วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 25 คน
สถิติวันนี้ 25 คน
สถิติเดือนนี้ 12377 คน
สถิติปีนี้ 30358 คน
สถิติทั้งหมด 2724798 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ มอบอุปกรณ์ทางการจราจรแก่ สภ.ภูพิงคราชนิเสศน์ <09 พ.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสุเทพ มอบอุปกรณ์ทางการจราจร ได้แก่ กรวย 20 กรวย และแผงกั้นมีล้อ 10 แผง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ในเขตพื้นที่ตำบลสุเทพ โดยมี พ.ต.อ.จีรัชติกุล อรุณจันทร์ภักดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
นายกร่วมทำบุญตักบาตรในวันจอบแรก <09 พ.ย. 58>

9 พฤศจิกายน 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสามเณร 219 รูป เนื่องในวันคล้ายวันลงจอบแรก ประเดิมการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ ครบรอบ 81 ปี โดยครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย หมู่ที่ 2 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รับมอบป้ายประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการอนุญาติปล่อยโคมในงานประเพณียี่เป็ง <09 พ.ย. 58>

9 พฤศจิกายน 2558 นางอัญชลี ทองคำ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผนงาน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ รับมอบป้ายประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการอนุญาติปล่อยโคมในงานประเพณียี่เป็ง ตามระยะเวลาที่กำหนด จาก ส่วนบริหารท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 8 <08 พ.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ พุทธศิลป์ล้านนา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 8 เพื่อรำลึกถึงครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย เนื่องในวันคล้ายวันลงจอบแรก ประเดิมการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ ครบรอบ 81 ปี ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง ความสำเร็จด้วยแรงศรัทธา รวมใจสล่าหลากหลายชาติพันธุ์ และมีการประกวดพระทั้งหมด 455 รายการ ณ ศาลาอ่างแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558
ผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพแสดงความยินดีกับนายอำเภอเมืองเชียงใหม่คนใหม่ <08 พ.ย. 58>

8 พฤศจิกายน 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ คณะผู้บริการ สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการเทศบาลตำบลสุเทพ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายศรัณยู มีทองคำ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองเชียงใหม่
ทต.สุเทพร่วมเปิดงานกีฬาสานสัมพันธ์สนามบินเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 <06 พ.ย. 58>

6 พฤศจิกายน 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ คณะผู้บริหาร สท. ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีเปิด "กีฬาสามัคคีสัมพันธ์สนามบินเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558" โดยมีการร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และร่วมการแข่งขันฟุตบอลวีไอพี ระหว่างทีมรวมผู้บริหารพบสื่อมวลชน โดยทั้งสองทีมเสมอกัน 0-0 ณ สนามฟุตบอลท่าอากาศยานเชียงใหม่
นายกสุเทพร่วมแถลงข่าวโครงการตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 8 <04 พ.ย. 58>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 8 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2558 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับสำนักบริการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่นน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ได้สร้างทางขึ้นดอยสุเทพไว้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2477
โครงการส่งเสริมสุขภาวะและวัฒนธรรมผู้สูงอายุ <30 ต.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะและวัฒนธรรมผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตทั้ง 15 หมู่บ้าน มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการมากกว่า 200 คน ณ จังหวัดน่าน ซึ่งผู้สูงอายุได้เดินทางไปเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน เยี่ยมชมบรรยากาศเมืองน่าน และเยี่ยมชมวัด แหล่งโบราณสถาน อาทิเช่น วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ วัดช้างค้ำ วัดหัวข่วง วัดมิ่งเมือง และในช่วงเย็นได้เยี่ยมชมถนนคนเดิน รับประทานอาหารเย็น ณ ข่วงเมืองน่าน โดยมี นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อ วันที่ 29-31 ตุลาคม 2558
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก พิษณุโลก <29 ต.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558
เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการเรื่องระเบียบการจัดทำป้ายในซอย 3 อุโมงค์ และซอย 4 ป่าแดง <26 ต.ค. 58>

26 ตุลาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการเรื่องระเบียบการจัดทำป้ายในซอย 3 อุโมงค์ และซอย 4 ป่าแดง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดระเบียบป้าย และให้ผู้ประกอบการจับสลากเลือกตำแหน่งติดป้ายสถานประกอบการของตนเอง ซึ่งสถานประกอบการแต่ละแห่งได้รับทราบตำแหน่งที่ติดป้ายของตนเอง รูปแบบป้าย และวัสดุของป้ายที่จะนำมาติดเรียบร้อยแล้ว

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com