เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 43 คน
สถิติวันนี้ 77 คน
สถิติเดือนนี้ 21417 คน
สถิติปีนี้ 155579 คน
สถิติทั้งหมด 2536971 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ <09 ม.ค. 57>

วันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 12.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้าพบนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ <09 ม.ค. 57>

วันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 10.30 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้าพบนายอำนาจ เดชะ ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พร้อมทั้งหารือเรื่องการจัดภูมิทัศน์ที่จอดรถหน้าพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์


มอบเงินช่วยเหลือประชาชน <09 ม.ค. 57>

วันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวของนางจอน โปธิเรือน และครอบครัวของนางวาสนา ปัญญา ประชาชนหมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่บ้านเรือนถูกต้นไม้ใหญ่ล้มทับพังเสียหาย


งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี การมรณภาพของพระครูวิทิตศาสนกิจ <08 ม.ค. 57>

วันที่ 8 มกราคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี การมรณภาพของพระครูวิทิตศาสนกิจ (หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน) อดีตหัวหน้าที่พักสงฆ์ดอยปุย และอดีตเจ้าคณะอำเภอจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ณ อุโบสถที่พักสงฆ์ดอยปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่


งานประเพณีปีใหม่ชนเผ่าม้ง 2557 <06 ม.ค. 57>

วันที่ 6 มกราคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานประเพณีปีใหม่ชนเผ่าม้งหมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย เพื่อสืบสานประเพณีดั้งเดิมของชนเผ่าม้ง โดยได้ร่วมมอบรางวัล และประกอบกิจกรรมตามธรรมเนียมของชนเผ่าม้ง  ตลอดจนร่วมสมทบทุนในการจัดงาน รวมถึงมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการจัดหาเครื่องกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ โอกาสนี้ นายอำนวย เฟื่องฟูกิจการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย ได้ร่วมให้การต้อนรับ


ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี พ.ศ.2556 <23 ธ.ค. 56>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดยนายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้จัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี พ.ศ.2556 ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556   ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์ 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง <18 ธ.ค. 56>

ในวันที่ 18 ธันวาคม  2556  เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ         โดยนายพยอม  เผ่ากันทะ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ และนายสรศักดิ์  วจีสัตย์  รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา <06 ธ.ค. 56>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดยนายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบล  สุเทพ และข้าราชการเทศบาลตำบลสุเทพ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ สนามโรงเรียนบ้านโป่งน้อย โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีการวางพานพุ่มของผู้แทนกลุ่มองค์กรต่างๆ พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีมอบประกาศเกียรตคุณพ่อตัวอย่าง  พิธีมอบทุนการศึกษาและประกาศเกียรติคุณโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา  กิจกรรมมอบแว่นสายตาผู้สูงอายุ และกิจกรรมเกี่ยวข้าวตามโครงการ "ย้อนยุควิถีชาวนาไทย ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ"
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าคลอก <21 พ.ย. 56>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดยนายสรศักดิ์  วจีสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักปลัด ได้ให้การต้อนรับเทศบาลตำบลป่าคลอก ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
โครงการตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งทึ่ 6 ประจำปี 2556 <11 พ.ย. 56>

ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธศิลป์ล้านนา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 6  ประจำปี 2556 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกคุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ได้สร้างทางขึ้นดอยสุเทพ  โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร  กำเนิดศิริ  มาเป็นประธานในการเปิดงาน   กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนาหัวข้อ "ครูบาเจ้าศรีวิชัย ตามรอยประคำ  108 เม็ด "   ชมนิทรรศการการประกวดอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่องเหรียญคณาจารย์ และเครื่องรางล้านนา

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com