วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 201 คน
สถิติเดือนนี้ 13200 คน
สถิติปีนี้ 13200 คน
สถิติทั้งหมด 2707640 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

เทศบาลตำบลสุเทพจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 และพิธีปิดการแข่งขันสุเทพเกมส์ <26 มี.ค. 52>

เทศบาลตำบลสุเทพจัดการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1  ประจำปี 2552 และพิธีปิดการแข่งขันสุเทพเกมส์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา นายทวีพงษ์  หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 และกีฬาประชาชน สุเทพเกมส์ครั้งที่ 12 ประจำปี 2552 ณ สนามกีฬาเทศบาสตำบลสุเทพ  โดยมีประชาชนในหมู่บ้านเขตตำบลสุเทพ  จำนวน 15 หมู่บ้านเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่บ้านและเทศบาลตำบลสุเทพ  โดยการแข่งขันในวันนั้นมีประชาชนในเขตตำบลสุเทพเข้าร่วมการแข่งขันอย่างพร้อมเพรียง  


เทศบาลตำบลสุเทพ ลงเพื่อที่ในการจัดตั้งชุมชนย่อย <25 มี.ค. 52>

เทศบาลตำบลสุเทพลงเพื่อที่ในการจัดตั้งชุมชนเพื่อการการพัฒนาเทศบาล

เมื่อวันที่ 14 -20 มีนาคม 2552  เทศบาลตำบลสุเทพลงพื้นที่ในการจัดตั้งชุมชนย่อย โดยดำเนินการจัดตั้งชุมชนย่อเพื่อการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาชุมชนและเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการมีบทบาทในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเพื่อการประสาน ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในชุมชนกับเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพเข้าร่วมรับฟังและจัดตั้งชุมชนย่อยเพื่อการพัฒนาจำนวนมาก


การประชุมเพื่อประเมินผลการดำเนินงานฯ <05 มี.ค. 52>
เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุม

ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551


ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2552

ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เดนท์

จัดโดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ

โดยได้เชิญ ผู้นำชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ

เข้าร่วมการประเมินผลในครั้งนี้

กีฬาอปทเกมส์ ครั้งที่ 3 <01 มี.ค. 52>

นายอดิศร  กำเนิดศิริ นายอำเภอเมือง เชียงเป็นปรธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 โดยมีนายทวีพงษ์  หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ กล่าวรายงานต่อประธาน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ โดยการแข่งขันกีฬาครั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างอปท ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยในครั้งนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม 9 แห่ง
เทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับพี่น้องประชาชนตำบลสุเทพจัดงานปฏิบัติธรรมโสสานกรรม <23 ก.พ. 52>

เทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับพี่น้องประชาชนตำบลสุเทพจัดงานปฏิบัติธรรมโสสานกรรม 

นายประสาตร์  ล้อมลาย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  เป็นประธานในพิธีปฏิบัติธรรมโสสานกรรม ณ สุสานสันลมจอย  โดยมีประชาชนในหมู่บ้านห้วยทราย  บ้านช่างทอง บ้านร่ำเปิง บ้านทรายคำ บ้านโป่งน้อย บ้านสันลมจอย และหมู่บ้านใกล้เคียง ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมโสสานกรรม   ณ สุสานสันลมจอย   เพื่อเป็นการเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี พิธีกรรม การปฏิบัติธรรมโสสานกรรม ในตำบลสุเทพ  ปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชน ประชาชนในตำบลให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรม ของตนเองและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย


เทศบาลตำบลสุเทพแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่ <23 ก.พ. 52>

เทศบาลตำบลสุเทพแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16  กุมภาพันธ์  2552   นายทวีพงษ์  หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพและพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันกับเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่ สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว


เทศบาลตำบลสุเทพจัดการแข่งขัน สุเทพเกมส์ครั้งที่ 12 <21 ก.พ. 52>เทศบาลตำบลสุเทพจัดการแข่งขัน "สุเทพเกมส์ครั้งที่ 12"

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2552 ที่ผ่านมา


โดยมี นายสมคิด ยะคำ  รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาสุเทพเกมส์ ครั้งที่  12  

ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ   


กีฬาสุเทพเกมส์ เป็นการแข่งขันกีฬาของประชาชนทั้ง 15 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ  

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา 

รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีที่ดีต่อกันและให้มีสุขภาพที่แข็งแรง


การแข่งขันกีฬาแบ่งออกเป็น 8 ประเภท  ดังต่อไปนี้

1. ฟุตบอลชาย 11 คน 

2. ฟุตซอล  

3. เปตองผู้สูงอายุ  

4. เปตองประชาชนทั่วไป

5. เปตองเยาวชน   

6. วอลเลย์บอล ชาย – หญิง   

7. แชร์บอล 

8. ตระกร้อ 


ในการแข่งขันกีฬาสุเทพเกมส์ ครั้งที่ 12

จะมีการแข่งขันจนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2552 นี้


กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ <20 ก.พ. 52>
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ

จัดงาน กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ

โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ

เป็นประธานในพิธีเปิด


เทศบาลตำบลสุเทพประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2553-2557 <16 ก.พ. 52>

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสุเทพประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.. 2553-2557

นายประสาตร์   ล้อมลาย  รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารร้านค้าชุมชน เทศบาลตำบลสุเทพ  โดยที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องปัญหาของตำบลสุเทพในปัจจุบันรวมถึงการวางแนวทางการพัฒนาตำบลสุเทพในอีก 5ปีข้างหน้า การประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนในตำบลสุเทพเข้าร่วมประชุมและได้มีการหารือถึงปัญหาของตำบลสุเทพ ในปัจจุบันเพื่อกำหนดแผนยุทธศาตร์ให้สอดคล้องและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตำบลสุเทพได้อย่างแท้จริง


เทศบาลตำบลสุเทพจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ <16 ก.พ. 52>

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 เทศบาลตำบลสุเทพจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ   โดยมี  นายศุกร์  อธิกร ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้  ซึ่งการประชุมกลุ่มองค์กรและผู้นำชุมชนในครั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามและประเมินแผนการพัฒนา ประจำปี2551 โดยในที่ประชุมได้มีมติในการประชุมกลุ่มต่างๆในวันที่ 5 มีนาคม 2552


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com