เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 80 คน
สถิติวันนี้ 652 คน
สถิติเดือนนี้ 16373 คน
สถิติปีนี้ 150535 คน
สถิติทั้งหมด 2531927 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

สัมมนาเพิ่มทักษะการบริหารจัดการชุมชน <24 ก.ย. 51>
เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ

สัมมนาเพิ่มทักษะการบริหารจัดการชุมชน

โดยได้นำ ผู้นำชุมชน ประชาคม และผู้สูงอายุ ทัศนศึกษาดูงาน

วันระหว่างวันที่ 25 - 28 กันยายน พ.ศ. 2551

 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ เข้าทัศนศึกษาดูงาน <19 ก.ย. 51>เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา

คณะผู้บริหาร และพนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

เข้าทัศนศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลสุเทพ

ในด้านการสร้างวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน

พร้อมเข้าเยี่ยมชมร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 6


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เข้าศึกษาดูงาน <16 ก.ย. 51>องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เข้าทัศนศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 29 ท่าน

ในวันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา

ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงหิน เข้าทัศนศึกษาดูงาน <11 ก.ย. 51>องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี

เข้าทัศนศึกษาดูงานเทศบาลตำบลสุเทพ

ในด้านการจัดเก็บรายได้ และศึกษาข้อมูลของการยกฐานะของเทศบาล

ในวันที่ 11 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา

โครงการสานสัมพันธ์ พ่อ แม่ ลูก (ครอบครัวอบอุ่น) <07 ก.ย. 51>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ

จัดโครงการสานสัมพันธ์ พ่อ แม่ ลูก (ครอบครัวอบอุ่น)

ในวันที่ 7 กันยายน 2551

ณ หอประชุมสถานีวิจัย และศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ธรรมสัญจรเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2551 <06 ก.ย. 51>คณะสงฆ์ตำบลสุเทพ และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสุเทพ เขต 1 - 2

ร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพ และศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่

จัด โครงการธรรมสัญจรเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2551

ณ วัดสังเวช (กองบิน 41) ตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ในวันที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา

เทศบาลตำบลท่าเสา เข้าศึกษาดูงาน <04 ก.ย. 51>เทศบาลตำบลท่าเสา จ.อุตรดิตถ์

ร่วมกับชมรมผู้ปกครอง-ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพิชัยดาบหัก

เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย

ในวันที่ 4 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา


ประชุมชี้แจงการดำเนินการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ <21 ส.ค. 51>
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ

จัดให้มีการประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ

เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์เบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ

และนโยบายของผู้บริหารในการดูแลผู้สูงอายุ ในวันที่ 21 สิงหาคม2551

ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

เวลา 08.30 - 12.00 น. โดยได้เรียนเชิญผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ

ทั้งรายเก่าจำนวน 369 ราย และรายใหม่จำนวน 332 ราย  รวมทั้งหมดจำนวน 700 คน

มอบเงินสนับสนุน และเป็นกำลังใจ ด.ช. หม่อง ทองดี <20 ส.ค. 51>
นาย ทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

มอบเงินสนับสนุน และเป็นกำลังให้แก่

ด.ช. หม่อง ทองดี นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทราย

เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 5

ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2551 ที่จะถึงนี้

โครงการสานสายใย ร้อยดวงใจ ครอบครัวอบอุ่น <16 ส.ค. 51>กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลสุเทพ  ร่วมกับ

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสุเทพ 


ได้จัดโครงการ "สานสายใย ร้อยดวงใจ  ครอบครัวอบอุ่น" 

ในระหว่างวันที่  16 - 17  สิงหาคม  2551 

ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  ตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีครอบครัว(ประกอบด้วยพ่อ แม่ ลูก) ซึ่งเป็นประชาชนในตำบลสุเทพ

เข้าร่วมในโครงการฯ  จำนวนทั้งสิ้น 25  ครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวให้อบอุ่น 

ให้ครอบครัวรู้จักใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ

รู้จักวิธีการสื่อสารกันภายในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ  และ

รู้จักหน้าที่ของกันและกันอย่างถูกต้อง 


โดย  นายทวีพงษ์  หินคำ  นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  เป็นประธานในพิธีเปิด 

การบรรยาย  "กฎหมายครอบครัว" ที่ควรรู้ 

จากนายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์  ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพโดยมีทีมวิทยากรมืออาชีพ 

จาก ศูนย์กิจกรรมนานาชาติ  สมาคม วาย เอ็ม ซี เอ เชียงใหม่ 

จัดกิจกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย  กิจกรรมกระชับสัมพันธ์และสานสัมพันธ์ชาวค่าย

กีฬาพื้นบ้านเชื่อมสัมพันธ์ชาวค่าย กิจกรรมนอกสถานที่ (walk rally) ฯลฯ

  
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 90  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com