วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 25 คน
สถิติวันนี้ 138 คน
สถิติเดือนนี้ 13137 คน
สถิติปีนี้ 13137 คน
สถิติทั้งหมด 2707577 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

แถลงข่าวงาน “ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 7” <05 พ.ย. 57>

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ แถลงข่าวงาน ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 7” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ โดยนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายนิพนธ์ สุขสมมโนกุล ประธานโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธศิลป์ล้านนาฯ มช. ร่วมแถลงข่าว เพื่อน้อมรําลึกถึงครูบาศรีวิชัย ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดศรีโสดาฯ


กฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดช่างทอง <04 พ.ย. 57>

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 คณะคลังเขต และคลังจังหวัดในเขต 5 นำโดย คุณญาณี แสงศรีจันทร์ คลังเขต 5 ได้จัดงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ ทอดถวาย ณ วัดช่างทอง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


รับมอบป้ายประชาสัมพันธ์จากตัวแทนของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) <27 ต.ค. 57>

นายวีระชัย กระต่ายทอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ รับมอบป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลยี่เป็งหลัง 21.00 . จากตัวแทนของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 


ร่วมงานปั่นปันน้อง 2014 <26 ต.ค. 57>

วันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงาน Bike For Children ปั่นปันน้อง 2014 จัดโดย สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต่อต้านภัยเอดส์ (TBCA) ร่วมกับสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย (TCHA) ในวันแรกปั่นจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สิ้นสุดที่วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม และในวันที่สองเริ่มปั่นจากสวนรุกขชาติ ไปยังพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ โดยมีนักปั่นจักรยานจากชมรมต่างๆเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 41 ครบรอบ 37 ปี <07 ต.ค. 57>

วันที่ 7 ตุลาคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 41 ครบรอบ 37 ปี ณ หอประชุมเตชะตุงคะ กองบิน 41


งานลานวัฒนธรรม คนรักสุขภาพ “โครงการหมู่บ้านต้นแบบป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ” <05 ต.ค. 57>

วันที่ 5 ตุลาคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงานลานวัฒนธรรม คนรักสุขภาพ “โครงการหมู่บ้านต้นแบบป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ” ณ วัดโป่งน้อย ตำบลสุเทพ


"ผู้สูงอายุสุขใจ ไหว้พระสัญจร" ณ ไร่เชิญตะวัน <04 ต.ค. 57>

วันที่ 4 ตุลาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในผู้สูงอายุ "ผู้สูงอายุสุขใจ ไหว้พระสัญจร" ณ ไร่เชิญตะวัน วัดป่าวิมุตตยาลัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วัดเจดีย์หลวง และวัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ แสดงความยินดี และเลี้ยงต้อนรับผู้บังคับการกองบิน 41 ท่านใหม่ <03 ต.ค. 57>

วันที่ 3 ตุลาคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นาวาเอก คิดควร สดับ ผู้บังคับการกองบิน 41 ย้ายไปรับราชการในตำแหน่งที่สูงขึ้น และเลี้ยงต้อนรับ นาวาอากาศเอก ชาตินนท์ สท้านผไท ย้ายมารับราชการในตำแหน่ง ผู้บังคับการกองบิน 41 ท่านใหม่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส


ปิดการแข่งขัน “กีฬาฟุตซอลลีกต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2557” <30 ก.ย. 57>

วันที่ 30 กันยายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีปิดการแข่งขัน “กีฬาฟุตซอลลีกต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2557” พร้อมมอบรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัล โดยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมดอยปุย ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมอุโมงค์ ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมโป่งน้อย ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาทพร้อมกันนี้มีการมอบรางวัลพิเศษอีกหลายรายการ รางวัลดาวซัลโวสูงสุด ได้แก่ เด็กชายพยัพราชันย์ แซ่ว่าน จากทีมดอยปุย รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม ได้แก่ เด็กชายกิตติดนัย อยู่เกษม จากทีมห้วยทราย รางวัลทีมกีฬามารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมเชิงดอย รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่ เด็กชายพยัพราชันย์ แซ่ว่าน จากทีมดอยปุย สนับสนุนการแข่งขันโดย สนามฟุตซอล HEAVEN ร้านไก่อบโอ่ง ร้าน VISION และกลุ่มสุเทพพัฒนา


โครงการคุ้มครองผู้บริโภคและหลักโภชนาการเพื่อสุขภาพ <30 ก.ย. 57>

วันที่ 30 กันยายน 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมเปิดโครงการคุ้มครองผู้บริโภคและหลักโภชนาการเพื่อสุขภาพ จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ร่วมโครงการ ณ บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com