เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 50 คน
สถิติเดือนนี้ 21390 คน
สถิติปีนี้ 155552 คน
สถิติทั้งหมด 2536944 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาร้านค้าบริเวณหน้าพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ <17 พ.ค. 56>

วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 นายอำนาจ เดชะ ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ นายอำพร ปานมงคล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายบุญทัน ทาหาร กำนันตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพร่วมหารือกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณด้านหน้าทางเข้าพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ อันเนื่องมาจากการจัดระเบียบร้านค้าและการทำประชาคมของหมู่บ้านภูพิงค์ หมู่ที่ 12 ตำบลสุเทพ เพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินการโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุม พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์


รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพยื่นเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำประปาขาดแคลนในเขตตำบลสุเทพ <15 พ.ค. 56>

วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 นายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายบุญทัน ทาหาร กำนันตำบลสุเทพ นายพยับ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ เข้าพบนายสมเดช คล้ายมากผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่  เพื่อยื่นหนังสือในการแก้ไขปัญหาน้ำประปาขาดแคลนในเขตตำบลสุเทพตลอดจนร่วมหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาและปัญหาผิวจราจรอันเนื่องมาจากการขุดวางท่อของผู้รับเหมาขุดฝังท่อประปาซึ่งเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่


นายอำเภอเมืองเชียงใหม่และคณะร่วมหารือเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารกรณีจัดระเบียบร้านค้าทางขึ้นวัด <15 พ.ค. 56>

วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำพร ปานมงคล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้าพบ พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เพื่อหารือเรื่องการจัดระเบียบร้านค้าและแผงลอยบริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และร่วมสำรวจพื้นที่จริง โอกาสนี้นางสุชีรา ธรรมณี ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยสุเทพและคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านดอยสุเทพได้ร่วมให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำสำรวจพื้นที่


การประชุม “งานสรงน้ำพระราชทาน ประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ” <10 พ.ค. 56>

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ได้จัดประชุม “งานสรงน้ำพระราชทาน ประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ” โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นประธานในที่ประชุม ณ วัดโลกโมฬี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ และได้กำหนดให้มีการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2556
807_7067_scan0002.pdf (27 KB.)
807_7068_scan0003.pdf (22 KB.)
807_7069_scan0004.pdf (29 KB.)
807_7070_scan0005.pdf (17 KB.)
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.การท่าอากาศยานเชียงใหม่ <10 พ.ค. 56>

วันที่ 10  พฤษภาคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานต้อนรับ น.ท.หลักชัย เฉลยปราชญ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่คนใหม่ และ แสดงความยินดีแด่ นางระวีวรรณ เนตระคเวศนะ เนื่องในโอกาส ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ตลอดจนหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่


รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ <10 พ.ค. 56>

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรบริเวณถนนคันคลองชลประทาน  ในการนี้ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการดำเนินการ


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพบันทึกภาพถ่ายทำรายการทีวีท้องถิ่น <08 พ.ค. 56>

วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายธีระพันธ์ ชนะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายธีระพันธ์ เตชะ รองประธานสภาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมบันทึกภาพเพื่อถ่ายทำรายการ วีทีวีตะลุยชุมชน ของสถานี วีทีวี เคเบิ้ลทีวี เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆในชุมชนของเทศบาลตำบลสุเทพ ในการนี้นายสุรเชษฐ์ ตาคำมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมพื้นที่บ้านสันลมจอย ซึ่งได้รับงบประมาณในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ อ่างเก็บน้ำสันลมจอย 


นายกเทศมนตรีประชุมแก้ไขปัญหามลภาวะร่วมกับผู้ประกอบการเผาอิฐในเขตตำบลสุเทพ <07 พ.ค. 56>

วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพและเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนผู้แทนผู้ประกอบการการเผาอิฐในเขตหมู่บ้าน ช่างทอง บ้านสันลมจอย บ้านห้วยทรายและบ้านทรายคำ ได้เข้าร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากการเผาอิฐตลอดจนหารือในการจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการการเผาอิฐเพื่อรองรับการจัดหาเตาเผาอิฐที่มีคุณภาพและลดมลภาวะ ณ วัดช่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพร่วมวางพวงหรีดและแสดงความเคารพศพ รศ.ดร. นคร ณ ลำปาง <07 พ.ค. 56>

วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว อดีตกำนันตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมวางพวงหรีดและแสดงความเคารพศพ รศ.ดร. นคร ณ ลำปาง อดีตผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาโครงการ ของเทศบาลตำบลสุเทพ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร


โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อการเตรียมความพร้อม รับรอง การจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ครั้งที่ 2 <03 พ.ค. 56>

วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และจัดเก็บขยะในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อการเตรียมความพร้อม รับรอง การจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ในการนี้ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งทำความสะอาดในพื้นที่ตำบลสุเทพโดยมีการจัดกิจกรรมในทุกวันศุกร์ตลอดช่วงเดือนที่มีการประชุม 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com