วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 506 คน
สถิติเดือนนี้ 17326 คน
สถิติปีนี้ 289320 คน
สถิติทั้งหมด 2670712 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี <23 ก.ค. 52>เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555)

ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ณ โรงแรมศิรินาถการ์เดนท์


โดยมีนายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เป็นประธานในการเปิดการประชุม

ขุดลอกท่อระบายน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูล ป้องกันน้ำท่วม <17 ก.ค. 52>
เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ดำเนินการโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูล เพื่อเตรียมการป้องกันน้ำท่วม

ในระหว่างวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2552

โดยได้รับความอนุเคราะห์ รถขุดลอกท่อ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ขุดลอกตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงหน้าฝน

เชื่อว่าหลังขุดลอกแล้ว เมื่อมีฝนตกน้ำก็จะสามารถระบายได้สะดวก ไม่เป็นปัญหาเดือดร้อนกับประชาชน


เทศบาลตำบลสุเทพจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา <13 ก.ค. 52>


นายกเทศมนตรีร่วมพิธีเปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่นและประมวลภาพกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและป้องกันไข้หวัดใหญ่ <03 ก.ค. 52>


นาย ทวีพงษ์ หินคำ เข้ารับโล่ห์จากนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย <30 มิ.ย. 52>

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 นาย ทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เข้ารับโล่ห์จากนาย ถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นให้กับสมาคมข้าราชการส่วนตำบลและเทศบาล  ณ โรงแรมสตาร์  อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ประมวลภาพงานสมาคมข้าราชการส่วนตำบลและเทศบาล <30 มิ.ย. 52>

นายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพและนายกสมาคมข้าราชการส่วนตำบลและเทศบาล เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี พ.ศ. 2552 เรื่อง “ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ก้าวต่อไปเพื่อสังคมไทยสันติสุข” ระหว่างวันที่ 23 - 26 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจากนายถาวร  เสนเนียม  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการเปิดงาน สำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันอันจะเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การสร้างความสันติสุขในสังคมอีกทั้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการส่วนตำบลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2552 ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานจ้างฯ หรือลูกจ้างประจำ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนตำบลดีเด่น ประจำปี 2552 รวมทั้ง คณะกรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล แห่งประเทศไทยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนังงานส่วนตำบลระดับจังหวัดทุกจังหวัดรวมทั้งสิ้น จำนวน 2,500 คน

สำหรับสมาคมข้าราชการส่วนตำบลและเทศบาล ซึ่งเดิมคือสมาคมพนักงานส่วนตำบลเห็นว่าบุคลากรทุกฝ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพลังที่จะสามารถมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาให้กับสังคมได้เพราะข้าราชการส่วนท้องถิ่นทำงานคลุกคลีกับประชาชนและใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ย่อมต้องมีบทบาทในการมีส่วนร่วมสร้างสันติสุขให้กับสังคมไทย ซึ่งก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรสา คัญในการเสริมสร้างความสงบ สันติ และความสามัคคีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประกอบกับได้มีการคัดเลือกข้าราชการส่วนตา บลดีเด่น ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติคุณ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นปีที่ 3ดังนั้น สมาคมข้าราชการส่วนตา บลและเทศบาล จึงได้จัดทา โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ประจา ปี พ.ศ.2552 เรื่อง “ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ก้าวต่อไปเพื่อสังคมไทยสันติสุข” ขึ้น

 


 
นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ เข้าพบนายก <29 มิ.ย. 52>

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกสมาคมข้าราชการส่วนตำบลและเทศบาลเข้าพบฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อกราบเรียนเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ข้าราชการส่วนท้องถิ่น...ก้าวต่อไปเพื่อสังคมสันติสุข" และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "๗๗ ปี ก้าวผ่าประชาธิปไตยกับการกระจายอำนาจ" ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายสาธิต ปิตุเตช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เป็นผู้ประสานงานและนำเข้าพบ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ตอบรับว่า ยินดีเดินทางไปเป็นประธานและพบปะข้าราชการส่วนท้องถิ่น หากไม่มีภารกิจติดขัดในช่วงเวลาดังกล่าวเนื่องจากจะมีการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ และมีกำหนดเดินทางไปประเทศจีน ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้รับปากว่า หากช่วงเวลาดังกล่าวสามารถเลื่อนเข้าหรือเลื่อนออกได้จะได้ประสานกับทางสมาคมฯอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้สอบถามคณะกรรมการสมาคมฯหลายเรื่อง เช่น ปัจจุบันข้าราชการส่วนท้องถิ่นประสบปัญหาเรื่องใดบ้าง ต้องการให้แก้ไขเรื่องใดเป็นกรณีพิเศษ เรื่องร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีความเห็นอย่างไร โดยคณะกรรมการสมาคมฯที่เข้าพบได้กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีในเบื้องต้นว่า ปัญหาเร่งด่วนคือ ปัญหาค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอบต.และเทศบาลขนาดเล็กหลายแห่งเบิกจ่ายไม่ได้เนื่องจากเงินไม่เพียงพอ จึงต้องการให้นำเงินค่ารักษาพยาบาลไว้ที่ส่วนกลางในลักษณะระบบกงสีเพื่อความคล่องตัวและเหมือนกับข้าราชการพลเรือน สำหรับร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสมาคมฯได้เสนอความเห็นของข้าราชการส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ว่าเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสนใจปัญหาของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและที่มาที่ไปของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นพิเศษเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นคนวัยหนุ่มสาว ยังมีไฟแรงในการทำงาน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับคณะกรรมการสมาคมฯประมาณ ๓๐ นาทีอย่างเป็นกันเอง.....
เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี <17 มิ.ย. 52>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  2552  นาย ทวีพงษ์  หินคำ    นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระยะ 5 ปี  ณ อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท – เชียงใหม่  สำหรับวัถตุประสงค์ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมองค์กร โดยมีประธานชุมชุนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ทั้ง 40 ชุมชน เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  2552  นาย ทวีพงษ์  หินคำ    นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระยะ 5 ปี  ณ   สำหรับวัถตุประสงค์ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมองค์กร โดยมีประธานชุมชุนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ทั้ง 40 ชุมชน เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย
เทศบาลตำบลสุเทพจัดซ้อมแผนการปฏิบัติการป้องกันไข้หวัดนก <04 มิ.ย. 52>

เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซ้อมแผนรับมือโรคไข้หวัดนก เพื่อเตรียมพร้อมจัดการกับโรคหากเกิดการระบาดขึ้นจริงในพื้นที่

นาย สมคิด ยะคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  เป็นประธานในการซ้อมแผนรับมือโรคไข้หวัดนก เพื่อเตรียมพร้อมจัดการกับโรคหากเกิดการระบาดขึ้นจริงในพื้นที่ โดยมีนายธีรพันธ์ เตชะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน สำหรับวัตุประสงค์เพื่อทำการซ้อมแผนปฏิบัติการไข้หวัดนกในพื้นที่ตำบลสุเทพ ซึ่งเป็นการสร้างกลไก เฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งให้มีศักยภาพเพียงพอในการจัดการเมื่อเกิดโรคทั้งในสัตว์ และในคน ทั้งนี้โรคไข้หวัดนก ได้กลายเป็นโรคระบาดประจำถิ่นของประเทศไทย การเตรียม ความพร้อมรับมือกับการระบาดของโรค จึงต้องทำอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งการซ้อม แผนดังกล่าว ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลสุเทพ

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดทำแผนพัฒนา <26 พ.ค. 52>

นายธัญศักดิ์    แสงศรีจันทร์   ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ   เป็นประธานในการประชุมแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552  ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ  การประชุมแผนในครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ปีและ 5 ปี  (พ.ศ. 2553 -2557 )  ต่อไป


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com