วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 8 คน
สถิติเดือนนี้ 12360 คน
สถิติปีนี้ 30341 คน
สถิติทั้งหมด 2724781 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 <07 เม.ย. 57>

วันที่ 7 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพจัดประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ


งานพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 100 รูป พุทธศักราช 2557 ปีที่ 23 <06 เม.ย. 57>

วันที่ 6 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในงานพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 100 รูป พุทธศักราช 2557 ปีที่ 23 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 2 เมษายน 2556 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง


ทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดบุรีรัมย์ สระแก้ว และจันทบุรี <04 เม.ย. 57>

วันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2557 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่ม อสม.พร้อมทัศนศึกษาดูงาน” ณ จังหวัดบุรีรัมย์ สระแก้ว และจันทบุรี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนและพัฒนาตนเองของกลุ่มสตรีและ อสม. ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและมีความรอบรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง พร้อมทั้งพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มสตรี และกลุ่ม อสม.มีความเข้มแข็งเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม


พิธีมอบวุฒิบัตรผู้จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2556 <04 เม.ย. 57>

วันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 17.00 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2556 โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ผู้ปกครองและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพเข้าร่วมงาน ซึ่งในปีการศึกษา 2556 มีผู้จบหลักสูตรทั้งสิ้น 28 คน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ


การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลสุเทพ “สุเทพเกมส์” <29 มี.ค. 57>

วันที่ 29 มีนาคม 2557 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลสุเทพ “สุเทพเกมส์” โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธีปิด และมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพเข้าร่วมงาน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ ซึ่งมีการแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย 11 คน ฟุตซอลเยาวชนชาย เซปัคตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง วอลเล่ย์บอลชาย-หญิง เปตองรุ่นประชาชนชาย-หญิง เปตองรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย-หญิง เปตองรุ่นผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปชาย-หญิง และกีฬาพื้นบ้านมหาสนุก และยังมีการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีมรวมดาราและอดีตทีมชาติไทย กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งรู้จักการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้

          การแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนชาย ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านกองบิน 41 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านอุโมงค์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านสันลมจอย

          การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนชาย (รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านทรายคำ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านกองบิน 41 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านอุโมงค์

          การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนชาย (รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านสันลมจอย รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านภูพิงค์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ บ้านห้วยทราย

          การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชาย ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านโป่งน้อย รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เทศบาลตำบลสุเทพ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ บ้านดอยสุเทพ รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ บ้านห้วยแก้ว

          การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านหลิ่งห้า รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เทศบาลตำบลสุเทพ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ บ้านร่ำเปิง รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ บ้านดอยปุย

          การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อประชาชนชาย ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านโป่งน้อย รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านสันลมจอย รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ บ้านห้วยทราย รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ บ้านกองบิน 41

          การแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดบ่วง ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านอุโมงค์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ สันลมจอย รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ บ้านช่างทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ บ้านโป่งน้อย รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ บ้านห้วยทราย รองชนะเลิสอันดับที่ 5 ได้แก่ บ้านใหม่หลังมอ

          การแข่งขันกีฬาเปตอง (ประชาชนชาย) ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านทรายคำ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านกองบิน 41 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อุตุนิยมวิทยาฯ

          การแข่งขันกีฬาเปตอง (ประชาชนหญิง) ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านทรายคำ2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านทรายคำ1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านห้วยแก้ว

          การแข่งขันกีฬาเปตอง (เยาวชนชาย) ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านห้วยทราย รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านใหม่หลังมอ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านโป่งน้อย

          การแข่งขันกีฬาเปตอง (เยาวชนหญิง) ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านห้วยทราย รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านเชิงดอย รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านโป่งน้อย

          การแข่งขันกีฬาเปตอง (ผู้สูงอายุชาย) ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านห้วยทราย รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านโป่งน้อย รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านช่างทอง

          การแข่งขันกีฬาเปตอง (ผู้สูงอายุหญิง) ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านโป่งน้อย รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านช่างทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านใหม่หลังมอ


ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 <26 มี.ค. 57>

วันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพจัดประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ


สตรีสากลเทศบาลตำบลสุเทพ <25 มี.ค. 57>

วันที่ 25 มีนาคม 2557 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรม “วันสตรีสากล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรีให้เป็นที่ยอมรับของสังคม เสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความรอบรู้ทันการเปลี่ยนแปลงโลกพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของกลุ่มสตรี พร้อมทั้งพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้นำสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่สตรีดีเด่นของตำบลสุเทพ ณ โรงแรมศิรินารถการ์เดนท์


“การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลสุเทพ” ครั้งที่ 2 / 2557 <25 มี.ค. 57>

วันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุม เรื่อง “การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลสุเทพ” ครั้งที่ 2 / 2557 เพื่อแจ้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบล เสนอรายชื่อองค์กรและเครือข่ายวัฒนธรรมตำบลสุเทพ และขับเคลื่อนงานดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ


ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเทศบาลตำบลสุเทพ <25 มี.ค. 57>

วันที่ 25 มีนาคม 2557 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเทศบาลตำบลสุเทพ ครั้งที่ 2/2557 โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ


ดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยหัวใจ <22 มี.ค. 57>

วันที่ 22 มีนาคม 2557 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ คลินิกคุ้มครองสุขภาพสัตว์เทศบาลตำบลสุเทพปี 2557 “ดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยหัวใจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความรักความเอาใจใส่อย่างถูกวิธี ไม่ทอดทิ้ง และไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ผู้อื่นและชุมชน รวมทั้งควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขและแมว ซึ่งเป็นพาหะสำคัญของโรคให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน และนักท่องเที่ยวจากสุนัขและแมวจรจัด โดยเฉพาะในแหล่งชุมชนต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่ กองบิน 41 รัชนีฟาร์ม กำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ กลุ่ม อสม.ตำบลสุเทพ โรงเรียนและวัดในเขตเทศบาลตำบลสุเทพทุกแห่ง ภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ฟรี) บริการผ่าตัดทำหมัน (ฟรี) บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงและการรักษาสัตว์ป่วย กิจกรรมโชว์สัตว์เลี้ยงจากรัชนีฟาร์ม กองบิน 41 และสวนสัตว์เชียงใหม่ การเสวนาเรื่อง “การดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยหัวใจ และพฤติกรรมสุนัขและแมว และโรคสัตว์สู่คนจากสัตว์เลี้ยง” การแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง และบริการตัดแต่งขนสุนัข และการประกวดเรียงความหัวข้อเรื่อง “การดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยหัวใจ”ของเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ณ วัดโป่งน้อย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com