วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 22 คน
สถิติวันนี้ 636 คน
สถิติเดือนนี้ 11914 คน
สถิติปีนี้ 259638 คน
สถิติทั้งหมด 2641030 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

“เตรียมความพร้อมก่อนถึงวัยทอง” <27 ก.ค. 57>

วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมก่อนถึงวัยทอง” เพื่อให้ผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยทอง มีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจ มีการดูแลตัวเองเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม และให้ผู้เข้าสู่วัยทองมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ มาให้ความรู้ ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์


เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และประกวดเชิดชูเกียรติหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” <25 ก.ค. 57>

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับหมู่บ้านสันลมจอยหมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ และกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีชาติชาย อ่อนน่วม เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานการเปิดศูนย์ฯ และมอบล่อเพื่อใช้ประโยชน์กับหมู่บ้าน และในวันเดียวกันนี้ มีคณะกรรมการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ มาประเมินหมู่บ้านสันลมจอย ในโอกาสที่หมู่บ้านสันลมจอยผ่านเข้ารอบที่ 2 ของการประกวดเชิดชูเกียรติหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”


ค่ายครอบครัว ประจำปี 2557 <20 ก.ค. 57>

วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2557 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ ค่ายครอบครัว ประจำปี 2557 โดยมี พ.ต.ท.หญิง ชัญญา มูลเมือง ดาบตำรวจสมชาย พันธุ์เขียน และคุณพานิช พันธุ์เขียน เป็นวิทยากรโครงการ ณ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี โดยมีครอบครัวของประชาชนเขตเทศบาลตำบลสุเทพเข้าร่วมงานจำนวนมาก


ร่วมโครงการ “สันลมจอยสะอาด ปราศจากโรคภัย” <20 ก.ค. 57>

วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมโครงการ “สันลมจอยสะอาด ปราศจากโรคภัย” สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีประชาชนบ้านสันลมจอย และนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้อย เข้าร่วมโครงการ ณ บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ


โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน <17 ก.ค. 57>

วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ณ กองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบก ค่ายตากสิน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พันโทสมรรถชัย ณ พัทลุง ผู้บังคับกองพันสัตว์ต่าง ให้การต้อนรับ


เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับโลแลน เนเจอร์โค๊ต เปิดให้บริการเปลี่ยนสีผม ปิดผมขาวด้วยผลิตภัณฑ์ของโลแลน สระ เซท ซอยผม ฟรี <15 ก.ค. 57>

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับโลแลน เนเจอร์โค๊ต เปิดให้บริการเปลี่ยนสีผม ปิดผมขาวด้วยผลิตภัณฑ์ของโลแลน สระ เซท ซอยผม ฟรี ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสุเทพ


แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 <10 ก.ค. 57>

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั้ง 15 หมู่บ้าน และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้ ในพิธีเปิดมีการสาบานตนงดเหล้าเขาพรรษา มีพิธีเทเหล้าสาบานตน ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมงานได้แห่ขบวนเทียนเข้าพรรษาไปยังวัดร่ำเปิง (ตโปธาราม)


พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2557 <07 ก.ค. 57>

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2557 โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมงาน ณ วัดโป่งน้อย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


เปิดงานกีฬาเครือข่ายอำเภอเมืองเชียงใหม่ <04 ก.ค. 57>

วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 น.นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬาเครือข่ายอำเภอเมืองเชียงใหม่” ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ <30 มิ.ย. 57>

วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com