วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 35 คน
สถิติวันนี้ 594 คน
สถิติเดือนนี้ 11872 คน
สถิติปีนี้ 259596 คน
สถิติทั้งหมด 2640988 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

วันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่ <26 มิ.ย. 57>

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่ ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ตำบลสุเทพ โดยมีนายเรืองฤทธิ์ จันทร์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อย พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้อยให้การต้อนรับ


“คืนฟ้ามุ่ยสู่ป่าดอยปุยครั้งที่ 3” <26 มิ.ย. 57>

วันที่ 26 มิถุนายน 2257 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมโครงการ “คืนฟ้ามุ่ยสู่ป่าดอยปุยครั้งที่ 3” จัดโดย คณะกรรมการหมู่บ้านดอยปุย และโครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปุย โดยมี นายอาคม สุขพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์.สภ.ภูพิงค์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนหมู่บ้านม้งดอยปุยเข้าร่วมงาน ณ หมู่บ้านดอยปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ขุดลอกรางระบายน้ำหมู่ 14 บ้านใหม่หลังมอแก้ไขปัญหาท่อน้ำอุดตัน <25 มิ.ย. 57>

วันที่ 25 มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมแก้ไขปัญหาให้ประชาชนหมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอด้วยการขุดลอกรางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน


เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนตำบลสุเทพเพื่อการปฏิรูปอำเภอเมืองเชียงใหม่ ตามนโยบายปรองดองสมานฉันท์จังหวัดเชียงใหม่ <24 มิ.ย. 57>

วันที่ 24 มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการจัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนตำบลสุเทพเพื่อการปฏิรูปอำเภอเมืองเชียงใหม่ ตามนโยบายปรองดองสมานฉันท์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการตามนโยบายการปรองดองสมานฉันท์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก นายอาคม สุขพันธ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้นำชุมชน ประธานผู้สูงอายุ ประธานกลุ่มแม่บ้าน ประธาน อสม.และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพเข้าร่วมงาน ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ


ต้อนรับนายอำเภอเมืองเชียงใหม่เยี่ยมชมโรงปุ๋ย <24 มิ.ย. 57>

วันที่ 24 มิถุนายน 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย ให้การต้อนรับ นายอาคม สุขพันธ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เยี่ยมชม โรงปุ๋ยของเทศบาลตำบลสุเทพ และการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ของหมู่บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นประเพณีเลี้ยงผีปันน้ำ <23 มิ.ย. 57>

วันที่ 22 มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานประเพณีเลี้ยงผีปันน้ำ (ผีขุนน้ำ) ประจำปี 2557 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งต้นน้ำ และร่วมปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อฉลองครบรอบ 87 พรรษา โดยได้รับเกียรติจาก พันโทสมรรถชัย ณ พัทลุง ผู้บังคับการกองพันสัตว์ต่าง เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณลำห้วยโป่งน้อย อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย 


ฟุตบอลคู่เปิดสนาม “กีฬาประชาชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557” <22 มิ.ย. 57>

วันที่ 22 มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ 9 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลหนองหอย เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลช้างเผือก เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เทศบาลตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เปิดการแข่งขัน “กีฬาประชาชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557” โดยได้รับเกียรติจาก นายสมาน แก้วประดิษฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด กล่าวเปิดงานและให้โอวาท และนายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับ และมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่เปิดสนาม เทศบาลตำบลป่าแดด พบกับเทศบาลตำบลหนองหอย จบเกมเทศบาลตำบลป่าแดดชนะเทศบาลตำบลหนองหอย 6 – 1 อีกคู่เป็นการพบกันระหว่างเทศบาลตำบลสุเทพและเทศบาลตำบลช้างเผือก จบเกมเทศบาลตำบลสุเทพชนะเทศบาลตำบลช้างเผือก 7 – 1


กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ <14 มิ.ย. 57>

วันที่ 14 มิถุนายน 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดย นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อลดความขัดแย้งและสลายสีเสื้อให้ทุกกลุ่มหันกลับมาร่วมมือกัน โดยยึดถือสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสงบสุขปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น <14 มิ.ย. 57>

วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัด “โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ณ โรงแรมศิรินารถการ์เดนท์


แถลงข่าว “กีฬาประชาชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557” <12 มิ.ย. 57>

วันที่ 12 มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ 9 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลหนองหอย เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลช้างเผือก เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เทศบาลตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก จัดงานแถลงข่าว “กีฬาประชาชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557” โดยมีสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com