เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 52 คน
สถิติวันนี้ 923 คน
สถิติเดือนนี้ 15604 คน
สถิติปีนี้ 238474 คน
สถิติทั้งหมด 2619866 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

โครงการ "พัฒนาทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558" <13 ก.พ. 58>

13 กุมภาพันธ์ 2558 กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้ง 8 แห่งในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ "พัฒนาทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558"  เพื่อให้นักเรียนในระดับปฐมวัยได้พัฒนาขีดความสามารถทางด้านวิชาการให้เต็มศักยภาพ ได้รับประสบการณ์ตรงจากการแข่งขัน ส่งเสริมระบบการคิดของเด็ก และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กนักเรียนปฐมวัยให้เข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายธีระพันธ์ ชนะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดโครงการ และมีนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าร่วมโครงการประมาณ 90 คน มีการแข่งขันทักษะทั้งสิ้นจำนวน 5 รายการ ได้แก่ ทายสิเสียงอะไรเอ่ย วาดภาพระบายสี คัดลายมือ ปั้นดินน้ำมัน และต้นส้มมหาสนุก ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ
โครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปประเทศ <11 ก.พ. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปประเทศ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิชญะ เตชะเสน พนักงานสืบสวนสอบสวน กกต.จ.เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และตัวแทนประชาชนเข้าร่วมโครงการ
ร่วมพิธีเปิดโครงการทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังไฟป่าบ้านม้งดอยปุย ประจำปี 2558 <10 ก.พ. 58>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีเปิดโครงการทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังไฟป่าบ้านม้งดอยปุย ประจำปี 2558 ณ บ้านม้งดอยปุย ตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ไผ่เขียว อุทัยธานี <09 ก.พ. 58>

9 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านสันลมจอย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว จังหวัดอุทัยธานี
ร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2558 "วิถีไทย วิถีล้านนา แบ่งบานสู่อาเซียน" <07 ก.พ. 58>

7 กุมภาพันธ์ 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ และกลุ่มแม่บ้านตำบลสุเทพ ร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2558 "วิถีไทย วิถีล้านนา แบ่งบานสู่อาเซียน"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เด่นราษฎร์ จังหวัดร้อยเอ็ด <06 ก.พ. 58>

6 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับบ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ จังหวัดร้อยเอ็ด
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่ตำบลสุขภาวะ" <06 ก.พ. 58>

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่ตำบลสุขภาวะ" ณ ศิรินาถการ์เด้นท์ โดยมี พระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด และอาจารย์ ดร.ภิญโญ นิลจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรม
ร่วมพิธีเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกมณฑาธาร <06 ก.พ. 58>

นายกธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกมณฑาธาร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยมี นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมสู่โลกกว้าง โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ <04 ก.พ. 58>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรมเตรียมพร้อมสู่โลกกว้าง โดยนำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ไปเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2558
ต้อรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ท่าสะอ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา <29 ม.ค. 58>

29 มกราคม 2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com