เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 46 คน
สถิติวันนี้ 712 คน
สถิติเดือนนี้ 15393 คน
สถิติปีนี้ 238263 คน
สถิติทั้งหมด 2619655 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกประกาศเรื่อง การควบคุมและป้องกันมลพิษทางอากาศ <04 มี.ค. 51>

ด้วยปรากฏว่า ขณะนี้เมืองเชียงใหม่โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ประสบปัญหา อากาศด้านอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM – ๑๐ ที่เกินมาตรฐาน ๑๒๐ mg/m๓ ภาวะอากาศที่มีมลพิษปนอยู่ใน ปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางความเจริญในทุกๆ ด้านของ ภาคเหนือ จึงทำให้จำนวนประชากรที่เข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ มีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด ทำให้รถเคลื่อนตัวด้วยความเร็วต่ำ น้ำมันถูกเผาผลาญมากขึ้น การสันดาปไม่สมบูรณ์ทำให้เกิดสารมลพิษปะปน อยู่ในอากาศ หรือการจอดรถโดยไม่ดับเครื่องยนต์ ซึ่งนอกจากปัญหามลพิษทางด้านการคมนาคมขนส่งแล้ว ปัญหามลพิษทางอากาศที่พบมากในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เกิดจากการเผาต่างๆ ในที่โล่ง เช่น การเผาหญ้า การเผาขยะตามบ้านเรือน หรือตามที่สาธารณะ ที่เกิดในที่เปิดโล่ง ทำให้มีฝุ่นควันก๊าซพิษอื่นๆ จากการเผาไหม้ และแพร่กระจายในบรรยากาศ ซึ่งทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจ เกิดระคายเคือง ทำลายเยื่อหุ้มปอด หรือสะสมทำ ให้เกิดพังพืด เหล่านี้ล้วนแล้วเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เทศบาลนครเชียงใหม่ในฐานะองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๕๖ และ มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ ๑. ห้ามผู้ใดกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความ สั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรืออาจ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบเหตุนั้น ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องรับโทษ ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒. ห้ามปล่อยปละ ละเลย ให้ต้นไม้หรือธัญพืชที่ตนปลูกไว้หรือขึ้นเองในที่ดินของตนให้ เหี่ยวแห้งรกรุงรัง เกิดความไม่เรียบร้อย และอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ หากมีการฝ่าฝืนนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือ ให้บุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อ หรือ อาจก่อให้เกิดเหตุนั้น ระงับ ป้องกัน หรือแก้ไขเหตุนั้นภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง และถ้าบุคคล ซึ่งได้รับคำสั่งไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุอันควร อาจต้องระวางโทษจำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับตาม กฎหมายต่อไป
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 <05 ก.พ. 51>

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551


     ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของผู้บริหาร และเพื่อควบคุมการดำเนินงาน

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำให้การทำงานระบบ

เกิดความสะดวกในการประสานการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

ข้อ 26 และ 27 เทศบาลตำบลสุเทพ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

นายทวีพงษ์ หินคำ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 87_44_PR001.pdf (69 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 <28 ม.ค. 51>ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

----------------------------------------


ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแล

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบริหารการจัดซื้อจัดจ้างของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ได้วางแผนไว้

ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้สอดคล้อง

กับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ดังนั้น เทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามแบบ ผด.5 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2551

(นายทวีพงษ์ หินคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 90_47_buypay01.pdf (70 KB.)
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 <18 ม.ค. 51>
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2551

เรียน กำนันตำบลสุเทพ / ผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพทุกหมู่บ้าน


      ด้วยอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้อนุม้ติให้สภาเทศบาลตำบลสุเทพ เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2551 มีกำหนดระยะเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ


      ในการนี้ สภาเทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมสภา

เทศบาลตำบลสุเทพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2551 ในวันที่ 21 มกราคม 2551

เวลา 09.30 น. พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ ในครั้งนี้

ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน จักขอบคุณยิ่ง


     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


                                                                       ขอแสดงความนับถือ
                                                                  
                                                                           นายศุกร์ อธิกร

                                                                 ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพขอเชิญเข้าร่วมประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 96_54_scan0004.pdf (429 KB.)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 <23 ส.ค. 50>


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ

เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

----------------------------------------
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 หมวดที่ 2 ส่วนที่ 4 มาตรา 87 งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติและเสนอต่อสภาฯ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด เมื่อสภาฯ เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ให้เสนอนายอำเภอเพื่อขออนุมัติ และเมื่อนายอำเภออนุมัติแล้ว

ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ต่อไป


ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ซึ่งได้รับพิจารณาอนุมัติ

จากนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรียบร้อยแล้ว ให้ทราบโดยทั่วกัน

(รายละเอียดขอดูได้จากองค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ)ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2550

(นายการุณย์ คล้ายคลึง)นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ---------------------------------------- อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 88_45_pay01.pdf (84 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39]  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com