วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 45 คน
สถิติวันนี้ 538 คน
สถิติเดือนนี้ 17358 คน
สถิติปีนี้ 289352 คน
สถิติทั้งหมด 2670744 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

อบรมโปรแกรมการบริหารเว็บไซต์ <28 มี.ค. 51>

ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสุเทพได้เชิญตัวแทนจากกองงานภายในจัดอบรมโปรแกรมการบริหารเซ็บไซต์ www.suthep.go.th ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาล เมื่อวันี่/28,มี.ค. 2551 โดยมี Click2solutions บริการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่องค์กร ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว.
การเรียกบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง <21 มี.ค. 51>

เทศบาลตำบลสุเทพ จะเรียกผู้ได้รับการเลือกสรร ตามลำดับที่ที่สอบได้ ดังนี้ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ตำแหน่ง โดยจะมีหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประมาณปลายเดือน เมษายน 2551 เนื่องจากต้องเสนอให้ ก.ท.จ. เชียงใหม่ ให้ความเห็นขอบในการสั่งจ้าง ผู้ได้รับการเลือกสรรที่ขึ้นบัญชีไว้ในลำดับถัดไป เทศบาลตำบลสุเทพ จะเรียกบรรจุแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง ระยะ 4 ปี โดยขี้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง <21 มี.ค. 51>

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา


9_14_job.doc (98 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) <18 มี.ค. 51>

ตามที่ เทศบาลตำบลสุเทพ ได้มีประกาศลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2551 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 7 อัตรา โดยได้ดำเนินการเลือกสรร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2551 ไปแล้วนั้น เทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังรายชื่อตามภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศฯ และเทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เฉพาะตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ในวันที่ 19 มีนาคม 2551 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุเทพ ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผู้เข้ารับการเลือกสรรต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้มาแสดงด้วยในวันที่ทำการเลือกสรร อ่านประกาศจากเทศบาลตำบลสุเทพ และดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้จาก เอกสารดาวน์โหลดข้างล่างนี้


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 8_12_interview.pdf (121 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <14 มี.ค. 51>

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ---------------------------------------- ตามประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2551 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 7 อัตรา นั้น เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ-ตำแหน่ง และหลักฐานการสมัครของผู้สมัครทุกรายแล้ว ปรากฏมีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังรายชื่อตามภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศฯ และเทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการสอบเพื่อเลือกสรร ตามวันเวลา และสถานที่ ที่กำหนด ดังรายละเอียดตามภาคผนวก 2 แนบท้ายประกาศฯ ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้มาแสดงด้วยในวันเข้ารับการเลือกสรร เอกสารประกาศและรายละเอียดแนบท้ายประกาศ สามารถดูได้จากเอกสารดาวน์โหลดข้างล่างนี้


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6_5_Suthep Announcement 1.pdf (77 KB.)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 6_6_Position 1.pdf (140 KB.)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 6_7_Position 2.pdf (100 KB.)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 6_8_Position 3.pdf (66 KB.)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 6_9_Position 4.pdf (68 KB.)
กำหนดการสอบและสถานที่สอบ 6_10_Appendix 2.pdf (75 KB.)
เชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ <07 มี.ค. 51>เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2551

เรียน กำนันตำบลสุเทพ และผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลสุเทพ ทุกหมู่บ้าน

     
      ด้วยอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้อนุญาตให้สภาเทศบาลตำบลสุเทพ เปิดประชุม สมัยวิสามัญ

สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2551 ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป มีกำหนดเวลาไม่เกิน 15 วัน

เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการในเทศบัญญํติงบประมาณรายจ่าย และจ่ายขาด

เงินสะสมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2551

      สภาเทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2551 ในวันที่ 11มีนาคม 2551 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ชั้น 3 และขอความร่วมมือติดประกาศประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุมสภาฯ ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง


     จึงเรียนมาเพื่อนโปรดพิจารณา


                                                                  ขอแสดงความนับถือ


                                                                    นายศุกร์ อธิกร

                                                          ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2551 95_53_scan0002.pdf (423 KB.)
ประกาศรับสมัครงาน <06 มี.ค. 51>

เทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลากร เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามกรอบกำลังพนักงานจ้าง ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 3 อัตรา 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา 3. พนักงานขับรถยนต์ (พนัดงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา 4. คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้


ประกาศรับสมัครงาน 5_4_Job01.pdf (112 KB.)
เทศบาลตำบลสุเทพเปิดให้บริการเว็บไซต์ใหม่แล้ว ท่านสามารถเข้าชมได้ที่ http://www.suthep.go.th <04 มี.ค. 51>

ทางเลือกใหม่ในการรับข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในตำบลสุเทพ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกประกาศเรื่อง การควบคุมและป้องกันมลพิษทางอากาศ <04 มี.ค. 51>

ด้วยปรากฏว่า ขณะนี้เมืองเชียงใหม่โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ประสบปัญหา อากาศด้านอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM – ๑๐ ที่เกินมาตรฐาน ๑๒๐ mg/m๓ ภาวะอากาศที่มีมลพิษปนอยู่ใน ปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางความเจริญในทุกๆ ด้านของ ภาคเหนือ จึงทำให้จำนวนประชากรที่เข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ มีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด ทำให้รถเคลื่อนตัวด้วยความเร็วต่ำ น้ำมันถูกเผาผลาญมากขึ้น การสันดาปไม่สมบูรณ์ทำให้เกิดสารมลพิษปะปน อยู่ในอากาศ หรือการจอดรถโดยไม่ดับเครื่องยนต์ ซึ่งนอกจากปัญหามลพิษทางด้านการคมนาคมขนส่งแล้ว ปัญหามลพิษทางอากาศที่พบมากในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เกิดจากการเผาต่างๆ ในที่โล่ง เช่น การเผาหญ้า การเผาขยะตามบ้านเรือน หรือตามที่สาธารณะ ที่เกิดในที่เปิดโล่ง ทำให้มีฝุ่นควันก๊าซพิษอื่นๆ จากการเผาไหม้ และแพร่กระจายในบรรยากาศ ซึ่งทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจ เกิดระคายเคือง ทำลายเยื่อหุ้มปอด หรือสะสมทำ ให้เกิดพังพืด เหล่านี้ล้วนแล้วเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เทศบาลนครเชียงใหม่ในฐานะองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๕๖ และ มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ ๑. ห้ามผู้ใดกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความ สั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรืออาจ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบเหตุนั้น ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องรับโทษ ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒. ห้ามปล่อยปละ ละเลย ให้ต้นไม้หรือธัญพืชที่ตนปลูกไว้หรือขึ้นเองในที่ดินของตนให้ เหี่ยวแห้งรกรุงรัง เกิดความไม่เรียบร้อย และอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ หากมีการฝ่าฝืนนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือ ให้บุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อ หรือ อาจก่อให้เกิดเหตุนั้น ระงับ ป้องกัน หรือแก้ไขเหตุนั้นภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง และถ้าบุคคล ซึ่งได้รับคำสั่งไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุอันควร อาจต้องระวางโทษจำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับตาม กฎหมายต่อไป
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 <05 ก.พ. 51>

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551


     ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของผู้บริหาร และเพื่อควบคุมการดำเนินงาน

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำให้การทำงานระบบ

เกิดความสะดวกในการประสานการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

ข้อ 26 และ 27 เทศบาลตำบลสุเทพ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

นายทวีพงษ์ หินคำ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 87_44_PR001.pdf (69 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com