วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 658 คน
สถิติเดือนนี้ 11936 คน
สถิติปีนี้ 259660 คน
สถิติทั้งหมด 2641052 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

นายกให้สัมภาษณ์รายการ "ขึ้นล่อง...ท่องไทย" <20 พ.ค. 58>

20 พฤษภาคม 2558 ผู้สื่อข่าว ศูนย์ข่าวภาคเหนือสำนักข่าวไทย มาถ่ายทำสกู้ปข่าวคอลัมน์ "ขึ้นล่องท่องไทย" ช่วงข่าวเที่ยง สำนักข่าวไทยทางโมเดิร์นไนน์ทีวี โดยนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน์ และเชิงวัฒนธรรมในตำบลสุเทพ
อบรมให้ความรู้การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน41 <12 พ.ค. 58>

12 พฤษภาคม 2558 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดอบรมให้ความรู้การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน41 โดยมี นาวาอากาศเอกชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน41 เป็นประธานในพิธีเปิด นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม โดยมีนางภัสราวรรณ โคตะ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน และนายสมบัติ กล้าจริง ผู้เชี่ยวชาญการปลูกพืชในสภาพโรงเรือนและการปลูกผักไร้ดิน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน41
ประชุมเตรียมการจัดงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุ ถวายน้ำสรงพระราชทานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยวันวิสาขบูชา 2558 <08 พ.ค. 58>

8 พฤษภาคม 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และนายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุ ถวายน้ำสรงพระราชทานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 ณ วัดโลกโมฬี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพได้รับเกียรติให้นั่งรถบุษบกอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากจุดที่ 10 ข่วงม่วนใจ๋ ไปยังจุดที่ 11 ลานชมวิว
รำลึก 80 ปี วันแรกของการใช้ถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพ <30 เม.ย. 58>

30 เมษายน 2558 นายธัํญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงาน "วันรำลึก 80 ปี วันแรกของการใช้ถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพ" โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี มีการจัดตั้งขบวนตั้งแต่ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย เคลื่อนขบวนไปยังเชิงบันไดวัดพระธาตุดอยสุเทพ โดยมีรถนำขบวนเป็นรถโบราณ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นั่งรถนำขบวน พร้อมกันนี้มีการแข่งแรลลี่บุญ ตามถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพ อีกด้วย
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกห้วยแก้วเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว <29 เม.ย. 58>

29 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ,สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ,สำนักงานคุมประพฤติ ,พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และบ้านห้วยแก้วหมู่ที่ 2 ตำบลสุเทพ จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกห้วยแก้วเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 100 คน ณ น้ำตกห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมรายการมองเมืองเหนือ <29 เม.ย. 58>

29 เมษายน 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมรายการมองเมืองเหนือ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT เพื่อให้การสัมภาษณ์เรื่อง วันรำลึก 80 ปี วันแรกของการใช้ถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558
เสวนาสภากาแฟเทศบาลตำบลสุเทพ ครั้งที่ 2 <24 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดเสวนาสภากาแฟเทศบาลตำบลสุเทพ ครั้งที่ 2 เพื่อระดมสมองในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กำนันตำบลสุเทพ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ โรงแรมพิงค์พยอม สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยว และมูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ มูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย บริเวณทางเข้าน้ำตกห้วยแก้ว
รดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ วันที่สอง <23 เม.ย. 58>

23 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับสภาวัฒนธรมเทศบาลตำบลสุเทพ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้ารดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง 2558) เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบทอดประเพณีที่ดีงาม เป็นวันที่สอง ในช่วงเช้าเริ่มจากเข้ากราบนมัสการพระครูวิมลธรรมรัต รักษาการหัวหน้าสำนักสงฆ์ดอยปุย ณ วัดสันติธรรม พระครูธีรสุตพจน์ ณ วัดผาลาด และพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ในช่วงบ่ายเริ่มเข้ากราบนมัสการพระครูปริยัติยานุศาสน์ ณ วัดฝายหิน พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ ณ วัดป่าแดง และพระประสิทธิ์ ปสิทฺโธ ณ วัดช่างทอง
รดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ <22 เม.ย. 58>

22 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับสภาวัฒนธรมเทศบาลตำบลสุเทพ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้ารดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง 2558) เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบทอดประเพณีที่ดีงาม โดยเริ่มจากเข้ากราบนมัสการพระครูภาวนาวิรัช  ณ วัดร่ำเปิง (ตโปธาราม) พระครูสุคันธศีล ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) พระอธิการขาว กนฺตสีโล ณ วัดโป่งน้อย และพระอธิการบุญเป็ง ปิยธัมโม ณ วัดใหม่ห้วยทราย
รดน้้ำดำหัวนายกเทศมนาตรีตำบลสุเทพ <21 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ พร้อมผู้นำชุมชน อสม. แม่บ้าน และประชาชนตำบลสุเทพ ร่วมรดน้ำดำหัวนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง 2558) เพื่อขอขมา และขอพรจากนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ในวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ ลานวัฒนธรรมตำบลสุเทพ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com