วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 37 คน
สถิติวันนี้ 38 คน
สถิติเดือนนี้ 12390 คน
สถิติปีนี้ 30371 คน
สถิติทั้งหมด 2724811 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

พิธีเปิดใช้สัญญาณไฟจราจร <19 ก.พ. 57>

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เปิดใช้สัญญาณไฟจราจร ณ ทางแยกสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ และทางแยกเข้าบ้านอุโมงค์ ซึ่งเทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกันจัดขึ้น โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมงาน ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เยี่ยมชมโบราณสถาน วัดร้างในเขตอุทยานแห่งชาติหลังวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม ที่มีอายุกว่า 500 ปี และโบราณสถานร้างหน้าวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม
          นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เปิดเผยว่า บริเวณทางแยกสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ และทางแยกเข้าบ้านอุโมงค์ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 7 คน ในอดีตอุบัติเหตุจะเกิดเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็น แต่ 3 ปีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะมีประชากรและจำนวนรถเพิ่มมากขึ้น ประชาชนที่อยู่สองฟากฝั่งถนนที่มีไม่ต่ำกว่า 30,000 คน ซึ่งใช้เส้นทางนี้เป็นประจำและไม่มีสัญญาณไฟจราจรต้องวัดใจในการใช้ถนน ซึ่งไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนทั้งสองฟากฝั่งถนนจึงเรียกร้องให้มีการติดสัญญาณไฟจราจร ซึ่งเทศบาลตำบลสุเทพได้ดำเนินการประชุมผู้เกี่ยวข้องเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งประกอบด้วย ผู้บังคับการตำรวจจราจรเชียงใหม่ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2  ผู้แทนชุมชนสองฟากฝั่งถนนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เห็นร่วมกันว่า ควรดำเนินการติดตั้ง โดยในขั้นแรกอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแบบและทำการประเมินว่าจะติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทั้ง 2 จุดได้หรือไม่ สรุปผลว่าผ่านกฎเกณฑ์ที่จะติดตั้งได้ตามทางหลวงกำหนด ดังนั้นจึงดำเนินการติดตั้งโดยได้รับอนุญาตจากกองบังคับการตำรวจจราจรเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการการจัดการจราจรทางบกเชียงใหม่ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นหลัก
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย <18 ก.พ. 57>

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 นายธีระพันธ์ ชนะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นำโดยนายมานะ จรุงเกียรติขจร นายอำเภอเมืองกระบี่ และนายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
สานสัมพันธ์ อสม. <15 ก.พ. 57>

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 18.30 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานสานสัมพันธ์ อสม.ตำบลสุเทพ จัดโดย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสุเทพ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ อสม.ตำบลสุเทพ ณ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ
ฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา <14 ก.พ. 57>

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น. นายธีระพันธ์ ชนะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกิจกรรมไหว้พระสมาทานศีล สวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ เจดีย์เถรจันทร์ด้านหลังวัดอุโมงค์
พัฒนาทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 <13 ก.พ. 57>

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ฝ่ายการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลสุเทพทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยสุเทพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยปุย โรงเรียนบ้านโป่งน้อย โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ โรงเรียนบ้านห้วยทราย โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 และโรงเรียนสังวาลย์วิทยา จัดโครงการ พัฒนาทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยได้พัฒนาขีดความสามารถทางด้านวิชาการให้เต็มตามศักยภาพ โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ด้วยการแข่งขันทางวิชาการ ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ให้เกิดขึ้นกับเด็ก และเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัยในการเข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมงาน มีการแบ่งการแข่งขันทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันทายสิเสียงอะไรเอ่ย การแข่งขันต้นส้มมหาสนุก การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน การแข่งขันวาดภาพระบายสี การแข่งขันต่อเลโก้ และเริงเล่นเต้นแดนเซอร์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนาส่วง <13 ก.พ. 57>

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายประจญ ชนะขันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง
เปิดโครงการทำแนวป้องกันไฟป่า <11 ก.พ. 57>

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดโครงการทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังไฟ ตามโครงการทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังไฟของหมู่บ้านดอยปุย เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในฤดูแล้ง โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันไฟป่า และชาวบ้านดอยปุยเข้าร่วมเปิดโครงการ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านดอยปุย
ประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาสำรวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า <09 ก.พ. 57>

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาสำรวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดำ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสุเทพ โดยสำนักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับบริษัท เทสโก้ จำกัด ดำเนินการศึกษาสำรวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดำ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดความเข้าใจที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการนี้ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจ พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเสนอแนะต่อโครงการ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย <07 ก.พ. 57>

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล นำโดย นายมนัส มรรคาเขต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย
พัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพ <06 ก.พ. 57>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ และกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพ โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพและผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 4 และ 6 กุมภาพันธ์ 2557 มีการจัดการอบรมให้ความรู้ แก่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ นำคณะกรรมการบริหารกองทุนฯศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุน ณ กองทุนออมทรัพย์สวัสดิการประชาชนตำบลอุโมงค์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมี นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ให้การต้อนรับ และจัดประชุมเสวนาคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประเมินผลการอบรมและการศึกษาดูงาน เพื่อนำสิ่งที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนากองทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสินธนารีอร์ท ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com