เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 34 คน
สถิติวันนี้ 896 คน
สถิติเดือนนี้ 15577 คน
สถิติปีนี้ 238447 คน
สถิติทั้งหมด 2619839 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ร่วมตัดหวายลูกนิมิตเอก งานทำบุญปอยหลวงวัดร่ำเปิง <26 ม.ค. 57>

วันที่ 26 มกราคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมบำเพ็ญบุญและตัดหวายลูกนิมิตเอกลำดับที่ 17 ในงานทำบุญปอยหลวงฉลองสมโภชอุโบสถ-วิหารคตไม้สักทอง หอพระธรรมมังคลาจารย์ 90 ปี ณ วัดร่ำเปิง (ตโปธาราม)


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว <21 ม.ค. 57>

วันที่ 21 มกราคม 2556 นายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การใช้หลักธรรมาภิบาลและการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล” ให้กับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นำโดย นายพจฐณศล ธนิกกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว 


อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชให้เลื่อนสมณศักดิ์ <16 ม.ค. 57>

วันที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 20.30 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชให้เลื่อนสมณศักดิ์พระครูสุตกิจจานุกูล (เสงี่ยมธีรปญฺโญ นธ.เอก,ป.ธ.๔) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวงชั้นโท เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวงชั้นเอก (ผจล.ชอ.) ในราชทินนามเดิม และแต่งตั้งพระสถาพร สุทฺธจิตโต (นธ.เอก,วท.ม.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูสถิตสังฆบริหาร (ผจล.ชท.) ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับการศึกษา <16 ม.ค. 57>

วันที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 9.30 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับการศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่” จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอเมืองเชียงใหม่ เนื่องในวันครู ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องคุณงามความดี ให้เป็นที่ปรากฏแก่วงการศึกษาและสังคมทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหัวหิน <12 ม.ค. 57>

วันที่ 12 มกราคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ โดยนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ณ เบญจรงค์ขันโตก ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่


กิจกรรมวันเด็ก 2557 <11 ม.ค. 57>

วันที่ 11 มกราคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกันจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ 2557” ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ภายในงานมีการจัดกิจกรรม การแสดง เพื่อเด็กและเยาวชนจากหลายหน่วยงาน เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยสุเทพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยปุย โรงเรียนบ้านโป่งน้อย โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ โรงเรียนบ้านห้วยทราย โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา โดยมีการสนับสนุนของรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 , บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด , บริษัท สหพนาสิทธิ์ จำกัด , บริษัท แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท จำกัด , บริษัท บ้านแก้วเรือนคำ จำกัด , บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกสนามบิน , ร้านบานาน่าลีฟ และพฤกษาเพลส


มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ <09 ม.ค. 57>

วันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 12.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้าพบนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ <09 ม.ค. 57>

วันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 10.30 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้าพบนายอำนาจ เดชะ ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พร้อมทั้งหารือเรื่องการจัดภูมิทัศน์ที่จอดรถหน้าพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์


มอบเงินช่วยเหลือประชาชน <09 ม.ค. 57>

วันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวของนางจอน โปธิเรือน และครอบครัวของนางวาสนา ปัญญา ประชาชนหมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่บ้านเรือนถูกต้นไม้ใหญ่ล้มทับพังเสียหาย


งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี การมรณภาพของพระครูวิทิตศาสนกิจ <08 ม.ค. 57>

วันที่ 8 มกราคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี การมรณภาพของพระครูวิทิตศาสนกิจ (หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน) อดีตหัวหน้าที่พักสงฆ์ดอยปุย และอดีตเจ้าคณะอำเภอจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ณ อุโบสถที่พักสงฆ์ดอยปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com