วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 22 คน
สถิติวันนี้ 504 คน
สถิติเดือนนี้ 17324 คน
สถิติปีนี้ 289318 คน
สถิติทั้งหมด 2670710 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

โครงการส่งเสริมสุขภาวะและวัฒนธรรมผู้สูงอายุ <30 ต.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะและวัฒนธรรมผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตทั้ง 15 หมู่บ้าน มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการมากกว่า 200 คน ณ จังหวัดน่าน ซึ่งผู้สูงอายุได้เดินทางไปเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน เยี่ยมชมบรรยากาศเมืองน่าน และเยี่ยมชมวัด แหล่งโบราณสถาน อาทิเช่น วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ วัดช้างค้ำ วัดหัวข่วง วัดมิ่งเมือง และในช่วงเย็นได้เยี่ยมชมถนนคนเดิน รับประทานอาหารเย็น ณ ข่วงเมืองน่าน โดยมี นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อ วันที่ 29-31 ตุลาคม 2558
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก พิษณุโลก <29 ต.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558
เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการเรื่องระเบียบการจัดทำป้ายในซอย 3 อุโมงค์ และซอย 4 ป่าแดง <26 ต.ค. 58>

26 ตุลาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการเรื่องระเบียบการจัดทำป้ายในซอย 3 อุโมงค์ และซอย 4 ป่าแดง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดระเบียบป้าย และให้ผู้ประกอบการจับสลากเลือกตำแหน่งติดป้ายสถานประกอบการของตนเอง ซึ่งสถานประกอบการแต่ละแห่งได้รับทราบตำแหน่งที่ติดป้ายของตนเอง รูปแบบป้าย และวัสดุของป้ายที่จะนำมาติดเรียบร้อยแล้ว
นายกเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรด้านการพัฒนาสังคม <22 ต.ค. 58>

22 ตุลาคม 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรด้านการพัฒนาสังคม จาก นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยปี 2558 ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
กองสวัสดิการสังคม จัด "อบรมให้ความรู้ด้านสิทธิผู้สูงอายุและสุขภาพ" ให้แก่ผู้สูงอายุหมู่ที่ 3 ,7 และ 15 <21 ต.ค. 58>

21 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น. กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลสุเทพ จัด "อบรมให้ความรู้ด้านสิทธิผู้สูงอายุและสุขภาพ" ตามโครงการบริการแสดงตนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้รับเบี้ยยังชีพ ในผู้สูงอายุหมู่ที่ 3 ,7 และ 15 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 <21 ต.ค. 58>

21 ตุลาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 ณ โรงแรมศิรินาถการ์เดนท์
อบรมให้ความรู้ด้านสิทธิและสุขภาพ แก่ผู้สูงอายุหมู่ที่ 5, 8 และ 10 <21 ต.ค. 58>

20 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น. กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลสุเทพ จัด "อบรมให้ความรู้ด้านสิทธิผู้สูงอายุและสุขภาพ" ตามโครงการบริการแสดงตนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้รับเบี้ยยังชีพ ในผู้สูงอายุหมู่ที่ 5 ,8 และ 10 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านร่ำเปิง หมู่ที่ 5 
ทต.สุเทพให้การสนับสนุนเครื่องมืออำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรแก่กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ <19 ต.ค. 58>

19 ตุลาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้การสนับสนุนเครื่องมืออำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรแก่กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผกก.กลุ่มงานจราจรเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบแท่งกั้นพลาสติก (แบริเออร์) จำนวน 20 แท่ง เพื่อใช้ประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในตำบลสุเทพต่อไป
"อบรมให้ความรู้ด้านสิทธิผู้สูงอายุและสุขภาพ" ตามโครงการบริการแสดงตนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้รับเบี้ยยังชีพ ในผู้สูงอายุหมู่ที่ 4 ,6 และ 13 <19 ต.ค. 58>

19 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น. กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลสุเทพ จัด "อบรมให้ความรู้ด้านสิทธิผู้สูงอายุและสุขภาพ" ตามโครงการบริการแสดงตนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้รับเบี้ยยังชีพ ในผู้สูงอายุหมู่ที่ 4 ,6 และ 13 ณ วัดโป่งน้อย
นายกนำทีมงานร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ <14 ต.ค. 58>

14 ตุลาคม 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สท. และข้าราชการเทศบาลตำบลสุเทพ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายมงคล สุกใส และนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com