วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 35 คน
สถิติวันนี้ 518 คน
สถิติเดือนนี้ 17338 คน
สถิติปีนี้ 289332 คน
สถิติทั้งหมด 2670724 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

นักเรียนสีขาวรู้ทันภัยยาเสพติด <06 ก.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ จัดโครงการ "นักเรียนสีขาวรู้ทันภัยยาเสพติด" เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคมและเพื่อให้เยาวชนมีศักยภาพในการทำหน้าที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์มาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่นักเรียนจากโรงเรียนโป่งน้อยที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน ณ บ้านพักทัศนาจร ในวันที่ 5-6 กันยายน 2558
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ <04 ก.ย. 58>

3 กันยายน 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ศึกษาดูงานเรื่อง กองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคกลยุทธ์ทางการตลาด <02 ก.ย. 58>

2 กันยายน 2558 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะกลุ่มทำแหนม หมู่ที่ 6 "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคกลยุทธ์ทางการตลาด" โดยมี นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธีเปิด และมี รศ.อรชร มณีสงฆ์ รองคณบดี และ อ.รติมา ศรีสมวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ทักษะด้านการตลาด และการวางกลยุทธ์ทางการตลาด" และ "การฝึกปฏิบัติการ การวิเคราะห์ศักยภาพทางการผลิต/การตลาด" ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
ประชุมแสดงความคิดเห็นการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลสุเทพ <28 ส.ค. 58>

28 สิงหาคม 2558 กองช่าง เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมแสดงความคิดเห็นการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลสุเทพ โดยมีคณะผู้บริหาร สท. ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนประชาชนเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเห็ดในตะกร้า <25 ส.ค. 58>

25-26 สิงหาคม 2558 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเห็ดในตะกร้า โดยมี นายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสันติ ลือชา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเห็ดในตะกร้า เป็นวิทยากร โดยมีผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในตำบลสุเทพเข้าร่วมโครงการ ณ ศาลาบ้านใหม่สุเทพหมู่ที่ 6
"ประชาพิจารณ์การจัดตั้งคลีนิคชุมชนอบอุ่น" <21 ส.ค. 58>

21 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพจัดการประชุม "ประชาพิจารณ์การจัดตั้งคลีนิคชุมชนอบอุ่น" เนื่องจากเทศบาลตำบลสุเทพมีนโยบายการจัดตั้งคลีนิคชุมชนอบอุ่น เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในพื่นที่ตำบลสุเทพ โดยมีแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาลอย่างเพียงพอ ซึ่งคณะผู้บริหารเห็นควรให้ก่อสร้างอาคารดังกล่าวภายในสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ โดยใช้สถานที่บริเวณลานจอดรถ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ สท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มประชาสังคมจาก 15 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะกรรมการประกวดรางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2558 <21 ส.ค. 58>

20 สิงหาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับ อ.ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี คณะกรรมการประกวดรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2558 โดยมีเวทีสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มประชาสังคม ในโอกาสที่เทศบาลตำบลสุเทพเข้าร่วมประกวดรางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2558 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
เทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 <15 ส.ค. 58>

15 สิงหาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพจัด โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 มีการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจฟัน ตรวจสายตา โดย รพ.สยามราษฎร์ รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ รพ.ช้างเผือก ตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ โดย บริษัท เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ จำกัด ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตัดผม โดยวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ แจกกล้าพันธุ์ไม้ โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ นอกจากนี้ยังมีบริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ บริการทะเบียนพาณิชย์  ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ และมีพิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ช่วยเหลือเด็กนักเรียน ณ วัดโป่งน้อย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ <14 ส.ค. 58>

14 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. กลุ่มเกษตรกรและกรรมการหมู่บ้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย โดยมี นายธีระพันธ์ เตชะ รองประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับ นายสุรเชษฐ์ ตาคำมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 และนางพนาไพร คุ้มสะดวก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นวิทยากรบรรยาย
ร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า <14 ส.ค. 58>

14 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. คณะผู้บริหาร สท. ข้าราชการประจำ ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มภาคประชาสังคม กลุ่มสตรีแม่บ้าน และหน่วยงานในพื้นที่ตำบลสุเทพ ร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า ในโอกาสที่เทศบาลตำบลสุเทพสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2558 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนของประชาชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com