วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 547 คน
สถิติเดือนนี้ 17367 คน
สถิติปีนี้ 289361 คน
สถิติทั้งหมด 2670753 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ร่วมรายการมองเมืองเหนือ <29 เม.ย. 58>

29 เมษายน 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมรายการมองเมืองเหนือ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT เพื่อให้การสัมภาษณ์เรื่อง วันรำลึก 80 ปี วันแรกของการใช้ถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558
เสวนาสภากาแฟเทศบาลตำบลสุเทพ ครั้งที่ 2 <24 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดเสวนาสภากาแฟเทศบาลตำบลสุเทพ ครั้งที่ 2 เพื่อระดมสมองในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กำนันตำบลสุเทพ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ โรงแรมพิงค์พยอม สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยว และมูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ มูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย บริเวณทางเข้าน้ำตกห้วยแก้ว
รดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ วันที่สอง <23 เม.ย. 58>

23 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับสภาวัฒนธรมเทศบาลตำบลสุเทพ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้ารดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง 2558) เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบทอดประเพณีที่ดีงาม เป็นวันที่สอง ในช่วงเช้าเริ่มจากเข้ากราบนมัสการพระครูวิมลธรรมรัต รักษาการหัวหน้าสำนักสงฆ์ดอยปุย ณ วัดสันติธรรม พระครูธีรสุตพจน์ ณ วัดผาลาด และพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ในช่วงบ่ายเริ่มเข้ากราบนมัสการพระครูปริยัติยานุศาสน์ ณ วัดฝายหิน พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ ณ วัดป่าแดง และพระประสิทธิ์ ปสิทฺโธ ณ วัดช่างทอง
รดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ <22 เม.ย. 58>

22 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับสภาวัฒนธรมเทศบาลตำบลสุเทพ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้ารดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง 2558) เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบทอดประเพณีที่ดีงาม โดยเริ่มจากเข้ากราบนมัสการพระครูภาวนาวิรัช  ณ วัดร่ำเปิง (ตโปธาราม) พระครูสุคันธศีล ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) พระอธิการขาว กนฺตสีโล ณ วัดโป่งน้อย และพระอธิการบุญเป็ง ปิยธัมโม ณ วัดใหม่ห้วยทราย
รดน้้ำดำหัวนายกเทศมนาตรีตำบลสุเทพ <21 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ พร้อมผู้นำชุมชน อสม. แม่บ้าน และประชาชนตำบลสุเทพ ร่วมรดน้ำดำหัวนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง 2558) เพื่อขอขมา และขอพรจากนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ในวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ ลานวัฒนธรรมตำบลสุเทพ
"รักษ์ สืบสาน ป๋าเวณีปีใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุเทพ" <20 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ จัดงาน "รักษ์ สืบสาน ป๋าเวณีปีใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุเทพ" โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมมากกว่า 600 คน ภายในงานมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ และดำหัวผู้สูงอายุ นอกจากนั้นมีการเดินขบวนผู้สูงอายุทั้ง 15 หมู่บ้าน ประกวดแข่งลาบ มีการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งวงใหญ่ และจ๊อยซอคำเมืองตลอดงาน ณ ลานวัฒนธรรมตำบลสุเทพ
รดน้ำดำหัวกำนันตำบลสุเทพ <20 เม.ย. 58>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รดน้ำดำหัวกำนันบุญทัน ทาหาร กำนันตำบลสุเทพ เพื่อขอขมา ขอพร และรักษาประเพณีท้องถิ่น
ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุบ้านโป่งน้อย <17 เม.ย. 58>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุบ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลสุเทพ
รดน้ำดำหัวท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ <17 เม.ย. 58>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำคณะผู้บริหาร สามชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้ารดน้ำดำหัว นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอขมา ขอพร และสืบสานประเพณีล้านนา ณ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
รองนายกฯ นำข้าราชการเจ้าหน้าที่ดำหัวพ่อเมืองเชียงใหม่ <16 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธีระพันธ์ ชนะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมรดน้ำดำหัว นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะพ่อเมืองเชียงใหม่ตามประเพณีสระเกล้าดำหัวของล้านนา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com