เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 955 คน
สถิติเดือนนี้ 15636 คน
สถิติปีนี้ 238506 คน
สถิติทั้งหมด 2619898 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

โครงการสร้างฝาย 60 ฝายเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา <12 มี.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 33 บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด และบ้านสันลมจอย ทำโครงการสร้างฝาย 60 ฝายเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษาใน 2 เมษายน 2558 
กีฬาสุขสันต์เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัยครั้งที่ 3 <10 มี.ค. 58>

10 มีนาคม 2558 กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ กีฬาสุขสันต์เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ <09 มี.ค. 58>

9 มีนาคม 2558 นายพยอม เผ่ากันทะ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กลุ่มสตรี จากเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ผักแพว จังหวัดศรีสะเกษ <03 มี.ค. 58>

นายพยอม เผ่ากันทะ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ผักแพว จังหวัดศรีสะเกษ
แอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง <27 ก.พ. 58>

27 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน์ เชิงวัฒนธรรม "แอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง" โดยมี นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พ.ต.อ.จีรัฐติกุล อรุณจันทร์ภักดี ผกก.สภ.ภูพิงค์ฯ สท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ กลุ่มแม่บ้านตำบลสุเทพ ตัวแทนจากผู้ประกอบการในเขตตำบลสุเทพ ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพเข้าร่วมงาน นอกจากนั้นยังมีพิธีเปิดป้ายศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลสุเทพ และปั่นจักรยานไปตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิเช่น วัดร่ำเปิง(ตโปธาราม) ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ วัดพระธาตุเถรจันทร์ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม และร้อยทวารบาล บ้านเทวาลัย
เสวนาสภากาแฟ เทศบาลตำบลสุเทพ <26 ก.พ. 58>

26 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดโครงการ "เสวนาสภากาแฟ เทศบาลตำบลสุเทพ" ขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตตำบลสุเทพ เข้าร่วมเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยน และเสนอความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองตาคลี นครสวรรค์ <23 ก.พ. 58>

นายวีระชัย กระต่ายทอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นางเพลินพิศ ศรีภพ นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล "สุเทพลีก ครั้งที่ 1 ประจำ 2558" <22 ก.พ. 58>

22 กุมภาพันธ์ 2558 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล "สุเทพลีก ครั้งที่ 1 ประจำ 2558" โดยนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีม สภ.ภูพิงค์ฯ นำโดย พ.ต.อ.จีรัฐติกุล อรุณจันทร์ภักดี ผกก.สภ.ภูพิงค์ฯ พบกับทีมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ สท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
ร่วมเปิดกีฬาสีโรงเรียนบ้านโป่งน้อย <20 ก.พ. 58>

20 กุมภาพันธ์ 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีประจำปี 2558 ของโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ตำบลสุเทพ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลสุเทพ <18 ก.พ. 58>

18 กุมภาพันธ์ 2558 นายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลสุเทพ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย เพื่อขอคำแนะนำและเตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยวในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com