เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 20 คน
สถิติวันนี้ 992 คน
สถิติเดือนนี้ 15673 คน
สถิติปีนี้ 238543 คน
สถิติทั้งหมด 2619935 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

เวทีประชาคมบ้านสันลมจอย <24 มี.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพจัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านอุโมงค์ <23 มี.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์
ทบทวนและเพิ่มความรู้ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน <20 มี.ค. 58>

19 มีนาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ จัด "โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้นำชุมชนด้านการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี" ร่วมกับ "โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน" ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของผู้นำชุมชน โดยมีนายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ และปลัดปรีชา ศิรินาม ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 150 คนจาก 15 หมู่บ้านในตำบลสุเทพ ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านห้วยทราย <19 มี.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2558 <18 มี.ค. 58>

นายธีระพันธ์ ชนะชัย รองนายเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วย ดร.บุญลือ เผือกผ่อง ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ
เพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ <17 มี.ค. 58>

17 มีนาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลสุเทพ หัวข้อ "เพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ" เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมตำบลสุเทพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนท้องถิ่น ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์
เวทีประชาคมบ้านห้วยแก้ว <17 มี.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว
เวทีประชาคมหมู่บ้าน <16 มี.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 1 บ้านเชิงดอย
ต้อนรับคณะผู้นำลีซูจาก 5 ประเทศ <14 มี.ค. 58>

14 มีนาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับหมู่บ้านสันลมจอย ให้การต้อนรับคณะผู้นำลีซูจาก 5 ประเทศ ได้แก่ จีน เมียนมาร์ อินเดีย ลาว และไทย ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาติพันธุ์ลีซู และส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ณ ลานวัฒนธรรมตำบลสุเทพ
อบรมมิสเตอร์ไฟป่า <13 มี.ค. 58>

อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดย นายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายอัมพร ปานมงคล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย คุณอิศเรศ สิทธิโรจนกุล หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ นางอินทนีย์ มุ้งเงิน สาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลสุเทพ ร่วมอบรมโครงการมิสเตอร์ไฟป่า เพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควัน งดการเผาป่า เผาขยะ เผาเศษใบไม้ โดยมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไฟป่า แก้ไขปัญหาหมอกควัน และผลกระทบจากหมอกควัน พร้อมทั้งเดินรณรงค์แจกหน้ากากอนามัยในตำบลสุเทพ และพ่นน้ำเพื่อบรรเทามลพิษทางอากาศ ในวันที่ 13 มีนาคม 2558

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com