วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 48 คน
สถิติวันนี้ 162 คน
สถิติเดือนนี้ 13161 คน
สถิติปีนี้ 13161 คน
สถิติทั้งหมด 2707601 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

เปิดจุดตรวจบูรณาการ ตามโครงการ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ” <11 เม.ย. 57>

วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาจราจร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการ ตามโครงการ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ” โดยมีนายอาคม สุขพันธ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย จัดโดย สถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ ซึ่งมีการตั้งจุดตรวจบูรณาการ จุดบริการนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ อีกทั้งบริการให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย และหน้าตู้ยามเทศบาลตำบลสุเทพ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2557 และในเวลา 14.00 น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชน ณ ตู้ยามเทศบาลตำบลสุเทพ


กราบนมัสการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล 79 ปี พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง <11 เม.ย. 57>

วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ กราบนมัสการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล 79 ปี พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง


“ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” ศูนย์ควบคุมการบินจังหวัดเชียงใหม่ <11 เม.ย. 57>

วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงาน “ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” จัดโดยศูนย์ควบคุมการบินจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องโถงอาคารศูนย์ควบคุมการบินจังหวัดเชียงใหม่


ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร <09 เม.ย. 57>

วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. นายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในการประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่อรายงานสถานการณ์การจราจรหลังจากติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยกสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพและทางแยกเข้าบ้านอุโมงค์ และสรุปการประเมินผลการดำเนินโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ


ร่วมพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตข้าหลวงจังหวัดและผู้ว่าราชการเชียงใหม่ที่ล่วงลับ <09 เม.ย. 57>

วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตข้าหลวงจังหวัดและผู้ว่าราชการเชียงใหม่ที่ล่วงลับ และในโอกาสดังกล่าวได้เข้าร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์บูรณะกุฏิสงฆ์วัดทูงยู ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


การประชุม “การขับเคลื่อนสภาวัฒนธรรมตำบลสุเทพครั้งที่ 3/2557” <08 เม.ย. 57>

วันที่ 8 เมษายน 2557 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสุเทพจัดการประชุม “การขับเคลื่อนสภาวัฒนธรรมตำบลสุเทพครั้งที่ 3/2557” เพื่อพิจารณาโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ


ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 <07 เม.ย. 57>

วันที่ 7 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพจัดประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ


งานพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 100 รูป พุทธศักราช 2557 ปีที่ 23 <06 เม.ย. 57>

วันที่ 6 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในงานพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 100 รูป พุทธศักราช 2557 ปีที่ 23 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 2 เมษายน 2556 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง


ทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดบุรีรัมย์ สระแก้ว และจันทบุรี <04 เม.ย. 57>

วันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2557 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่ม อสม.พร้อมทัศนศึกษาดูงาน” ณ จังหวัดบุรีรัมย์ สระแก้ว และจันทบุรี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนและพัฒนาตนเองของกลุ่มสตรีและ อสม. ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและมีความรอบรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง พร้อมทั้งพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มสตรี และกลุ่ม อสม.มีความเข้มแข็งเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม


พิธีมอบวุฒิบัตรผู้จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2556 <04 เม.ย. 57>

วันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 17.00 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2556 โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ผู้ปกครองและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพเข้าร่วมงาน ซึ่งในปีการศึกษา 2556 มีผู้จบหลักสูตรทั้งสิ้น 28 คน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com