วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 20 คน
สถิติวันนี้ 623 คน
สถิติเดือนนี้ 11901 คน
สถิติปีนี้ 259625 คน
สถิติทั้งหมด 2641017 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

Big Cleaning Day @ดอยปุย <20 เม.ย. 54>


สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day" 
กับหมู่บ้านดอยปุย และเทศบาลตำบลสุเทพ 

กงสุลใหญ่สหรัฐฯ ซูซาน สตีเวนสัน นำเจ้าหน้าที่อเมริกันและไทย ประจำสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่  ร่วมกับชาวบ้านดอยปุย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ทำความสะอาดและเก็บกวาดขยะในบริเวณหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำและนำไปแปรรูป ในวาระรณรงค์ "วันคุ้มครองโลก" วันที่ 22 เมษายน ซึ่งปีนี้สหประชาชาติกำหนดให้เป็นปี International Year of Forests 

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเปิดตัวโครงการระยะยาวของเทศบาลตำบลสุเทพ ที่มุ่งหวังร่วมลดโลกร้อนและลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ อันจะสามารถนำไปพัฒนาในดครงการอื่น ๆ สำหรับชุมชนได้ หมู่บ้านดอยปุยเป็นหมู่บ้านชาวม้งบนดอยสุเทพ โดยเทศบาลตำบลสุเทพมีเป้าหมายผลักดันหมู่บ้านดอปุยให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบบนพื้นที่สูงในการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้กิจกรรมวันคุ้มครองโลกดังกล่าวยังได้รับความสนับสนุนจากเทศบาลนครเชียงใหม่ บริจาคตู้จัดเก็บขยะพิษผ่านสถานกงสุลฯ เพื่อมอบให้หมู่บ้านดอยปุย และ ฟริโต-เลย์ ประเทศไทย ในเคือบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ยังให้ความสนับสนุนจัดทำเสื้อยืดรณรงค์วันคุ้มครองโลกอีกด้วย


สงกรานต์ เทศบาลตำบลสุเทพ <17 เม.ย. 54>


เทศบาลตำบลสุเทพ จัดงาน
สงกรานต์ เทศบาลตำบลสุเทพ
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ 
เวลา ๑๕.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ

ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 
การประกวดลาบ ประกวดอาหารถูกหลักอนามัย อาหารไทยพื้นเมือง
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ชมและฟังซอพื้นเมือง รับประทานอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร

กลางคืนพบกับ การแสดงดนตรี นักร้องรับเชิญและแดนเซอร์ตลอดงาน


ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เทศบาลตำบลสุเทพ

http://www.facebook.com/media/set/fbx/?set=a.211156662244983.60314.169223999771583

ศูนย์เด็กเล็ก ทัศนศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่ <11 มี.ค. 54>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเสริม

ประสบการณ์นอกห้องเรียนให้แก่เด็กนักเรียนระดับปฐมวัย

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดอยปุย

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยสุเทพ รวมจำนวน 153 คน

ไปทัศนศึกษาเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตของสัตว์ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

ในวันที่ 11 มีนาคม 2544 ที่ผ่านมา

กีฬาเชื่อความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <25 ก.พ. 54>เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสุเทพ

จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ


เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทัศนคติที่ดีและรักกิจกรรมการเล่นกีฬา

แสดงความสามารถในด้านทักษะการเล่นกีฬา และมีความรู้ ความเข้าใจ

กฎ กติกาต่าง ๆ ของการแข่งขัน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

 และสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เด็ก ชุมชน

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ

เข้าร่วมประชุม การจัดทำและประสานแผนพัฒนาฯ <21 ก.พ. 54>

 

 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2555 - 2557)

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

ลงนามข้อตกลง <14 ม.ค. 54>

นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมงานแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกันระหว่าง อพท. กับ ภาคีเครือข่าย 4 ตำบล (เทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลแม่เหียะ อบต.หนองควาย อบต.บ้านปง) และ 2 วิสาหกิจชุมชน ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

โครงการรณรงค์กำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก <20 ก.ค. 53>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่  สาขาวิชาการตลาด  สาขาบริหารธุรกิจ  ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
ออกรณรงค์ในโครงการรณรงค์กำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 53 ณ บ้านห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมื่อง จ.เชียงใหม่
เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี <12 ก.ค. 53>


เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี


เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสุเทพ
นำโดย นายทวีพงษ์  หินคำ  นายกเทศมนตรีตำบลสุ เทพ
พร้อมด้วย นายธัญศักดิ์แสงศรีจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ คณะผู้บริหาร
และข้าราชการเทศบาลตำบลสุเทพ  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิต์ พระบรมราชีนีนาถ
ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง ประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

นายกเทศมนตรีมอบทรายอะเบทให้กับประชาชนชาวตำบลสุเทพ <07 ก.ค. 53>

นายทวีพงษ์  หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ กล่าวหลังจากเป็นประธานในการแจกทรายอะเบทให้กับชุมชนต่างๆในตำบลสุเทพ
จะเห็นว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน โรคไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที่ตำบลสุเทพ จากที่ได้รับรายงานพบว่า จากวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 19 มิถุนายน 2553 มีรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 30 ราย ซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์โรคที่ไม่น่าไว้วางใจที่ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค ร่วมมือกันทำลายและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งในชุมชน โรงเรียน วัด และอาคารบ้านเรือน เพื่อลดความรุนแรงการระบาดของโรคไข้เลือดออกลงและนอกจากนั้นทางเทศบาลตำบลสุเทพได้มีกำหนดพ่นเคมีกำจัดยุงลายในเขตเทศบาลตำบลสุเทพระหว่างวันที่ 7-21 กรกฎาคม 2553 อีกด้วย

 

 


นายกทวีพงษ์เป็นประธานในพิธีเปิดใช้ถนนสายภูพิงค์-ดอยปุย <07 มิ.ย. 53>

เมื่อวันที่  6 มิถุนายน 2553
นายทวีพงษ์  หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพิธีประธานเปิดใช้ถนนสายภูพิงค์-ดอยปุย

นายทวีพงษ์เปิดเผยว่าถนนสายภูพิงค์-ดอยปุย สายนี้เป็นถนนที่ใช้สัญจรไปมาของราษฎรบ้านดอยปุย มาเป็นระยะเวลานาน เดิมเป็นถนนลูกรัง ซึ่งการสัญจรไปมาขณะนั้นลำบากมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน ต่อมาได้รับการปรับปรุงโดยการก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปถนนสายนี้ก็ชำรุด ทรุดโทรมลงเป็นลำดับ จากสภาพถนนที่ชำรุดทรุดโทรม ดังกล่าวเทศบาลตำบลสุเทพได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้เส้นทางสัญจรสายนี้ จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณบ้านภูพิงค์ หมู่ที่ 12 ถึงบ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 โดยทำการปูแอสฟัลท์ติกคอน-กรีต กว้าง 4.00 – 7.00 เมตร หนา 5 เซนติเมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 2,750 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร รางระบายน้ำผิวจราจร ความยาวไม่น้อยกว่า 823 เมตร และงานปรับปรุงลานจอดรถดอยปุยโดยทำการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,073 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำความยาวไม่น้อยกว่า 112 เมตร งบประมาณ 4,964,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำให้การสัญจรไปมาของราษฎรบ้านดอยปุย และบ้านภูพิงค์ ตลอดจนนักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางสายนี้ ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การเดินทางมาเยี่ยมชมบ้านดอยปุยไม่ต้องใช้เวลาเดินทางนานเหมือนเช่นที่ผ่านมาผมขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทุกท่าน  ที่ได้ใช้เส้นทางสัญจรที่สะดวกสบายและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสามารถสร้างความประทับใจ และรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประชาชนผู้ใช้เส้นทางตลอดจนราษฎรบ้านดอยปุยของเรา จะช่วยกันบำรุงรักษาถนนสายนี้สืบต่อไป 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com