วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 577 คน
สถิติเดือนนี้ 11855 คน
สถิติปีนี้ 259579 คน
สถิติทั้งหมด 2640971 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ปิดการแข่งขัน “กีฬาฟุตซอลลีกต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2557” <30 ก.ย. 57>

วันที่ 30 กันยายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีปิดการแข่งขัน “กีฬาฟุตซอลลีกต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2557” พร้อมมอบรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัล โดยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมดอยปุย ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมอุโมงค์ ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมโป่งน้อย ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาทพร้อมกันนี้มีการมอบรางวัลพิเศษอีกหลายรายการ รางวัลดาวซัลโวสูงสุด ได้แก่ เด็กชายพยัพราชันย์ แซ่ว่าน จากทีมดอยปุย รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม ได้แก่ เด็กชายกิตติดนัย อยู่เกษม จากทีมห้วยทราย รางวัลทีมกีฬามารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมเชิงดอย รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่ เด็กชายพยัพราชันย์ แซ่ว่าน จากทีมดอยปุย สนับสนุนการแข่งขันโดย สนามฟุตซอล HEAVEN ร้านไก่อบโอ่ง ร้าน VISION และกลุ่มสุเทพพัฒนา


โครงการคุ้มครองผู้บริโภคและหลักโภชนาการเพื่อสุขภาพ <30 ก.ย. 57>

วันที่ 30 กันยายน 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมเปิดโครงการคุ้มครองผู้บริโภคและหลักโภชนาการเพื่อสุขภาพ จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ร่วมโครงการ ณ บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ <28 ก.ย. 57>

วันที่ 28 กันยายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ นางนงพรรณี บุญอินทร์ ตำแหน่ง พนักงานประสานงานชนบท ณ คุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่


โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ 2557 <28 ก.ย. 57>

วันที่ 28 กันยายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร ตระหนักรู้ถึงบทบาทของข้าราชการยุคใหม่ในการเป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชน และทำงานโดยมุ่งถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคลากรในการให้บริการประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก พระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด และ นายสมชาย เกตะมะ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่พนักงาน ณ คุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่


พิธีปัจฉิมนิเทศน์และมอบวุฒิบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ <26 ก.ย. 57>

วันที่ 26 กันยายน 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยนายพยอม เผ่ากันทะ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ และพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศน์และมอบวุฒิบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโป่งน้อย


อบรมศิลปะและดนตรีล้านนาสู่สากลสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลสุเทพ <22 ก.ย. 57>

วันที่ 20 – 21 กันยายน 2557 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ “อบรมศิลปะและดนตรีล้านนาสู่สากลสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลสุเทพ” เพื่อปลูกจิตสำนึกประชาชนและเยาวชน อนุรักษ์วัฒนธรรมฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศุภชัย ศาสตร์สาระ อาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ และคุณสุริยา อุทัยรัศมี (น้อยหน่า ขายหัวเราะ) มาเป็นวิทยากรอบรม และได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบ้านข้างวัด กลุ่มโป่งน้อย คอมมูนิตี้ อาร์ต สเปซ กลุ่มกาแฟร่ำเปิง และกลุ่มร่ำเปิง ราวด์ สปีกเกอร์ อาร์ต สเปซ คอมมูนิตี้ โดยมีเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพเข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ


โครงการธรรมสัญจรและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <22 ก.ย. 57>

วันที่ 22 กันยายน 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมโครงการธรรมสัญจรและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโดย คณะสงฆ์ตำบลสุเทพ หน่วยอบรมประชาชนตำบลสุเทพ และเทศบาลตำบลสุเทพ ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


เปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ประจำปี 2557 <20 ก.ย. 57>

วันที่ 20 กันยายน 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ประจำปี 2557 ณ สนามโรงเรียนบ้านโป่งน้อย


ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 <19 ก.ย. 57>

วันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพจัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557


อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม “การจัดสมดุลร่างกาย…สร้างได้ด้วยมือเรา” <16 ก.ย. 57>

วันที่ 15 – 16 กันยายน 2557 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม “การจัดสมดุลร่างกาย…สร้างได้ด้วยมือเรา” โดยได้รับเกียรติจาก นายอำนวย เฟื่องฟูกิจการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์ทางเลือกและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการไฟป่า ภาคเหนือ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com