วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 45 คน
สถิติวันนี้ 611 คน
สถิติเดือนนี้ 11889 คน
สถิติปีนี้ 259613 คน
สถิติทั้งหมด 2641005 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

หัวหน้าสำนักปลัดประชุมฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม <11 ส.ค. 54>


กิจกรรมวันแม่ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ <10 ส.ค. 54>

ส.อ.ปฐมพงศ์ พลับพลาทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  เป็นประธานในงานวันแม่แห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทสบาลตำบลสุเทพ ณ วัดโป่งน้อย
เทศบาลตำบลสุเทพกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติพระ พระบรมราชินีนาถ <10 ส.ค. 54>

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน ณสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ


001 498_1050_IMG.pdf (773 KB.)
002 498_1051_IMG_0001.pdf (675 KB.)
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร <20 ก.ค. 54>


เทศบาลตำบลสุเทพ
นำโดยนายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาเทศบาล และ ข้าราชการเทศบาลตำบลสุเทพ
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี​
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระช​นมพรรษา 79 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2554

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเ​ทศไทย (NBT) จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554

ส.อ.ปฐมพงศ์ พลับพลาทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วย นายพยอม เผ่ากันธะ ปลัดเทศบาล และคณะผู้บริหาร <14 ก.ค. 54>

ส.อ.ปฐมพงศ์ พลับพลาทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพนำคณะศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเชิงดอย <14 ก.ค. 54>

ส.อ.ปฐมพงศ์ พลับพลาทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วย นายพยอม   เผ่ากันธะ  ปลัดเทศบาล  และคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เดินทางมาส่ง  นายพิทยา  ศรีวิเรือน รองปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอยคนใหม่ โดย มีนายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ต้อนรับถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2554 <13 ก.ค. 54>เทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2554
 
เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมสืบทอดประเพณีที่ดีงาม
 
แสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะ 

ทั้งยังเป็นการให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลตำบลสุเทพ 

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กร สมาคม

ชมรมต่างๆ พนักงาน และประชาชนชาวตำบลสุเทพ
 
ได้ร่วมกันทำกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน
 
และจตุปัจจัย แก่พระภิกษุ สามเณร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล
 
งดเว้นอบายมุขต่างๆ ในช่วงเข้าพรรษา


โดยจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 

ในวันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  ที่ผ่านมา

เริ่มขบวนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ 

ไปยัง วัดโป่งน้อย ต.สุเทพ 

โดยเทศบาลตำบลสุเทพได้นิมนต์ตัวแทนพระภิกษุจากวัดต่าง ๆ 

ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ จำนวน 12 วัด 

เพื่อรับการถวายเทียนจำนำพรรษาในครั้งนี้
ร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล้กตำบลสุเทพ <13 ก.ค. 54> 

หลังจากเสร็จกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2554

ผู้ปกครองนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ

 

ร่วมมือกันพัฒนาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ

ให้น่าอยู่ และ ปลอดภัย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554

 


โครงการสานฝันวันครอบครัวอบอุ่น <11 ก.ค. 54>


กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ
จัดกิจกรรม "สานฝันวันครอบครัวอบอุ่น"
ในวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา
ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เพื่อสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวให้อบอุ่น รู้จักใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ รู้จักวิธีการสื่อสารกันภายในครอบครัว และ รู้จักบทบาทหน้าที่ของกันและกันอย่างถูกต้อง โดยมีครอบครัวในเขตเทศบาลตำบลสุเทพจำนวน 40 ครอบครัว (รวมทั้งสิ้นประมาณ 150 คน) เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ <26 พ.ค. 54>


พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา <24 พ.ค. 54>

นายทวีพงษ์  หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และรองศาสตร์จารย์ ดร. เสรี พงศ์พิศ  ได้ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาและจัดการเครื่อข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตสุเทพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ตามแนวทางวิสาหกิจชุมชน และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถาบันและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้มีระบบเศรษฐกิจสังคมที่เข้มแข็งต่อไป

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com