เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 39 คน
สถิติวันนี้ 73 คน
สถิติเดือนนี้ 21413 คน
สถิติปีนี้ 155575 คน
สถิติทั้งหมด 2536967 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่ตำบลสุขภาวะ" <06 ก.พ. 58>

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่ตำบลสุขภาวะ" ณ ศิรินาถการ์เด้นท์ โดยมี พระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด และอาจารย์ ดร.ภิญโญ นิลจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรม
ร่วมพิธีเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกมณฑาธาร <06 ก.พ. 58>

นายกธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกมณฑาธาร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยมี นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมสู่โลกกว้าง โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ <04 ก.พ. 58>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรมเตรียมพร้อมสู่โลกกว้าง โดยนำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ไปเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2558
ต้อรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ท่าสะอ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา <29 ม.ค. 58>

29 มกราคม 2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.กระแสบน จังหวัดระยอง <29 ม.ค. 58>

29 มกราคม 2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ
พาเด็กไปทัศนศึกษา ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ <28 ม.ค. 58>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลไปทัศนศึกษา ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก) เมื่อ 28 มกราคม 2558
เวทีประชาคมเพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาความร้อนของประชาชน <28 ม.ค. 58>

28 มกราคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ เวทีประชาคมเพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสุเทพ
ประชุมปรึกษาหารือ และลงมติคัดเลือกกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ <27 ม.ค. 58>

27 มกราคม 2558 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมปรึกษาหารือ และลงมติคัดเลือกกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
มอบผ้าห่มผู้ประสบภัยหนาวบ้านดอยปุย บ้านภูพิงค์และบ้านดอยสุเทพ <26 ม.ค. 58>

26 มกราคม 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมมอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาวบนดอย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดอยปุย บ้านภูพิงค์ และบ้านดอยสุเทพ
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ครั้งที่ 1) <24 ม.ค. 58>

24 มกราคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ครั้งที่ 1) ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ซึ่งมีประชาชนตำบลสุเทพให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากในการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ตรวจโรคเบาหวาน ตรวจหาระดับไขมันในเลือด ตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการตัดผม โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ รพ.ช้างเผือก รพ.สยามราษฎร์เชียงใหม่ และ รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com