วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 28 คน
สถิติวันนี้ 212 คน
สถิติเดือนนี้ 12564 คน
สถิติปีนี้ 30545 คน
สถิติทั้งหมด 2724985 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2558 <09 เม.ย. 58>

9 เมษายน 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2558 ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านดอยสุเทพ <09 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพจัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอยสุเทพ
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านโป่งน้อย <08 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านบ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6 ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่ <07 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ จัดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้การจัดทำและประสานแผนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่กำหนด โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศรีนคร โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558
ปิดฉากลงอย่างสวยงาม “สุเทพเกมส์ ครั้งที่ 18” <05 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประชาชน สุเทพเกมส์ครั้งที่ 18ขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2558 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธีปิด โดยมีการแข่งขันฟุตบอลชายคู่พิเศษระหว่าง ทีม สภ.ภูพิงค์ฯ และทีมเทศบาลตำบลสุเทพ ผลปรากฎว่าเทศบาลตำบลสุเทพเอาชนะไป 1-0 ส่วนคู่ชิงชนะเลิศระหว่างทีมบ้านกองบิน 41 และทีมบ้านอุโมงค์ เสมอกันในเกมส์ 1-1 ต้องตัดสินด้วยการดวลยิงจุดโทษและผลปรากฎว่า บ้านกองบิน 41 แม่นโทษกว่าเอาชนะไปด้วยสกอร์ 5-4 รักษาแชมป์ไว้ได้อีกสมัย นอกจากนั้นยังมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุ และมีผลการแข่งขันกีฬาอื่นๆ ดังนี้  

เปตองเยาวชนชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านหลิ่ง 5 หมู่ที่ 8

เปตองเยาวชนหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13

เปตองผู้สูงอายุชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6

เปตองผู้สูงอายุหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านโป่งน้อย หมู่ ที่ 6

เปตองประชาชนชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านกองบิน 41 หมู่ที่ 3

เปตองประชาชนหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านใหม่หลังมอ หมู่ที่ 14

ตะกร้อลอดห่วง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10

เซปัคตะกร้อ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6

วอลเล่ย์บอลชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9

วอลเล่ย์บอลหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6

และฟุตซอลอายุไม่เกิน 12 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ได้แก่ บ้านใหม่หลังมอ หมู่ที่ 14


สัมมนาวิชาการ เรื่อง "เที่ยววิถีไทย เศรษฐกิจก้าวหน้า ล้านนายั่งยืน" <03 เม.ย. 58>

3 เมษายน 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมสัมมนาวิชาการภายใต้แนวคิดสร้างธุรกิจท่องเที่ยวและบริการภาคเหนือ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในชื่อเรื่อง "เที่ยววิถีไทย เศรษฐกิจก้าวหน้า ล้านนายั่งยืน" จัดโดย สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการสัมมนา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านภูพิงค์ <03 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านภูพิงค์
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านดอยปุย <03 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอยปุย
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์เทศบาลตำบลสุเทพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 <02 เม.ย. 58>

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลสุเทพ จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์เทศบาลตำบลสุเทพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 โดยมี นายธีระพันธ์ ชนะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการทราบเรื่องการขอความอนุเคราะห์วัสดุในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้มีรายได้น้อย แจ้งงบประมาณด้านสังคมสงเคราะห์ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณีของนางเรือน ตาคำมา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ <01 เม.ย. 58>

1 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com