วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 31 คน
สถิติวันนี้ 156 คน
สถิติเดือนนี้ 12508 คน
สถิติปีนี้ 30489 คน
สถิติทั้งหมด 2724929 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 <01 เม.ย. 58>

1 เมษายน 2558 พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดย นายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ กลุ่มแม่บ้านดอยสุเทพ และประชาชนบ้านดอยสุเทพ ร่วมชบวนแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ เพื่อถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
คณะกรรมการหมู่บ้านศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี <31 มี.ค. 58>

27 - 31 มีนาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้นำชุมชน ด้านการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559 - 2561) พร้อมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และมีคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านทรายคำ <26 มี.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 15 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
"ฮ่วมฮักฮ้อยดวงใจ๋ ส่งปี้ใหญ่ไปโฮงเฮียน" <25 มี.ค. 58>

25 มีนาคม 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ จัดงาน "ฮ่วมฮักฮ้อยดวงใจ๋ ส่งปี้ใหญ่ไปโฮงเฮียน" เพื่อแสดงความยินดีและรับขวัญนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่จบการศึกษา โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
เวทีประชาคมบ้านสันลมจอย <24 มี.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพจัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านอุโมงค์ <23 มี.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์
ทบทวนและเพิ่มความรู้ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน <20 มี.ค. 58>

19 มีนาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ จัด "โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้นำชุมชนด้านการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี" ร่วมกับ "โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน" ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของผู้นำชุมชน โดยมีนายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ และปลัดปรีชา ศิรินาม ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 150 คนจาก 15 หมู่บ้านในตำบลสุเทพ ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านห้วยทราย <19 มี.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2558 <18 มี.ค. 58>

นายธีระพันธ์ ชนะชัย รองนายเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วย ดร.บุญลือ เผือกผ่อง ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ
เพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ <17 มี.ค. 58>

17 มีนาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลสุเทพ หัวข้อ "เพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ" เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมตำบลสุเทพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนท้องถิ่น ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com