วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 30 คน
สถิติวันนี้ 164 คน
สถิติเดือนนี้ 12516 คน
สถิติปีนี้ 30497 คน
สถิติทั้งหมด 2724937 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

วัน อสม.แห่งชาติ 2557 <20 มี.ค. 57>

วันที่ 20 มีนาคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ และ อสม.ตำบลสุเทพ เข้าร่วมงาน วัน อสม.แห่งชาติ 2557 ได้รับเกียรติจาก นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยมี อสม. ทั้ง 9 ตำบลในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ อสม.ตำบลป่าแดด อสม.เมืองแม่เหียะ อสม.ตำบลหนองป่าครั่ง อสม.ตำบลหนองหอย อสม.ตำบลท่าศาลา อสม.ตำบลช้างเผือก อสม.ตำบลฟ้าฮ่าม อสม.ตำบลสันผีเสื้อ และ อสม.ตำบลสุเทพ ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่


วันท้องถิ่นไทย 2557 <18 มี.ค. 57>

วันที่ 18 มีนาคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงาน “วันท้องถิ่นไทย” โดยจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลเมืองแม่เหียะร่วมกันจัดขึ้น โดยมี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 80 พรรษารวมใจ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำแหนมเพื่อสุขภาพ” <16 มี.ค. 57>

วันที่ 16 มีนาคม 2557 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ พัฒนาอาชีพกลุ่มทำแหนม กลุ่มแม่บ้านอุตุนิยมวิทยา ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำแหนมเพื่อสุขภาพ” ได้รับเกียรติจาก นางเย็นจิต ยงค์พิทักษ์วัฒนา และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการทำแหนม ได้แก่ แหนมซี่โครงหมูกระดูกอ่อน แหนมเอ็นไก่ และแหนมเห็ด 3 อย่าง ณ ลานกิจกรรม บ้านพักข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ


ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลสุเทพ <12 มี.ค. 57>

วันที่ 12 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุม เรื่อง “การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลสุเทพ” ครั้งที่ 1 / 2557 เพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อองค์กรและเครือข่ายวัฒนธรรมตำบลสุเทพ และเสนอรายชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลสุเทพ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ


ทักษะวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา ชุมชนก้าวหน้า พัฒนาสู่ความยั่งยืน <11 มี.ค. 57>

วันที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 8.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการตำบลสุเทพ “ทักษะวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา ชุมชนก้าวหน้า พัฒนาสู่ความยั่งยืน” โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมงาน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย โรงเรียนสังวาลย์วิทยา โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์1 และโรงเรียนบ้านห้วยทรายเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ


ฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน <11 มี.ค. 57>

วันที่ 11 มีนาคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2557 จัดโดยสถานีควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตเทศบาลสุเทพเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ณ วัดห้วยทราย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ประชุมวาระพิเศษกลุ่มผู้นำบ้านดอยปุย <07 มี.ค. 57>

วันที่ 7 มีนาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมวาระพิเศษกลุ่มผู้นำบ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 เพื่อสรุปโครงการ “รวมพลังคนดอยปุยเพื่อพัฒนาดอยปุย” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-28 มกราคม ที่ผ่านมา และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของดอยปุย เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ การสร้างห้องน้ำเพื่อบริการนักท่องเที่ยว การซ่อมแซมถนน การทำถนน และลานวัฒนธรรม โดยมีนายอำนวย เฟื่องฟูกิจการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย ผู้อาวุโส กลุ่มผู้นำ และชาวบ้านบ้านดอยปุย เข้าร่วมประชุม


ส่งมอบศาลาอเนกประสงค์ สนามกีฬากองบิน 41 ถังขยะ และโรงเพาะชำพืชผักปลอดสารพิษ <05 มี.ค. 57>

วันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ส่งมอบศาลาอเนกประสงค์ สนามกีฬากองบิน 41 ถังขยะ และโรงเพาะชำพืชผักปลอดสารพิษ โดยมี น.อ.คิดควร สดับ ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาอเนกประสงค์ สนามกีฬากองบิน 41
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ <04 มี.ค. 57>

วันที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสุเทพ ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 <03 มี.ค. 57>

วันที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพจัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com