วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 62 คน
สถิติวันนี้ 78 คน
สถิติเดือนนี้ 12430 คน
สถิติปีนี้ 30411 คน
สถิติทั้งหมด 2724851 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

เวทีประชาคมบ้านห้วยแก้ว <17 มี.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว
เวทีประชาคมหมู่บ้าน <16 มี.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 1 บ้านเชิงดอย
ต้อนรับคณะผู้นำลีซูจาก 5 ประเทศ <14 มี.ค. 58>

14 มีนาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับหมู่บ้านสันลมจอย ให้การต้อนรับคณะผู้นำลีซูจาก 5 ประเทศ ได้แก่ จีน เมียนมาร์ อินเดีย ลาว และไทย ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาติพันธุ์ลีซู และส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ณ ลานวัฒนธรรมตำบลสุเทพ
อบรมมิสเตอร์ไฟป่า <13 มี.ค. 58>

อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดย นายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายอัมพร ปานมงคล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย คุณอิศเรศ สิทธิโรจนกุล หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ นางอินทนีย์ มุ้งเงิน สาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลสุเทพ ร่วมอบรมโครงการมิสเตอร์ไฟป่า เพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควัน งดการเผาป่า เผาขยะ เผาเศษใบไม้ โดยมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไฟป่า แก้ไขปัญหาหมอกควัน และผลกระทบจากหมอกควัน พร้อมทั้งเดินรณรงค์แจกหน้ากากอนามัยในตำบลสุเทพ และพ่นน้ำเพื่อบรรเทามลพิษทางอากาศ ในวันที่ 13 มีนาคม 2558
โครงการสร้างฝาย 60 ฝายเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา <12 มี.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 33 บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด และบ้านสันลมจอย ทำโครงการสร้างฝาย 60 ฝายเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษาใน 2 เมษายน 2558 
กีฬาสุขสันต์เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัยครั้งที่ 3 <10 มี.ค. 58>

10 มีนาคม 2558 กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ กีฬาสุขสันต์เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ <09 มี.ค. 58>

9 มีนาคม 2558 นายพยอม เผ่ากันทะ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กลุ่มสตรี จากเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ผักแพว จังหวัดศรีสะเกษ <03 มี.ค. 58>

นายพยอม เผ่ากันทะ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ผักแพว จังหวัดศรีสะเกษ
แอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง <27 ก.พ. 58>

27 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน์ เชิงวัฒนธรรม "แอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง" โดยมี นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พ.ต.อ.จีรัฐติกุล อรุณจันทร์ภักดี ผกก.สภ.ภูพิงค์ฯ สท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ กลุ่มแม่บ้านตำบลสุเทพ ตัวแทนจากผู้ประกอบการในเขตตำบลสุเทพ ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพเข้าร่วมงาน นอกจากนั้นยังมีพิธีเปิดป้ายศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลสุเทพ และปั่นจักรยานไปตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิเช่น วัดร่ำเปิง(ตโปธาราม) ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ วัดพระธาตุเถรจันทร์ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม และร้อยทวารบาล บ้านเทวาลัย
เสวนาสภากาแฟ เทศบาลตำบลสุเทพ <26 ก.พ. 58>

26 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดโครงการ "เสวนาสภากาแฟ เทศบาลตำบลสุเทพ" ขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตตำบลสุเทพ เข้าร่วมเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยน และเสนอความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com