วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 39 คน
สถิติวันนี้ 40 คน
สถิติเดือนนี้ 12392 คน
สถิติปีนี้ 30373 คน
สถิติทั้งหมด 2724813 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

กลุ่มแม่บ้าน อสม. หมู่ที่ 4 และอาสาจราจรเทศบาลตำบลสุเทพ เข้ารดน้ำดำหัวขอพรนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <25 เม.ย. 57>

วันที่ 25 เมษายน 2557 กลุ่มแม่บ้าน อสม. หมู่ที่ 4 และอาสาจราจรเทศบาลตำบลสุเทพ เข้ารดน้ำดำหัวขอพรนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ


ประชุมปรึกษาเตรียมการจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอย <25 เม.ย. 57>

วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมประชุมปรึกษาเตรียมการจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอย วิสาขบูชา ณ วัดโลกโมฬี ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ประชุมการวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมวันฉัตรมงคล <25 เม.ย. 57>

วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 16.00 น. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดประชุมการวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมวันฉัตรมงคล การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน และเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการเปิดทางขึ้นดอย และโครงการเตียวขึ้นดอย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ


ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร ผอ.พัน.อย.บน.41 <25 เม.ย. 57>

วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพนำโดย นายธีระพันธ์ ชนะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร น.อ.ณัฐพัชร์ หนองแสง ผอ.พัน.อย.บน.41 ณ ห้องประชุมกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41


ประเพณีสรงน้ำดำหัวผู้สูงอายุบ้านห้วยแก้ว <24 เม.ย. 57>

วันที่ 24 เมษายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพนำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมประเพณีสรงน้ำดำหัวผู้สูงอายุบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ต๋ามฮีต ตวยฮอย 2557 <23 เม.ย. 57>

วันที่ 23 เมษายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพจัดพิธีรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ ต๋ามฮีต ตวยฮอย 2557 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นำ กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลสุเทพ กลุ่ม อสม.เทศบาลตำบลสุเทพและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ


รดน้ำดำหัวขอพรท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ <22 เม.ย. 57>

วันที่ 22 เมษายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพนำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ รดน้ำดำหัวขอพร นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่


พิธีดำหัวผู้สูงอายุหมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ <21 เม.ย. 57>

วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพนำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีดำหัวผู้สูงอายุหมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ ในโอกาสนี้ได้รดน้ำดำหัวขอพร นางสุชีรา ธรรมมณี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ด้วย


ตัวแทนศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต รดน้ำดำหัวขอพร <20 เม.ย. 57>

วันที่ 20 เมษายน 2557 คุณธนัชชพร พงษ์เย็น ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พร้อมเจ้าหน้าที่ รดน้ำดำหัวขอพร นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์


รดน้ำ ดำหัว “สืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ” <19 เม.ย. 57>

วันที่ 19 เมษายน 2557 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสภาวัฒนธรรมตำบลสุเทพ จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ” ในงานมีกิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุจาก 15 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ชมขบวนดำหัวผู้สูงอายุ รำวงย้อนยุค ประกวดลาบ และรับพรจากตัวแทนผู้สูงอายุ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ  
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com