เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 75 คน
สถิติวันนี้ 639 คน
สถิติเดือนนี้ 16360 คน
สถิติปีนี้ 150522 คน
สถิติทั้งหมด 2531914 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

นายกทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในการอบรมการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำสตรีตำบลสุเทพ <15 ธ.ค. 52>

เมื่อวันที่ 11-13 ธันวามคม ที่ผ่านมา  นายทวีพงษ์ หินคำ   นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  เป็นประธานในการเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้นำสตรีตำบลสุเทพ  ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประมวลภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ <06 ธ.ค. 52>

ประมวลภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๒ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ


ทำบุญตักบาตร : ๕ ธันวา มหาราช <05 ธ.ค. 52> 

เทศบาลตำบลสุเทพ

นำโดย นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และ ประชาชนชาวตำบลสุเทพ

ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุ สามเณร จำนวน 89 รูป

และร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 82 พรรษา

ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่นักเรียนต้นกล้ารรุ่นที่2 <22 พ.ย. 52>

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายทวีพงษ์  หินคำ  นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนต้นกล้าอาชีพรุ่นที่ 2 ของตำบลสุเทพ ที่ผ่านการเรียนเพื่อนำวิชาที่ได้เรียนมานำไปประกอบอาชีพต่อไป
เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช <22 พ.ย. 52>

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลสุเทพ  นำโดย นายทวีพงษ์  หินคำ  นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วย นายธัญศักดิ์แสงศรีจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ คณะผู้บริหาร และข้าราชการเทศบาลตำบลสุเทพ  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดตรัง <22 พ.ย. 52>

นายประสาตร์ล้อมลาย  รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพให้การต้อนรับคณะศึกษาดูการจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบือ  จังหวัดตรัง
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา <22 พ.ย. 52>

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ณ กองบิน 41                       
ตามรอยจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครบรอบ ๗๕ ปี <09 พ.ย. 52>เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ พุทธศิลป์ล้านนา

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลสุเทพ

จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 219 รูป และ พิธีทางศาสนา

ในเช้าวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552

ในกิจกรรม "ตามรอยจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครบรอบ ๗๕ ปี"

โดยมี นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทางศาสนา

ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งแผ่นดินล้านนา

ซึ่งทำคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อเมืองเชียงใหม่

โดยการที่ท่านเป็นผู้นำในการสร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ

โดยรวบรวมพลังศรัทธาประชาชน ร่วมกันเสียสละทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์

โดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐ เริ่มลงมืองสร้างในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477 เวลา 10.00 น.

ณ เชิงดอยสุเทพด้านห้วยแก้ว โดยมี พลตรี เจ้าแก้วเนาวรัตน์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่

เป็นผู้ขุดจอบเป็นปฐมฤกษ์ การสร้างถนนสายนี้ ใช้เวลาสร้างเพียง 5 เดือน 22 วัน

และเปิดให้รถขึ้นลงได้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2478 เป็นต้นมา
นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมงานตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย <08 พ.ย. 52>


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพร่วมสนทนาในรายการมองเมืองเหนือ <04 พ.ย. 52>

นายทวีพงษ์   หินคำ  นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  ร่วมสนทนาในรายการมองเมืองเหนือ   ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่   เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 52 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน 75 ปี  ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย  ในวันที่ 8 -9 พฤศจิกายน 2552    เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ได้สร้างทางขึ้นดอยสุเทพ เมื่อวันที่  9 พฤศจิกายน พ.ศ.2477 และเพื่อให้ศรัทธาประชาชนได้มีโอกาสร่วมแสดง           มุฑิตาสักการะแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย โดยในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 จะเป็นพิธีเปิดงาน 75 ปี  ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย  การเสวนา หัวข้อ   ตำนานฝ่ายครูบาฯ กับความศรัทธาของมวลชน  งานนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์วัตถุมงคล          ครูบาเจ้าศรีวิชัย พระเครื่องสกุลลำพูน และพระเครื่องสกุลล้านนา  ณ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  และในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552  จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร จำนวน  219 รูป  ณ บริเวณลานอนุสาวรีครูบาเจ้าศรีวิชัย  ตั้งแต่เวลา 07.19 น. เป็นต้นไป

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com