วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 566 คน
สถิติเดือนนี้ 17386 คน
สถิติปีนี้ 289380 คน
สถิติทั้งหมด 2670772 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ <18 ธ.ค. 57>

18 ธันวาคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อพิจารณาภารกิจของแต่ละกองที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 การเตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยว และโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
อบต.ควนกาหลง เข้าศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง <18 ธ.ค. 57>

18 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง จังหวัดสตูล เข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงกับการท่องเที่ยว วิถีชีวิตชนเผ่า และการรวมกลุ่มสร้างอาชีพ ณ บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ
ตำบลสุเทพนำร่องพร้อมลุยขับเคลื่อนพัฒนาและคุ้มครองเด็กในชุมชน <18 ธ.ค. 57>

17 ธันวาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดยนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะกรรมการคุ้มครองเด็กตำบลสุเทพ นำโดย นายธีระพันธ์ ชนะชัย ประธานคณะกรรมการ และคณะ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาและคุ้มครองเด็กในชุมชน ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์2000 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมสมาชิก อปพร. เทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2558 <15 ธ.ค. 57>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในการประชุมสมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2558 เพื่อพิจารณา หารือ เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ และการจัดสวัสดิการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลสุเทพ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
ประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณแยกเข้าบ้านอุโมงค์ <12 ธ.ค. 57>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานการประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแยกเข้าบ้านอุโมงค์ เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณดังกล่าว โดยมีตัวแทนจากกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ และ ประชาชนหมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์เข้าร่วมประชุม
เขตบางเขนศึกษาดูงานบ้านสันลมจอย <12 ธ.ค. 57>

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงาน "ด้านการมีส่วนรวมของเครือข่ายพัฒนาชุมชน" ณ บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายธีระพันธ์ ชนะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายสุรเชษฐ์ ตาคำมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย และประชนชนสันลมจอย ให้การต้อนรับ
เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมย้อนยุควิถีชาวนาไทย "เกี่ยววันพ่อ" <05 ธ.ค. 57>

5 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรมย้อนยุควิถีชาวนาไทย "เกี่ยววันพ่อ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโป่งน้อย และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา <05 ธ.ค. 57>

5 ธันวาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ เริ่มตั้งแต่เวลา 6.00 น.โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 89 รูป พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างประจำปี 2557 พิธีมอบทุนการศึกษาและประกาศเกียรติคุณผู้ร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา และมอบประกาศนียบัตรพร้อมค่าสนับสนุนกิจกรรมให้แก่วัด บ้านและโรงเรียนที่ชนะการประกวดในโครงการตำบลสุเทพร่วมใจ ปลอดภัยไข้เลือดออก โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา <04 ธ.ค. 57>

4 ธันวาคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยนายธีระพันธ์ ชนะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดระเบียบการเดินรถโดยสารและรถนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางขึ้นไปเที่ยวยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า –ต้อนรับปีใหม่ <02 ธ.ค. 57>

นายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนเส้นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ครั้งที่ 1/2557  โดยมี นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เพื่อร่วมประชุมหารือ เตรียมความพร้อมในการจัดระเบียบการเดินรถโดยสารและรถนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางขึ้นไปเที่ยวยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ หลังจากมีการหารือกันในเบื้องต้นที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่า จะใช้สถานที่ลานศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เป็นที่จอดรถบัสโดยสารและรถทุกชนิดที่ต้องการมาจอด และให้โดยสารรถสี่ล้อแดงที่เข้าร่วมบริการรับ-ส่งไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและจุดจอดต่างๆ ส่วนช่วงเวลาที่กำหนดที่รถจะขึ้นลงนั้น ที่ประชุมกำหนดให้รถขึ้นช่วงเช้า เวลา 06.00 -09.00 น. ช่วงขาลงกำหนด เวลา 09.00 -12.00 น. ในช่วงบ่ายกำหนดให้ขึ้นในเวลา 12.00 -15.00 น. ขาลงช่วงเวลา 15.00 -18.00 น. และให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาตามสถานการณ์ ส่วนรถที่ห้ามใช้เส้นทางวัดพระธาตุดอยสุเทพเด็ดขาดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึง 4 มกราคม 2558 คือ รถบัส รถปิคอัพและรถเก๋งส่วนบุคคล ยกเว้นรถของผู้ที่มีที่พักหรือบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ ส่วนสถานที่จอดรถเบื้องต้นกำหนดให้ใช้สถานที่วัดหมูบุ่นและพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบตั้งแต่เข้าเมืองเชียงใหม่ที่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์และจุดสำคัญของเมือง ด้านสหกรณ์นครลานนา เดินรถ จำกัด ได้เตรียมรถสี่ล้อแดงไว้รองรับ 2 พันคันบริการ ณ จุดศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มีค่าบริการขาขึ้น 40 บาท ขาลง 40 บาท ส่วนจุดจอดที่ปศุสัตว์จังหวัด 20 บาท ปีนี้งดทำคูปองค่าโดยสารใช้การจัดคิวบริการแทน ซึ่งรถจะไปจอดที่วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ ประจำ 5 คัน ที่บ้านม้งดอยปุย 2 คันและพระตำหนักภูพิงคราชนิเวชน์ 2 คัน 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com