วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 22 คน
สถิติวันนี้ 576 คน
สถิติเดือนนี้ 17396 คน
สถิติปีนี้ 289390 คน
สถิติทั้งหมด 2670782 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ส่งมอบศาลาอเนกประสงค์ สนามกีฬากองบิน 41 ถังขยะ และโรงเพาะชำพืชผักปลอดสารพิษ <05 มี.ค. 57>

วันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ส่งมอบศาลาอเนกประสงค์ สนามกีฬากองบิน 41 ถังขยะ และโรงเพาะชำพืชผักปลอดสารพิษ โดยมี น.อ.คิดควร สดับ ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาอเนกประสงค์ สนามกีฬากองบิน 41
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ <04 มี.ค. 57>

วันที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสุเทพ ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 <03 มี.ค. 57>

วันที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพจัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสุเทพ <03 มี.ค. 57>

วันที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. กองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสุเทพ โดยมี นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อแจ้งเรื่องการร่วมงานสตรีสากลจังหวัดเชียงใหม่ การทำบุญผ้าป่าสามัคคีคณะกรรมการสตรีระดับจังหวัด การแข่งขันกีฬาสุเทพเกมส์ และพิจารณาโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและจัดงานวันสตรีสากล และโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ครบรอบ 26 ปี การดำเนินกิจการท่าอากาศยานเชียงใหม่ <28 ก.พ. 57>

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 นายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมแสดงความยินดีในงานครบรอบ 26 ปี การดำเนินกิจการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานเชียงใหม่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สปสช.สัญจร <28 ก.พ. 57>

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร สปสช.สัญจร นำโดย นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รองเลขาธิการสำนักงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานส่วนกลาง และผู้บริหารสาขาเขต ในโอกาสนี้คณะกรรมการบริหาร สปสช. ได้เข้าศึกษาดูงานผลการดำเนินงานสวัสดิการรักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงของเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานดังกล่าวด้วย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตสะพานสูง <28 ก.พ. 57>

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 นายศรายุทธ อินทะรักษ์ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งบรรยายหัวข้อเรื่อง “การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยท้องถิ่นที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการแปรรูปขยะประเภทต่างๆเพื่อนำมาใช้ประโยชน์” ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ <27 ก.พ. 57>

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 12.00 น. นางสาวศิรินทิพย์ หลักดี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนางอัญชลี ทองคำ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายณรงค์ ดอกจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ พนักงานและผู้นำชุมชน ณ ร้านแก่นชัยอาหารอีสาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย <27 ก.พ. 57>

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และนายพยอมเผ่ากันทะ ปลัดเทศบาลตำบสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่งนำโดยนายบุญจันทร์ พานุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก H7N9 <26 ก.พ. 57>

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดโครงการดำเนินการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก H7N9 ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเชิงรุกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com