วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 26 คน
สถิติวันนี้ 584 คน
สถิติเดือนนี้ 11862 คน
สถิติปีนี้ 259586 คน
สถิติทั้งหมด 2640978 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ประมวลภาพงานดอยสุเทพมินิมาราธอน 53 <02 พ.ค. 53>


ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 <28 เม.ย. 53>จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60

แห่งการบรมราชาภิเษกสมรส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เพื่อเป็นการถวายพระชัยมงคลแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ของประชาชนชาวเชียงใหม่

ทุกหมู่เหล่า ในวันที่ 28 เมษายน 2553

ประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ <26 เม.ย. 53>เทศบาลตำบลสุเทพ

โดย นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ประธานคณะกรรมการประสานงานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ

จัดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ

ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิท ในวันที่ 26 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา

แถลงข่าวการแข่งขัน "ดอยสุเทพมินิมาราธอน 2553" <22 เม.ย. 53>มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ มูลนิธิครูบาศรีวิชัย ร่วมกับ

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรม

ดอยสุเทพมินิมาราธอน 2553

สืบสานตำนาน 75 ปี เบิกทางขึ้นดอยสุเทพ "ตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย"

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล

โดยกิจกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 06.00 น.

ณ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย (จุดปล่อยตัว) ถึง บริเวณลานหน้าบันได วัดพระธาตุดอยสุเทพ (เส้นชัย)

ระยะทั้งสิ้น  11 กิโลเมตรเพื่อรำลึกถึง วันสำคัญทางประวัติศาสตร์วันหนึ่งของเชียงใหม่

เป็นวันเปิดถนนให้รถยนต์ขึ้นดอยสุเทพเป็นครั้งแรก
รายละเอียดการสมัคร

http://www.suthep.go.th/news.php?cateid=1#342เทศบาลจัดโครงการสร้างพลังเครือข่ายกลุ่มสตรีตำบลสุเทพ วันที่2-4 เมษายน 53 <04 เม.ย. 53>

นายทวีพงษ์   หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ   เป็นประธานเปิดโครงการพลังเครือข่ายกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลุสุเทพ  รุ่นที่2   ในวันที่ 2-4  เมษายน 2553    ณ  สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ โดยมีนายสรศักดิ์    วจีสัตย์  รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพกล่าวรายงานถึงวัถตุประสงค์ ของการจัดการอบรมโครงการสร้างพลังเครือข่ายกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลสุเทพ รุ่นที่2  สำหรับการสร้างเครือข่ายสตรีของตำบลสุเทพนั้นเพราะปัจจุบันสตรีมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญทั้งต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมเป็นอย่างมากที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม โดยมีสตรีในตำบลสุเทพเข้าร่วมโครงการนี้กว่า300 คนรองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพเป็นประธานในการเปิดการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงประจำเดือน <02 ก.พ. 53>

นายสรศักดิ์     วจีสัตย์     รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ   เป็นประธานในการเปิดอบรมตามโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2553 โดยมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เทศบาลตำบลสุเทพ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นประธานในการเปิดการอบรมกลุ่มผู้นำสตรี <23 ม.ค. 53>

นายทวีพงษ์   หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ   เป็นประธานเปิดโครงการพลังเครือข่ายกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลุสุเทพ  ณ  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย  โดยมีนายสรศักดิ์    วจีสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพกล่าวรายงานถึงวัถตุประสงค์ ของการจัดการอบรมโครงการสร้างพลังเครือข่ายกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลสุเทพ


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นประธานในการประชุมกีฬาสุเทพเกมส์ <19 ม.ค. 53>

นายทวีพงษ์   หินคำ   นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ    เป็นประธานในการวางแผนเตรียมจัการแข่งขันกีฬาสุเทพเกมส์ ประจำปี 2553  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีตัวแทนจากหมู่บ้านทั้ง 15หมู่บ้านเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในการจัดการแข่งขันกีฬาสุเทพเกมส์  โดยจะเริ่มการแข่งขันในวันที่30 มกราคม 2553 และจะมีพิธีเปิดและปิดในวันที่ 7 มีนาคม 2553 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ


นายกทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในการอบรมการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำสตรีตำบลสุเทพ <15 ธ.ค. 52>

เมื่อวันที่ 11-13 ธันวามคม ที่ผ่านมา  นายทวีพงษ์ หินคำ   นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  เป็นประธานในการเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้นำสตรีตำบลสุเทพ  ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประมวลภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ <06 ธ.ค. 52>

ประมวลภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๒ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com