วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 50 คน
สถิติวันนี้ 164 คน
สถิติเดือนนี้ 13163 คน
สถิติปีนี้ 13163 คน
สถิติทั้งหมด 2707603 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

เปิดงานสานสัมพันธ์วันอสม. และกีฬาเชื่อมความสามัคคีของชมรม อสม. เทศบาลตำบลสุเทพ <14 ก.พ. 52>

เมื่อวันที่ 14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  นายทวีพงษ์   หินคำ  นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในการเปิดงานสานสัมพันธ์วันอสม. และกีฬาเชื่อมความสามัคคีของชมรม อสม. เทศบาลตำบลสุเทพ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นสร้างความรักสมัครสมาน สามัคคี  เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของชาวอสม .ตำบลสุเทพนายทวีพงษ์ กล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เป็นการแสดงความสามัคคีของชาว อสม.เพราะอสม.เป็นบุคคลที่มีเกียรติ เสียสละ ทั้งแรงกาย แรงใจ เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนชาวตำบลสุเทพให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นต่อไป

เทศบาลตำบลสุเทพจัดการอบรมคณะอนุกรรมการฝ่ายคัดกรองปัญหาสุขภาพระดับหมู่บ้าน <12 ก.พ. 52>

เทศบาลตำบลสุเทพจัดการอบรมคณะอนุกรรมการฝ่ายคัดกรองปัญหาสุขภาพระดับหมู่บ้าน 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552   นายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์  ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุเทพ   เป็นประธานในการอบรมคณะอนุกรรมการฝ่ายคัดกรองปัญหาสุขภาพระดับหมู่บ้าน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางของการดำเนินงาน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ และสามารถจัดทำแผนงาน แก้ไขปัญหาสุขภาพในหมู่บ้านของตนเอง 

สำหรับเทศบาลตำบลสุเทพได้เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จากการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค  ซึ่งจากนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนในตำบลสุเทพได้มีความเข้าใจ สามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพที่ดี มีมาตรฐานได้อย่างเท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

เทศบาลตำบลสุเทพจัดโครงการชุมชนร่วมใจ ทำน้ำใส ถวายในหลวง <04 ก.พ. 52>

เทศบาลตำบลสุเทพจัดโครงการชุมชนร่วมใจ ทำน้ำใส ถวายในหลวง


 
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 นายประสาตร์  ล้อมลาย เป็นประธานในการเปิดงานโครงการชุมชน ร่วมใจ ถวายในหลวง ณ ห้องประชุมที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สำหรับการจัดการประชุมในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมการใช้จุลินทรีย์ ที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางชีววิถีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ภายใต้โครงการ “ชุมชนร่วมใจ ทำน้ำใส ถวายในหลวง ” เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย ทั้ง4หมู่บ้านในการที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
จากการขยายตัวของชุมชนตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ ปัญหาเรื่องขยะ และ น้ำเสียในแหล่งชุมชนต่างๆ ตำบลสุเทพ โดยเฉพาะในพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ หมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ และหมู่ที่ 2  บ้านห้วยแก้ว ซึ่งเป็นเขตที่ตั้งของสถานที่สำคัญ ของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น   ดอยปุย พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ  อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย  น้ำตกห้วยแก้ว  ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่งต้นน้ำที่สำคัญ ได้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำเหล่านั้น จากการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำ ในแหล่งต้นน้ำดังกล่าว พบว่ามีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน ทั้งยังเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อ หากปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำทิ้งจากพื้นที่ดังกล่าว ยังไม่ได้รับการแก้ไข อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสมดุลของสภาวะแวดล้อม สุขภาพของประชาชน นักท่องเที่ยว ส่งผลให้กระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ได้
ดังนั้นพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์  เทศบาลตำบลสุเทพ  อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุยจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในครัวเรือน  ชุมชน  แหล่งน้ำตามธรรมชาติ    สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในครัวเรือน  ชุมชน  แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ด้วยวิธีชีววิถี ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการนำวัสดุทางการเกษตรสิ่งที่เหลือใช้ในครัวเรือนนำกลับมาใช้ประโยชน์ และ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  82  พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2552   และสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พสกนิกรของพระองค์เห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำว่า “น้ำคือชีวิต”ซึ่งการอบรมนั้นมีทั้งหมด 3รุ่น จำนวนผู้เข้าอบรมจำนวนกว่า400 คน


กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ <30 ม.ค. 52>


เมื่อวันที่ 30 มกรมาคม 2552 

พนักงานเทศบาลตำบลสุเทพร่วมแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนป่าโป่งน้อย 

โดย นางสาวกรณิศ  ดวงใบ  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม 

เข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาระหว่างพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพและคณะครูโรงเรียนบ้านโป่งน้อย

เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร สำหรับการแข่งขันมี 2ประเภทได้แก่

การแข่งขันแชร์บอล โดยเทศบาลตำบลสุเทพชนะไปด้วยคะแนน 32-11

และการแข่งขันฟุตบอลชาย 5คน คณะครูโรงเรียนบ้านโป่งน้อยชนะไปด้วยคณะแนน 4-2 


ประชุมคณะกรรมการกีฬา <28 ม.ค. 52>

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 นายทวีพงษ์  หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ การจัดการแข่งขันสุเทพเกมส์ ประจำปี 2552 ณ ห้องประชุมชั้น3 เทศบาลตำบลสุเทพ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเรื่องการร่าง ระเบียบ กติกา ข้อบังคับต่างๆในการจัดการแข่งขันกีฬาสุเทพเกมส์ โดยคุณสมบัติของนักกีฬา และทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสุเทพไม่ต่ำกว่า 1  ปี  และสามารถแข่งขันได้ทุกประเภท  และที่ประชุมมีมติจะทำการจับฉลากแบ่งสายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552  เวลา 13.30 น.


ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา <28 ม.ค. 52>เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552   

นายประสาตร์  ล้อมลาย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ 

นำคณะผู้ศึกษาดูงานจากกองต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลสุเทพ

เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการ และศูนย์เด็กเล็ก

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

รวมถึงแนวคิดในการบริหารจัดการที่จะสามารถทำให้เทศบาล

เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 


เทศบาลตำบลสุเทพจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลสุเทพ <28 ม.ค. 52>

เทศบาลตำบลสุเทพจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลสุเทพ

เมื่อวันที่ 28มกราคม 2552  นายทวีพงษ์   หินคำ   นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรายได้ ณ  โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์   โดยมีนายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง แนวทางการจัดเก็บรายได้ตามนโยบายรัฐบาลและเทศบาลตำบลสุเทพ  สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงฐานภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  ปรับปรุงระบบการทำงานปฏิบัติงานของฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ทั้งในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพให้มีความรวดเร็วในการบริการและกำหนดวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะเน้นการให้บริการที่ประชาชนจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด
นายทวีพงษ์   กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลตำบลสุเทพได้มีการกำหนดนโยบายในการพัฒนาเทศบาลเพื่อความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยต้องนำแนวทางในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เพื่อนำเงินมาพัฒนาท้องถิ่นให้เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาทุกๆและสำหรับการจัดเก็บรายได้เป็นภารกิจและเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งการจัดเก็บภาษีถือได้ว่าเป็นแหล่งรายได้ของเทศบาลในการที่จะนำมาพัฒนาในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
 สำหรับเทศบาลตำบลสุเทพได้นำการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเทศบาลตำบลสุเทพได้รับรางวัลความพยามยามในการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ2550 และรางวัลที่2 กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ ระดับประเทศ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  และสำหรับการเข้าอบรมในครั้งนี้มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการที่ชำระภาษีตรงตามกำหนดจำนวน 2รายได้แก่นายนพรัตน์ สุธีรทัตต์ และนายสมชาย ตั้งสัมพันธ์ เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ

ประเพณีเลี้ยงผีเสื้อบ้านร่ำเปิง <24 ม.ค. 52>เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2552

นายประสาตร์ ล้อมลาย
รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ 

และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานประเพณีเลี้ยงผีเสื้อบ้าน
ร่ำเปิง  

ณ เทศบาลตำบลสุเทพ  


ประเพณีเลี้ยงผีเสื้อบ้านร่ำเปิงเป็นประเพณี ที่สืบทอดตั้งแต่โบราณ

เพื่อปกป้องคุ้มครองชาวบ้านในตำบลสุเทพให้ปลอดภัยจากอันตราย

และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนในตำบลสุเทพได้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ของตำบลไว้สืบทอดต่อไป 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทัศนะศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่ <16 ม.ค. 52>วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยปุย

 จัดโครงการ ชวนน้องเที่ยวสวนสัตว์

 โดยได้นำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมทัศนะศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่


การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ <13 ม.ค. 52>นายทวีพงษ์  หินคำ   นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ 

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ

ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา

ณ. ห้องประชุมชั้น 3 อาคารร้านค้าชุมชน  เทศบาลตำบลสุเทพสำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการพิจารณาโครงการที่เกินศักยภาพของแต่ละ เทศบาล

เพื่อนำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ 

โดยการประชุมในครั้งนี้มาจาก เทศบาลตำบลป่าแดด  เทศบาลตำบลหนองหอย 

เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ  และหน่วยงานท้องถิ่นระดับอำเภอ

เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาโครงการที่เกินศักยภาพและขอรับการสนับสนุนต่อไป


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com