วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 203 คน
สถิติเดือนนี้ 13202 คน
สถิติปีนี้ 13202 คน
สถิติทั้งหมด 2707642 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส <12 ก.ย. 57>

วันที่ 12 กันยายน 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ และคณะกรรมการสวัสดิการสังคม ออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ และมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส


โครงการ ชุมชนร่วมใจทำน้ำใสคืนตำบลสุเทพถวายในหลวง <11 ก.ย. 57>

วันที่ 11 กันยายน 2557 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ ชุมชนร่วมใจทำน้ำใสคืนตำบลสุเทพถวายในหลวง ณ ห้องประชุมพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์


โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีกต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2557 <09 ก.ย. 57>

วันที่ 9 กันยายน 2557 ฝ่ายวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลสุเทพ ดำเนินการจัดโครงการ “แข่งขันกีฬาฟุตซอลลีกต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2557” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตซอลสำหรับเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ


โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557 <09 ก.ย. 57>

วันที่ 9 กันยายน 2557 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557 ณ เทศบาลตำบลสุเทพ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยแผนปฏิบัติการการข่าวศูนย์ข่าวยาเสพติดภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ศูนย์การจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ 1669 ส่วนดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยานเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ และเทศบาลตำบลท่าวังตาล และมีการฝึกซ้อมสถานการณ์สมมติ การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย) ณ หอพักสตรีบ้านต้นทองกวาว หมู่ที่ 14 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


BIG CLEANING DAY <01 ก.ย. 57>

วันที่ 1 กันยายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับกองบิน 41 และชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดพิธีเปิดโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ภายในตำบลสุเทพ พร้อมกับจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อการระบายน้ำของลำเหมืองที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ วัดร่ำเปิง(ตโปธาราม)


โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน์ และเชิงวัฒนธรรม ณ จังหวัดเลย <28 ส.ค. 57>

วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ศึกษาดูงาน ณ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตามโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน์ และเชิงวัฒนธรรม


งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา <12 ส.ค. 57>

เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมงาน ณ สนามโรงเรียนบ้านโป่งน้อย 
“ตำบลสุเทพร่วมใจ ปลอดภัยไข้เลือดออก” <01 ส.ค. 57>

วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั้ง 15 หมู่บ้าน วัดและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมจัดโครงการ “ตำบลสุเทพร่วมใจ ปลอดภัยไข้เลือดออก” ภายในงานมีการเดินขบวนรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ลงนามบันทึกข้อตกลงภาคีเครือข่ายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ วัดโป่งน้อย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


“เตรียมความพร้อมก่อนถึงวัยทอง” <27 ก.ค. 57>

วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมก่อนถึงวัยทอง” เพื่อให้ผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยทอง มีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจ มีการดูแลตัวเองเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม และให้ผู้เข้าสู่วัยทองมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ มาให้ความรู้ ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์


เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และประกวดเชิดชูเกียรติหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” <25 ก.ค. 57>

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับหมู่บ้านสันลมจอยหมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ และกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีชาติชาย อ่อนน่วม เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานการเปิดศูนย์ฯ และมอบล่อเพื่อใช้ประโยชน์กับหมู่บ้าน และในวันเดียวกันนี้ มีคณะกรรมการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ มาประเมินหมู่บ้านสันลมจอย ในโอกาสที่หมู่บ้านสันลมจอยผ่านเข้ารอบที่ 2 ของการประกวดเชิดชูเกียรติหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com