วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 31 คน
สถิติวันนี้ 32 คน
สถิติเดือนนี้ 12384 คน
สถิติปีนี้ 30365 คน
สถิติทั้งหมด 2724805 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองตาคลี นครสวรรค์ <23 ก.พ. 58>

นายวีระชัย กระต่ายทอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นางเพลินพิศ ศรีภพ นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล "สุเทพลีก ครั้งที่ 1 ประจำ 2558" <22 ก.พ. 58>

22 กุมภาพันธ์ 2558 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล "สุเทพลีก ครั้งที่ 1 ประจำ 2558" โดยนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีม สภ.ภูพิงค์ฯ นำโดย พ.ต.อ.จีรัฐติกุล อรุณจันทร์ภักดี ผกก.สภ.ภูพิงค์ฯ พบกับทีมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ สท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
ร่วมเปิดกีฬาสีโรงเรียนบ้านโป่งน้อย <20 ก.พ. 58>

20 กุมภาพันธ์ 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีประจำปี 2558 ของโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ตำบลสุเทพ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลสุเทพ <18 ก.พ. 58>

18 กุมภาพันธ์ 2558 นายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลสุเทพ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย เพื่อขอคำแนะนำและเตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยวในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการ "พัฒนาทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558" <13 ก.พ. 58>

13 กุมภาพันธ์ 2558 กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้ง 8 แห่งในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ "พัฒนาทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558"  เพื่อให้นักเรียนในระดับปฐมวัยได้พัฒนาขีดความสามารถทางด้านวิชาการให้เต็มศักยภาพ ได้รับประสบการณ์ตรงจากการแข่งขัน ส่งเสริมระบบการคิดของเด็ก และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กนักเรียนปฐมวัยให้เข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายธีระพันธ์ ชนะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดโครงการ และมีนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าร่วมโครงการประมาณ 90 คน มีการแข่งขันทักษะทั้งสิ้นจำนวน 5 รายการ ได้แก่ ทายสิเสียงอะไรเอ่ย วาดภาพระบายสี คัดลายมือ ปั้นดินน้ำมัน และต้นส้มมหาสนุก ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ
โครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปประเทศ <11 ก.พ. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปประเทศ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิชญะ เตชะเสน พนักงานสืบสวนสอบสวน กกต.จ.เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และตัวแทนประชาชนเข้าร่วมโครงการ
ร่วมพิธีเปิดโครงการทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังไฟป่าบ้านม้งดอยปุย ประจำปี 2558 <10 ก.พ. 58>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีเปิดโครงการทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังไฟป่าบ้านม้งดอยปุย ประจำปี 2558 ณ บ้านม้งดอยปุย ตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ไผ่เขียว อุทัยธานี <09 ก.พ. 58>

9 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านสันลมจอย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว จังหวัดอุทัยธานี
ร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2558 "วิถีไทย วิถีล้านนา แบ่งบานสู่อาเซียน" <07 ก.พ. 58>

7 กุมภาพันธ์ 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ และกลุ่มแม่บ้านตำบลสุเทพ ร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2558 "วิถีไทย วิถีล้านนา แบ่งบานสู่อาเซียน"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เด่นราษฎร์ จังหวัดร้อยเอ็ด <06 ก.พ. 58>

6 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับบ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ จังหวัดร้อยเอ็ด

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com