วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 205 คน
สถิติเดือนนี้ 13204 คน
สถิติปีนี้ 13204 คน
สถิติทั้งหมด 2707644 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2558 <13 ม.ค. 58>

13 มกราคม 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2558 เรื่อง การเที่ยวชมดอกนางพญาเสือโคร่ง "ซากุระเมืองไทย" ที่ขุนช่างเคี่ยน และเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรเส้นทางขึ้นดอยสุเทพ ดอยปุย และขุนช่างเคี่ยนในช่วงเทศกาลต่างๆ
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์เทศบาลตำบลสุเทพ <12 ม.ค. 58>

12 มกราคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย กองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์เทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อแจ้งประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยหนาว) อำเภอเมืองเชียงใหม่ และพิจารณาให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยหนาว และกำหนดการมอบเครื่องกันหนาวให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสุเทพ
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 <10 ม.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ จัดงาน "วันเด็กแห่งชาติปี 2558" ขึ้น ณ สนามโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ภายในงานมีกิจกรรมมากมายให้เด็กๆได้ร่วมสนุก และมีการจับสลากรางวัลพิเศษสำหรับเด็กๆที่มาร่วมงาน
กราบนมัสการและขอพรพระเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ <10 ม.ค. 58>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ เข้ากราบนมัสการ และขอพรพระในเขตตำบลสุเทพ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558
สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ <09 ม.ค. 58>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ เข้ามอบกระเช้าของขวัญ และขอพรปีใหม่จากผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ และอดีตกำนันตำบลสุเทพ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558
อ่านสาส์นพระราชทาน ตราตั้ง เลื่อนชั้นสัญญาบัตร สมณศักดิ์ และร่วมแสดงมุฑิตาจิต <09 ม.ค. 58>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้อ่านสาส์นพระราชทานตราตั้ง เลื่อนชั้นสัญญาบัตร สมณศักดิ์ และร่วมแสดงมุฑิตาจิต ณ วัดฝายหิน วัดอุโมงค์ และวัดศรีโสดาพระอารามหลวง
หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <01 ม.ค. 58>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ รับมอบของขวัญและกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2558 จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
กองบิน 41 ร่วมจุดตรวจร่วมอำนวยการความปลอดภัยทางถนนเทศกาลปีใหม่ของเทศบาลตำบลสุเทพ <30 ธ.ค. 57>

กองบิน41 ร่วมจุดตรวจร่วมอำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อำเภอเมือง เชียงใหม่ สนับสนุนโดยเทศบาลตำบลสุเทพ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ <29 ธ.ค. 57>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลสุเทพ
ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว <29 ธ.ค. 57>

29 ธันวาคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยมี นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้แทนประธานกรรมการ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมามอบให้แก่ราษฎรบ้านดอยสุเทพ บ้านภูพิงค์ และบ้านดอยปุย ที่ประสบภัยหนาวจำนวนทั้งสิ้น 400 ครอบครัว ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com