วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 29 คน
สถิติวันนี้ 512 คน
สถิติเดือนนี้ 17332 คน
สถิติปีนี้ 289326 คน
สถิติทั้งหมด 2670718 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาสำรวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า <09 ก.พ. 57>

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาสำรวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดำ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสุเทพ โดยสำนักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับบริษัท เทสโก้ จำกัด ดำเนินการศึกษาสำรวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดำ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดความเข้าใจที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการนี้ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจ พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเสนอแนะต่อโครงการ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย <07 ก.พ. 57>

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล นำโดย นายมนัส มรรคาเขต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย
พัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพ <06 ก.พ. 57>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ และกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพ โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพและผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 4 และ 6 กุมภาพันธ์ 2557 มีการจัดการอบรมให้ความรู้ แก่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ นำคณะกรรมการบริหารกองทุนฯศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุน ณ กองทุนออมทรัพย์สวัสดิการประชาชนตำบลอุโมงค์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมี นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ให้การต้อนรับ และจัดประชุมเสวนาคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประเมินผลการอบรมและการศึกษาดูงาน เพื่อนำสิ่งที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนากองทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสินธนารีอร์ท ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หารือบูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างโบราณอายุกว่า 500 ปี <01 ก.พ. 57>

วันที่ 30 มกราคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ เยี่ยมชมโบราณสถานและประชุมเรื่อง วัดร้าง ในเขตอุทยานแห่งชาติหลังวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม ในการประชุมครั้งนี้มี ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือบูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างโบราณอายุกว่า 500 ปี ประกอบด้วย วัดพระธาตุแสงจันทร์ วัดฤาษีชีวกะ วัดพระนอน โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ และรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ เจดีย์แสงจันทร์ (เถรจันทร์) หลังวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม และในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมโบราณสถานร้างหน้าวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมด้วย
วัยเก๋า ขอเกิด <31 ม.ค. 57>

วันที่ 31 มกราคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฯ ร่วมเปิดงานประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ ประเภทผู้สูงอายุ วัยเก๋าขอเกิด ณ ถนนคนเดินและลานวัฒนธรรม บ้านสันลมจอย ภายในงานมีการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทชายและหญิง โดยมีกำหนดการจัดงานทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ <29 ม.ค. 57>

วันที่ 29 มกราคม 2557 นายพยอม  เผ่ากันทะ  ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นางเอื้อมเดือน สุระชาติ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์


รวมพลังคนดอยปุยเพื่อพัฒนาดอยปุย <28 ม.ค. 57>

วันที่ 27 – 28 มกราคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ จัดทำโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำบ้านม้งดอยปุย : “รวมพลังคนดอยปุยเพื่อพัฒนาดอยปุย” เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่กลุ่มผู้นำบ้านม้งดอยปุยในการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วม ระดมความคิดเห็นของกลุ่มผู้นำบ้านม้งดอยปุยในด้านการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของดอยปุย เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเพิ่มวิสัยทัศน์ในการทำงานของผู้นำบ้านม้งดอยปุย มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 46 คน โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ดร.นาวิน วงศ์รัตนมัจฉา หัวหน้าพนักงานสอบสวน สภ.แม่แตง เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า" และเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้นำได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของการท่องเที่ยวของดอยปุย และโครงการที่อยากให้เกิดขึ้นบนดอยปุย ณ ห้องแม่จาง ชั้น 2 อาคารสมานฉันท์ชัชวาล ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ (เหมืองแม่เมาะ) ด้วย พร้อมกันนี้ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะของเทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยมีนายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่เมาะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น


ร่วมตัดหวายลูกนิมิตเอก งานทำบุญปอยหลวงวัดร่ำเปิง <26 ม.ค. 57>

วันที่ 26 มกราคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมบำเพ็ญบุญและตัดหวายลูกนิมิตเอกลำดับที่ 17 ในงานทำบุญปอยหลวงฉลองสมโภชอุโบสถ-วิหารคตไม้สักทอง หอพระธรรมมังคลาจารย์ 90 ปี ณ วัดร่ำเปิง (ตโปธาราม)


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว <21 ม.ค. 57>

วันที่ 21 มกราคม 2556 นายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การใช้หลักธรรมาภิบาลและการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล” ให้กับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นำโดย นายพจฐณศล ธนิกกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว 


อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชให้เลื่อนสมณศักดิ์ <16 ม.ค. 57>

วันที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 20.30 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชให้เลื่อนสมณศักดิ์พระครูสุตกิจจานุกูล (เสงี่ยมธีรปญฺโญ นธ.เอก,ป.ธ.๔) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวงชั้นโท เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวงชั้นเอก (ผจล.ชอ.) ในราชทินนามเดิม และแต่งตั้งพระสถาพร สุทฺธจิตโต (นธ.เอก,วท.ม.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูสถิตสังฆบริหาร (ผจล.ชท.) ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com