วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 66 คน
สถิติวันนี้ 69 คน
สถิติเดือนนี้ 12421 คน
สถิติปีนี้ 30402 คน
สถิติทั้งหมด 2724842 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย <14 ธ.ค. 58>

14 ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ และบ้านสันลมจอย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล นำโดย นายมนัส มรรคาเขต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ "Bike for Dad" <11 ธ.ค. 58>

11 ธันวาคม 2558 นายกธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ และทีมบริหาร ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ "Bike for Dad" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ทต.สุเทพรวมพลังต่อต้านคอรัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล <09 ธ.ค. 58>

9 ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ รวมพลังต่อต้านคอรัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวคำปฏิญาณ และปล่อยขบวน โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมเดินขบวนต่อต้านคอรัปชั่นร่วมกับภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนจากประตูท่าแพไปยังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
ย้อนยุควิถีชาวนาไทย "เกี่ยวข้าววันพ่อ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 5 ธันวามหาราช <05 ธ.ค. 58>

กิจกรรมย้อนยุควิถีชาวนาไทย "เกี่ยวข้าววันพ่อ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 5 ธันวามหาราช 5 ธันวาคม 2558 จัดโดย เทศบาลตำบลสุเทพ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลสุเทพ มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่าร้อยคน ณ แปลงนาสาธิต บ้านช่างทอง
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 <05 ธ.ค. 58>

5 ธันวาคม 2558 เวลา 6.30 น. เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆในเขตตำบลสุเทพเข้าร่วมงาน ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ
ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 <01 ธ.ค. 58>

1 ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในโอกาสที่เทศบาลตำบลสุเทพเป็นหนึ่งในอปท.ที่เข้ารอบการคัดเลือก ณ เทศบาลตำบลสุเทพ
รำวงย้อนยุคสร้างสุขสร้างรอยยิ้ม (รอบแรก ครั้งที่ 2) <27 พ.ย. 58>

27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม "โครงการรณรงค์รำวงย้อนยุค สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม" และ "กาดม่วนใจ๋" พร้อมกับการประกวดรำวงย้อนยุครอบคัดเลือก โดยในวันนี้มี 6 ทีมที่ประกวดรอบแรก จากหมู่ 3, 6, 7, 8, 14 และ ทีมชมรมคนรักสุขภาพ ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ ซึ่งวันนี้ประกาศผลผู้เข้ารอบ 6 ทีม ที่จะผ่านเข้าประกวดรอบสุดท้ายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ได้แก่ หมู่ที่ 1, 3, 4, 6, 10 และชมรมคนรักสุขภาพ
รำวงย้อนยุคสร้างสุขสร้างรอยยิ้ม (รอบแรก) <20 พ.ย. 58>

20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ เปิดลานวัฒนธรรม "โครงการรณรงค์รำวงย้อนยุค สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม" และ "กาดม่วนใจ๋" พร้อมกับการประกวดรำวงย้อนยุครอบคัดเลือก โดยในวันนี้มี 7 ทีมที่ประกวดรอบแรก จากหมู่ 1, 4, 5, 9, 10, 13 และ 15 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ
ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดตลาดนัดชุมชน และลานวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนและโปรโมตการท่องเที่ยวตำบลสุเทพ <13 พ.ย. 58>

12 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดตลาดนัดชุมชน และลานวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนและโปรโมตการท่องเที่ยวตำบลสุเทพ ร่วมกับบ้านสันลมจอย โดย นายสุรเชษฐ์ ตาคำมา และคณะการสื่อสารมวลชน มช. นำโดย อาจารย์อลิชา ตรีโรจนานนท์ และนักศึกษารายวิชาการวางแผนการประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 <10 พ.ย. 58>

10 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของเทศบาลตำบลสุเทพ ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com