำเนาทะเบียนบ้าน                                                       จำนวน   1  ฉบับ
             3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                           จำนวน   1  ฉบับ
             4) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล                              จำนวน   1  ฉบับ
             5) สำเนาหลักฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือ     จำนวน  1  ฉบับ
                  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
             6) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)                  จำนวน   3  รูป

5. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
                                ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  ฝ่ายบริหารการศึกษา   กองการศึกษา   เทศบาลตำบลสุเทพ  เลขที่ 98 หมู่ที่ 5 ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่  1 – 10 เมษายน 2552  ในวันและเวลาราชการ 
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
                                วันที่ 17 เมษายน 2552  ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามใบสมัครและหลักฐานที่ยื่นสมัคร และประกาศทาง  www.suthep.go.th

7. วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก

  วันที่ 20 เมษายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ชั้น 3

8. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
                                วันที่ 23 เมษายน 2552  ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามใบสมัครและหลักฐานที่ยื่นสมัคร และประกาศทาง  www.suthep.go.th
9. วิธีการคัดเลือก    
                   เทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์  10. เกณฑ์การตัดสิน   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดสรร จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนตามที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
11. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
                                เทศบาลตำบลสุเทพ จะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงลำดับจากผู้สมัครที่สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
12. ระยะเวลาการจ้าง และอัตราค่าจ้าง
                เทศบาลตำบลสุเทพ จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามลำดับที่ที่ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2552  - 31 พฤษภาคม 2552 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยจ้างเป็นรายวันในอัตราวันละ 200 บาท โดยจ่ายค่าจ้างตามวันที่ปฏิบัติงานจริง
            จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศ  ณ  วันที่     31     มีนาคม  พ.ศ. 2552

                                                                        
                                                                   ( นายทวีพงษ์  หินคำ )
                                                                 นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ


รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ <11 มี.ค. 52>


 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง    รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

 

             เนื่องด้วยทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ   ซึ่งดำเนินงานทางด้านการศึกษาในระดับปฐมวัยแก่เด็กเล็กในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสุเทพ   และในภาคเรียนที่    1    ประจำปีการศึกษา   2552     ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพจะได้ทำการเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล เข้าเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ     โดยมีหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1  เด็กต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ  ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
1.2  เด็กต้องมีอายุ 2 ปีบริบูรณ์
1.3  มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคอื่น ๆ ที่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
2.  หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร
            2.1  ใบสมัครกรอกข้อความให้เรียบร้อยแล้ว
         ( ใบสมัครรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพและสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ )
2.2   สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน ) พร้อมสำเนาจำนวน 2 ชุด
2.3   สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 2  ชุด
2.4   นำตัวเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร
3.  วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
            3.1  เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ -  31 มีนาคม  2552
                    เวลา 08.30- 16.30 น. (  เว้นวันหยุดราชการ )
            3.2  สถานที่รับสมัคร ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ
                   ( หมู่ 13  บ้านสันลมจอย  )
        3.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ในวันที่ 20  เมษายน 2552
                    ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ

 

4.  กำหนดเวลาเรียน
           4.1  เปิดเรียน วันจันทร์ วันศุกร์
           4.2  เวลาเข้าเรียน  08.00 น.   เวลาเลิกเรียน 15.00 น.
5.  อุปกรณ์การเรียน
           5.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพจัดหาให้ตลอดปีการศึกษา
6.  การบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำหรับเด็กทุกคน
            6.1  อาหารเสริม (นม)
            6.2  อาหารกลางวัน 1 มือ
            6.3  ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงฟัน ยาสีฟัน  แก้วน้ำ  หมอน ผ้าปูที่นอน
                   ชุดนอน ผ้าขนหนู
7.  มาตรการและระเบียบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
             7.1  รับ- ส่ง  ผู้ปกครองมารับ ส่ง  ด้วยตัวเอง
            -  รับนักเรียนเข้าเรียน ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ   เวลา 07.00 น.
            -  ส่งนักเรียนให้ผู้ปกครองพากลับบ้าน  เวลา 15.00 น.          
        7.2  ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตาม ผู้ปกครองต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางโทรศัพท์
            7.3  ห้ามนักเรียนนำของเล่นที่มีราคา  เครื่องมือหรือวัตถุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ   โดยเด็ดขาด
            7.4  ห้ามนักเรียนสวมหรือนำของประดับที่มีราคามาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ     ถ้าเกิดการสูญหายทางศูนย์ ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
            7.5  หากผู้ปกครองมีปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนหรือเรื่องอื่น ๆ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ  โดยตรง      หมายเลขโทรศัพท์  053-329192

 

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                        ประกาศ    ณ   วันที่              เดือน    กุมภาพันธ์     พ.ศ. 2552
                                                                       
                                                                        (นายทวีพงษ์    หินคำ)
                                                               นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสุเทพ                        

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com