วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 20 คน
สถิติวันนี้ 191 คน
สถิติเดือนนี้ 13190 คน
สถิติปีนี้ 13190 คน
สถิติทั้งหมด 2707630 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <02 พ.ค. 57>

วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2557 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจขั้นตอน และกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น และนำไปสู่การปฏิบัติ โดย ฝ่ายบริหารการศึกษา ณ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสุเทพ


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลละงู จังหวัดสตูล <01 พ.ค. 57>

วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลละงู จังหวัดสตูล นำโดย นายจำรัส อ่องสาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละงู พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานเรื่อง “การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)


รำลึกถึงวันเปิดถนนทางขึ้นดอยสุเทพครบรอบ 79 ปี <30 เม.ย. 57>

วันที่ 30 เมษายน 2557 พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารร่วมกับ เทศบาลตำบลสุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี แม่บ้านตำบลสุเทพพร้อมทั้งศรัทธาสาธุชนในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันจัดงานการรำลึกถึงวันเปิดถนนทางขึ้นดอยสุเทพครบรอบ 79 ปี ในการนี้มีพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โอกาสนี้ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายอาคม สุขพันธ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้นั่งรถเปิดประทุนจากบริเวณอนุเสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยพร้อมทั้งอัญเชิญหุ่นรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยนั่งมาในรถเช่นเดียวกับวันเปิดถนนทางขึ้นดอยสุเทพ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2478 


อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน <29 เม.ย. 57>

วันที่ 29 เมษายน 2557 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ “อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน” เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์สำนักงานขั้นพื้นฐานตามความต้องการ เป็นครูเก่ง มีคุณภาพ โดย ฝ่ายบริหารการศึกษา ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสุเทพ


โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเข้ารดน้ำดำหัวขอพรนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <28 เม.ย. 57>

วันที่ 28 เมษายน 2557 คุณวรรณวิภา เพชรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เข้ารดน้ำดำหัวขอพร นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ


ร่วมงานวันครอบครัวและดำหัวผู้อำนวยการการท่าอากาศยานเชียงใหม่ <25 เม.ย. 57>

วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพนำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานวันครอบครัวและดำหัว นาวาอากาศโท หลักชัย เฉลยปราชญ์ ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝั่งตรงข้ามอาคารคลังสินค้า)


กลุ่มแม่บ้าน อสม. หมู่ที่ 4 และอาสาจราจรเทศบาลตำบลสุเทพ เข้ารดน้ำดำหัวขอพรนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <25 เม.ย. 57>

วันที่ 25 เมษายน 2557 กลุ่มแม่บ้าน อสม. หมู่ที่ 4 และอาสาจราจรเทศบาลตำบลสุเทพ เข้ารดน้ำดำหัวขอพรนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ


ประชุมปรึกษาเตรียมการจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอย <25 เม.ย. 57>

วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมประชุมปรึกษาเตรียมการจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอย วิสาขบูชา ณ วัดโลกโมฬี ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ประชุมการวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมวันฉัตรมงคล <25 เม.ย. 57>

วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 16.00 น. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดประชุมการวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมวันฉัตรมงคล การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน และเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการเปิดทางขึ้นดอย และโครงการเตียวขึ้นดอย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ


ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร ผอ.พัน.อย.บน.41 <25 เม.ย. 57>

วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพนำโดย นายธีระพันธ์ ชนะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร น.อ.ณัฐพัชร์ หนองแสง ผอ.พัน.อย.บน.41 ณ ห้องประชุมกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com