วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 35 คน
สถิติวันนี้ 148 คน
สถิติเดือนนี้ 13147 คน
สถิติปีนี้ 13147 คน
สถิติทั้งหมด 2707587 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ขุนพิทักษ์ <17 ก.พ. 59>

17 กุมภาพันธ์ 2559 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ขุนพิทักษ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
อบรมฟื้นฟูหลักสูตรการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุสำหรับบุคลากรกู้ชีพระดับพื้นฐาน เพื่อพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน <13 ก.พ. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการอบรมฟื้นฟูหลักสูตรการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุสำหรับบุคลากรกู้ชีพระดับพื้นฐาน เพื่อพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพ ได้รับการรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุอย่างทันท่วงที โดยมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลหางดง มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุมหารือเตรียมความพร้อม สุเทพเกมส์ 2559 <12 ก.พ. 59>

12 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลตำบลสุเทพ ประชุมเตรียมความพร้อมสุเทพเกมส์ ประจำปี 2559 เพื่อหารือแนวทางการจัดการแข่งขัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกีฬา ตัวแทนโรงเรียนในเขตตำบลสุเทพ ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.ตำบลนครชัยศรี <11 ก.พ. 59>

11 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลตำบลสุเทพต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านในดง <05 ก.พ. 59>

5 กุมภาพันธ์ 2559 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านในดง จ.เพชรบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย
ปลูดต้นไม้ในใจคน ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรักธรรมชาติ <30 ม.ค. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับวัดป่าแดงมหาวิหาร โดย พระครูโฆษิตปริยัตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหาร และภาคีเครือข่าย จัดโครงการ "ปลูกต้นไม้ในใจคน" เพื่อร่วมกันปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานมาให้ความรู้ และมีเยาวชนจากโรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนบ้านโป่งน้อย และโรงเรียนบ้านเชิงดอยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร
โครงการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าและหมอกควันบ้านม้งดอยปุย และพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยหนาว <29 ม.ค. 59>

 29 มกราคม 2559 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าและหมอกควันบ้านม้งดอยปุย และพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พล.ท.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาค 3 เป็นประธานในพิธี และนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วม โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลสุเทพ กองทัพภาค 3 ปตท. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และอำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ จุดตรวจไฟป่าบ้านม้งดอยปุย
ประชุมคณะกรรมการร่างแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 <28 ม.ค. 59>

28 มกราคม 2559 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพจัดการประชุมคณะกรรมการร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) การเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.พุกร่าง <28 ม.ค. 59>

28 มกราคม 2559 เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลสุเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพุกร่าง จังหวัดสระบุรี ดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี  พร้อมเยี่ยมชมสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.บางขะแยง <28 ม.ค. 59>

28 มกราคม 2559 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลสุเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบางขะแยง จังหวัดปทุมธานี พร้อมเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com